Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

111. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020, stran 248.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 14. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči in druge ukrepe Občine Kočevje za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014) – državne pomoči po skupinskih izjemah,
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(15) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(16) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(17) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(18) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(19) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(20) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(21) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(22) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(23) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
(24) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 43. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (v skladu z 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
De minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; 
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; 
UKREP 8: Pomoč za gozdarstvo – Urejanje gozdnih vlak.
Ostali ukrepi občine
UKREP 9: Dodelitev enkratne denarne pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva; 
UKREP 10: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ); 
UKREP 11: Drugi ukrepi.
6. člen 
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev) 
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju; v primeru ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju in v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja in so dejavna v gozdarskem sektorju; ter so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kočevje,
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kočevje,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Kočevje,
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju Občine Kočevje,
– dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pomoči za izvajanje ukrepa 3 (Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja) iz 5. člena tega pravilnika, v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, so namenjene upravičencem iz prve alineje prvega odstavka tega člena in se dodeljujejo v obliki subvencioniranih storitev, izplačajo pa se izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitve prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja.
Pomoč za izvajanje ukrepa 7 (Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja) iz 5. člena tega pravilnika, so namenjene upravičencem iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena in se dodeljujejo v obliki subvencioniranih storitev, izplačajo pa se izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitve prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja.
7. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in sicer za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa objavljenega na spletni strani Občine Kočevje ali občinski oglasni deski, oziroma na podlagi javnega naročila skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter s tem pravilnikom.
V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku, se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen 
(spodbujevalni učinek) 
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv, sedež in velikost podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva ter druge podatke o prosilcu: KMG MID, DŠ, TRR ..,
– opis oziroma namen projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca,
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa o odobritvi sredstev.
11. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka oziroma računa posameznega upravičenca.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma javnim naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen 
(Kumulacija – 8. člen Uredbe Komisije EU št. 702/2014) 
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo v primeru, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014 
13. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) – naložbe v objekte, opremo in kmetijska zemljišča
Nameni in cilji ukrepa:
 izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
 izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov, travnikov).
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo ali rekonstrukcijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom. Z javnim razpisom se lahko določi tudi prioritete glede upoštevanja upravičenih stroškov.
Znesek davka na dodano vrednost ni upravičljiv strošek.
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kočevje,
– čebelarji, vpisani v register gospodarstev in z minimalnim številom panjev, opredeljenim v javnem razpisu.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno (gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo …),
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– za naložbo mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, izvedena presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, ter predložena k vlogi za pridobitev pomoči,
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašnika),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (strojne ure in material),
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), s sedežem v Občini Kočevje, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 1 ha), za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha) ali obnovo pašnika, starejšega od 10 let,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
14. člen 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Nameni in cilji ukrepa:
Spodbuditi združevanje oziroma zaokrožitev kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo ter racionalnejšo rabo zemljišč, pri čemer vrednost enega zemljišča ne sme presegati vrednosti drugega zemljišča za več kot 50 %. Ukrep velja le za tista področja, kjer še ni bil uveden postopek komasacije oziroma kjer že tečejo postopki o uvedbi komasacije.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda zemljišč.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju občine, vključena v zaokrožitev na območju občine,
– zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v gozdarskem sektorju,so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih /gozdnih zemljišč,
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe,
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa se določi z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen in cilj pomoči:
Zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Pomoč se ne dodeli za:
Za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja izobraževanj, usposabljanj in informiranj, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti,
– stroški potovanj, nastanitve in dnevnice udeležencev,
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami pomoč krije:
a) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
b) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
c) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (a) in (b), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (a) in (b);
d) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami iz zadnje alineje prejšnjega odstavka so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 20.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.
Upravičenci do pomoči:
Člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
Pravne in fizične osebe, registrirane za izvajanje prenosa znanja in informiranja, ki zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
Pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena (stroški potovanj, nastanitve in dnevnice udeležencev), kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim naročilom.
16. člen 
UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen in cilj pomoči:
Sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,
– drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah,
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine, imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Kočevje in sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
Veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za sofinanciranje zavarovalne premije se določi z javnim razpisom.
17. člen 
UKREP 5:Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Namen in cilj pomoči:
Varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– v primeru kulturne dediščine mora biti objekt vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to potrebno,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1407/2013
18. člen 
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 
Namen in cilj pomoči:
Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov oziroma finančno ovrednoten popis del za izvedbo naložbe,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.
19. člen 
UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
Namen in cilj ukrepa:
Zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer za:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov in članov njihovih družin v okviru izvajanja dopolnilnih ali nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
– pridobitev certifikatov – nacionalne poklicne kvalifikacije
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov in sicer za:
– kritje stroškov usposabljanja in izobraževanja v programih, ki se nanašajo na izvajanje dopolnilnih dejavnosti (predelava in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu) ali nekmetijske dejavnosti na kmetijah,
– svetovalne storitve, ki jih opravijo tretje strani, in ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški (npr. rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– kritje stroškov tečajev oziroma izobraževanj za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije ter
– ostali stroški, ki so navedeni kot upravičeni stroški v 15. členu tega pravilnika (upravičeni stroški v okviru zagotavljanja prenosa znanja in informiranja).
Upravičenci do pomoči:
Člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Izvajalci storitev:
Pravne in fizične osebe, registrirane za izvajanje izobraževanja in usposabljanja, ki zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve,
– program izvajanja izobraževanja in usposabljanja s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetiji ter predelavo in trženjem.
Vsebina in način izvedbe izobraževanja in usposabljanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec storitve, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Intenzivnost pomoči:
 do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim naročilom.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 22. člena tega pravilnika.
