Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

104. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd, stran 218.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) in 116. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 83/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 11. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dravograd 
1. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče dotedanji župan, najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje, kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.«.
2. člen 
Doda se novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(dnevni red konstitutivne seje) 
Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih svetnikov
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Dravograd
3. Imenovanje mandatne komisije
4. Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in odloča.«.
3. člen 
Doda se novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(slovesna prisega in pozdravni nagovor novoizvoljenega župana) 
Pred slovesno prisego in pozdravnim nagovorom novega župana, preda dotedanji župan župansko protokolarno ovratnico novoizvoljenemu županu. Če je dotedanji župan ponovno izvoljen za župana, mu župansko protokolarno ovratnico preda najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta.
Novoizvoljeni župan izreče slavnostno prisego, ki se glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal(a) vestno in odgovorno, spoštoval(a) pravni red Republike Slovenije in Občine Dravograd. Z vsemi svojimi močmi bom deloval(a) za blaginjo Občine Dravograd in blaginjo njenih občank in občanov.«.«
4. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(svetniške skupine) 
Svetnik ima pravico skupaj z drugimi svetniki ustanoviti svetniško skupino, se včlaniti vanjo, v njej enakopravno sodelovati, iz nje izstopiti in se včlaniti v drugo svetniško skupino.
Svetniške skupine sestavljajo dva ali več članov občinskega sveta, izvoljenih z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list. Vsaka svetniška skupina določi vodjo svetniške skupine.
Vsak član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške skupine.
Vodja svetniške skupine župana pisno obvesti o ustanovitvi svetniške skupine in mu predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami.
Vodja svetniške skupine obvesti župana o spremembi števila članov svetniške skupine v treh dneh po nastali spremembi. Ob pristopu novih članov predloži županu njihove pristopne izjave.
Pogoji in sredstva za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Dravograd, ki jih zagotavlja Občina Dravograd ter njihove pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, se podrobneje določijo v posebnem pravilniku, ki ga sprejme občinski svet.
Svetniške skupine imajo le pravice, ki gredo posameznemu članu sveta.«.
5. člen 
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje sveta, sejnina ne pripada.«.
6. člen 
Črta se tretji odstavek 29. člena.
7. člen 
Drugi stavek drugega odstavka 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član občinskega sveta.«.
8. člen 
Črta se prvi odstavek 77. člena.
9. člen 
Črta se prvi odstavek 79. člena.
10. člen 
Prvi odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta, predlagatelj in delovna telesa občinskega sveta z amandmaji.«.
11. člen 
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«.
12. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2015
Dravograd, dne 22. decembra 2015
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.