Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

107. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica, stran 225.

  
Na podlagi drugega odstavka 19.b in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2. in 16. člena ter drugega odstavka 68. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se podrobneje določijo naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica in njihovo financiranje.
2. člen 
(1) V Občini Ivančna Gorica so zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov ustanovljene naslednje krajevne skupnosti: Ambrus, Dob pri Šentvidu, Ivančna Gorica, Krka, Metnaj, Muljava, Sobrače, Stična, Šentvid pri Stični, Temenica, Višnja Gora in Zagradec.
(2) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih skladno s statutom občine opravlja samostojno in ima pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja, skladno z zakonodajo.
(3) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
3. člen 
(1) Objekt, v katerem je sedež krajevne skupnosti, mora biti ustrezno označen.
(2) Krajevna skupnost uporablja žig okrogle oblike, ki vsebuje v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA IVANČNA GORICA, v notranjem krogu pa ime krajevne skupnosti.
(3) Krajevna skupnost ima lahko krajevni praznik, če tako odloči svet krajevne skupnosti.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI 
4. člen 
Krajevne skupnosti praviloma samostojno opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce posamezne krajevne skupnosti:
1. skrbijo za ureditev in upravljanje pokopališč skladno z veljavno zakonodajo;
2. vodijo evidence in izdajajo soglasja glede upravljanja pokopališč;
3. organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen način, če z odlokom ni drugače določeno;
4. skrbijo za letno vzdrževanje in izvajanje zimske službe (pluženje, odvoz snega, posipanje …) na kategoriziranih javnih poteh in javnih površinah v vaseh krajevne skupnosti;
5. gospodarijo z lastnim premoženjem in s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo.
5. člen 
(1) Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini na svojem področju skladno z določbami Statuta Občine Ivančna Gorica, ki določajo sodelovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini.
(2) Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge naloge, in sicer:
1. vzdržujejo premoženje, namenjeno potrebam krajevnega prebivalstva;
2. izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine;
3. sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi in drugimi javnimi zavodi na svojem območju;
4. sprejemajo delovne in finančne načrte;
5. organizirajo zbore krajanov, sodelujejo pri izvedbi referendumov v krajevni skupnosti in volitev;
6. sprejemajo obvestila oziroma pritožbe občanov o problemih pri izvajanju javnih služb in posredujejo le-te pristojnim službam;
7. sprejemajo obvestila občanov o kršitvah občinskih odlokov in jih posredujejo pristojnim organom;
8. sodelujejo pri organizaciji prireditev javnega pomena;
9. skrbijo za varovanje narave, naravne in kulturne dediščine na svojem območju;
10. lahko organizirajo vaške praznike;
11. skrbijo za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti;
12. spremljajo socialno problematiko na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje;
13. urejajo in vzdržujejo spomenike, ki so postavljeni na nepremičnini, ki je njihova last;
14. dajejo mnenje k odločitvi o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine;
15. na prošnjo občine dajejo mnenja k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov na območju krajevne skupnosti;
16. opravljajo ostale naloge na predlog župana ali občinskega sveta.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
6. člen 
(1) Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju posamezne krajevne skupnosti.
(2) Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti občine določa zakon.
(3) Svet krajevne skupnosti je organ odločanja krajevne skupnosti.
(4) Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so določene v statutu občine in tem odloku.
7. člen 
(1) Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti izmed sebe na predlog predsednika izvoli podpredsednika sveta.
8. člen 
(1) Predsednik je razrešen, če za predlog za razrešitev glasuje večina članov sveta krajevne skupnosti, ki so glasovali.
(2) Na enak način kot predsednika se razreši tudi podpredsednika sveta krajevne skupnosti.
9. člen 
(1) Predsedniku in članom sveta lahko za delo v svetu krajevne skupnosti pripada sejnina največ v višini, kot jo določa pravilnik, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti.
(2) Predsednik in člani sveta imajo pravico do povračila potnih stroškov skladno s pravilnikom iz prejšnjega odstavka.
(3) Za potrebe delovanja krajevne skupnosti se iz proračuna priznajo stroški storitev telefonskih pogovorov v višini do 25 evrov mesečno.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje z indeksom rasti življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.