20. člen 
UKREP 8: Pomoč za gozdarstvo – gradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak 
Namen in cilj ukrepa:
Odpiranje gozdov in urejanje dostopov do posameznih parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos načrtovane trase na teren.
Podrobno načrtovanje gozdnih vlak poteka v okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta. Gozdne vlake, ki se gradijo ali pripravljajo na novo, se morajo opredeliti v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta. Tehnološki del gozdnogojitvenega načrta je osnova za izdelavo elaborata vlak. Elaborat vlak se hrani kot priloga gozdnogojitvenega načrta.
Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo).
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva z območja Občine Kočevje, ki imajo v lasti gozdna zemljišča na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, preko katerih poteka gozdna vlaka.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
21. člen 
Obveznosti prejemnika pomoči in občine
Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec prejel na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 23. člena tega pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazila o izpolnjevanju pogojev še 10 let od datuma zadnje dodelitve sredstev upravičencem po tem pravilniku.
22. člen 
Kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).
23. člen 
Ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE 
24. člen 
UKREP 9: Dodelitev enkratne denarne pomoči za izobraževanje na področju kmetijstva 
Namen in cilj ukrepa:
Finančna pomoč pri izobraževanju v kmetijskih programih v okviru rednega šolanja, v katerega so vključeni predvideni nasledniki kmetijskih gospodarstev na območju Občine Kočevje. Cilj ukrepa je dvig ravni izobrazbe predvidenih prevzemnikov kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci do pomoči:
Dijaki in študenti, vključeni v izobraževalne programe na področju kmetijstva, ki imajo stalno prebivališče na kmetiji v Občini Kočevje, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
Dodelitev pomoči za nakup literature in ostalega študijskega gradiva ter za plačilo drugih stroškov, ki nastanejo v okviru rednega ali izrednega šolanja v kmetijskih izobraževalnih programih.
Pogoji za dodelitev sredstev pomoči je priložena dokumentacija:
– izjava nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo upravičenec pomoči prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Intenzivnost pomoči:
Višina pomoči na upravičenca se določi z javnim razpisom.
Sredstva se zagotavljajo iz proračuna občine za tekoče leto. Upravičenci, pogoji in merila bodo natančno opredeljeni v javnem razpisu.
25. člen 
UKREP 10: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
Namen in cilj financiranja:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja z namenom spodbujanja k ohranjanju tradicije med podeželskim prebivalstvom ter krepitev človeških virov. Za njihovo delovanje se poleg lastnih prihodkov zagotavljajo dodatna finančna sredstva v proračunu občine.
Upravičenci do pomoči:
Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in prehrane na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja informiranja in izobraževanja vsebin splošnega pomena (predavanja, delavnice, tečaji brez pridobitve certifikatov in drugi stroški organiziranja programov usposabljanj), aktivnosti v okvirju ohranjanja kulturne dediščine, domače obrti, promocija dejavnosti društva (zgibanke),
– materialni stroški, povezani z izvedbo nepridobitnih aktivnosti programov društev in združenj,
– ogled dobrih praks,
– organizacija razstav,
– prikaz običajev,
– organizacija oziroma sodelovanje na različnih tekmovanjih na temo kmetijstva ter
– druge nepridobitne aktivnosti društev.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazilo o registraciji društva,
– evidenca števila članov društva,
– upravičenci morajo biti registrirani za delovanje na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ali spodbujanja razvoja podeželja,
– upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Kočevje oziroma delujejo pretežno na območju občine,
– letni program predvidenih nepridobitnih aktivnosti,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Občine Kočevje
– oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Kočevje,
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov iz prijavljenega programa.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
26. člen 
UKREP 11: Drugi ukrepi 
Pod druge ukrepe sodijo še naložbe v infrastrukturo, ki ni namenjena izključno enemu lastniku. Naložbe so v širšem javnem interesu in ne predstavljajo državne pomoči (npr. urejanje in vzdrževanje poljskih poti, javnih gozdnih poti ….). Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Kočevje za tekoče leto na podlagi predlogov pristojnih interesnih združenj ali strokovnih služb (npr. krajevnih skupnosti, Zavod za gozdove idr.) ali ožjih delov lokalne skupnosti, črpajo pa se na podlagi določil zakona o javnem naročanju. Natančnejša določila se opredelijo v pogodbi z izvajalcem del.
Sredstva, ki niso državne pomoči, se bodo dodelila tudi za izvajanje lokalne razvojne strategije v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in v skladu z uredbo, ki opredeljuje lokalni pristop, ki ga vodi skupnost (lokalni razvoj-CLLD) – uredba o izvajanju ukrepa LEADER. Z ukrepom se spodbuja razvoj podeželja, ustvarja pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšuje dohodkovni položaj ljudi na podeželju, realizira poslovne ideje prebivalcev podeželja ter vključuje lokalne prebivalce v načrtovanje in odločanje o razvoju ter priprave projektov javno zasebnega partnerstva.
V. NADZOR IN SANKCIJE 
27. člen 
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoziromajavnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava Občine Kočevje.
Prejemnik sredstev mora podati izjavo, da za isti namen, za katerega pridobiva sredstva, ni prejel pomoči iz drugih virov, oziroma navede višino sredstev, ki jih je za isti namen prejel iz drugih virov.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Kljub odobritvi sredstev se teh upravičencu ne izplača, če:
– upravičenec do predvidenega roka v pogodbi projekta ne izvede,
– upravičenec nima poravnanih vseh obveznostih iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika,
– če se naknadno ugotovi, da upravičenec ob sklenitvi pogodbe ni podal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave ali so naknadno zaznane druge nepravilnosti in kršitve,
– se ugotovi, da upravičenec redno ne izplačuje plač in drugih prispevkov ali je davčni dolžnik.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
28. člen 
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči po tem pravilniku.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 52/09, 109/09).
30. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2016–2020.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-15/2015
Kočevje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.