III. FINANCIRANJE 
10. člen
Krajevnim skupnostim se v odloku, ki ureja proračun občine za posamezno leto, zagotavljajo finančna sredstva za:
1. Financiranje dejavnosti (pokrivanje materialnih stroškov).
2. Financiranje nalog (zimsko in letno vzdrževanje javnih poti in pločnikov itd.).
3. Financiranje stroškov kulturnih domov.
11. člen 
Višina sredstev občinskega proračuna, namenjenega za financiranje delovanja krajevnih skupnosti, se določi ob upoštevanju naslednjih kriterijev: dolžine javnih poti, površine krajevne skupnosti ter število prebivalcev:
1. za prvo točko prejšnjega člena:
a) 40 % linearno v enakih deležih med vse krajevne skupnosti v občini;
b) 40 % glede na razmerje med številom prebivalcev v krajevni skupnosti in številom prebivalcev v občini;
c) 20 % glede na razmerje med površino krajevne skupnosti in površino celotne občine.
2. za drugo točko prejšnjega člena:
a) razmerje med dolžino javnih poti in pločnikov v krajevni skupnosti in dolžino javnih poti in pločnikov v občini.
3. za tretjo točko prejšnjega člena:
a) enkratni znesek, določen v odloku, ki ureja proračun občine za posamezno leto.
12. člen 
(1) V proračunu občine se za krajevno skupnost dodatno nameni polovico prejetega prihodka iz naslova rudarske koncesnine, ki jo občina prejme iz nepremičnin v območju te krajevne skupnosti.
(2) Prejeta sredstva iz naslova rudarske koncesnine krajevna skupnost namensko porabi za vzdrževanje in rekonstrukcijo javne infrastrukture.
13. člen 
(1) Krajevne skupnosti lahko za svoje delovanje pridobivajo finančna sredstva tudi na druge načine, določene z občinskimi odloki in/ali zakonom.
(2) Prihodki krajevnih skupnosti iz naslova upravljanja pokopališč in iz naslova vodarin se uporabijo za isto namenske stroške.
14. člen 
(1) Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se nakažejo v skupnem znesku na račune krajevnih skupnosti v mesecu januarju, oziroma po dvanajstinah v obdobju začasnega financiranja.
(2) Preostala sredstva za financiranje nalog iz 10. člena odloka se nakazujejo na podlagi predloženih dokazil.
(3) Financiranje investicij in razvojnih programov krajevnih skupnosti se izvaja neposredno iz občinskega računa.
15. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo, določeno v odloku o proračunu občine za tekoče leto, veljajo le ob predhodnem soglasju župana.
16. člen 
(1) Finančno poslovanje krajevnih skupnosti poteka v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance za neposredne uporabnike proračuna.
(2) Krajevne skupnosti so se dolžne pri finančnem poslovanju ravnati po internih predpisih, ki jih sprejme župan.
17. člen 
Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezen namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
18. člen 
(1) Krajevne skupnosti so dolžne občini dostavljati svoje finančne načrte z obrazložitvami na način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki jih v navodilih posreduje oddelek občinske uprave, pristojen za finance.
(2) Krajevne skupnosti morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun in na njihovi podlagi.
19. člen 
(1) Krajevna skupnost lahko uporablja svoja sredstva le za namene, določene v finančnem načrtu, ki je sestavni del proračuna.
(2) Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
20. člen 
Krajevne skupnosti so dolžne občini dostaviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v obliki letnega poročila na način, v obliki, za obdobje in v rokih, ki jih v navodilih posreduje oddelek občinske uprave, pristojen za finance.
21. člen 
(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
(2) Nadzorni odbor je dolžan v primeru ugotovljenih nepravilnosti o svojih ugotovitvah obvestiti svet krajevne skupnosti in o svojih ugotovitvah poročati občinskemu svetu občine.
(3) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti lahko opravlja tudi župan oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
(4) Predsednik sveta krajevne skupnosti je dolžan predložiti ob nadzoru vso dokumentacijo in podati pojasnila o izvedbi posameznega poslovnega dogodka.
22. člen 
Predsednik krajevne skupnosti je kazensko in odškodninsko odgovoren za nezakonito, nenamensko, negospodarno in nepregledno porabo sredstev.
IV. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Za delovanje sveta krajevne skupnosti in druga vprašanja, ki niso opredeljena v odloku, se uporabljajo določbe statuta ter smiselno določbe poslovnika občinskega sveta.
24. člen 
Sveti krajevnih skupnosti morajo uskladiti žige krajevnih skupnosti s tem odlokom najpozneje v treh mesecih od njegove uveljavitve.
25. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2015-2
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.