Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15. 1. 2016

Kazalo

94. Pravilnik o plovilih za rekreacijo, stran 177.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o plovilih za rekreacijo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa zahteve za načrtovanje in proizvodnjo proizvodov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ter pravila za njihov prosti pretok v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Unija) v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in vodnih skuterjih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 90; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/53/EU).
2. člen 
(področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za naslednje proizvode (v nadaljnjem besedilu: proizvodi):
a) plovila za rekreacijo in delno zgrajena plovila za rekreacijo;
b) vodne skuterje in delno zgrajene vodne skuterje;
c) sestavne dele iz Priloge 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, če se dajo na trg ločeno (v nadaljnjem besedilu: sestavni deli);
č) pogonske motorje, ki so vgrajeni ali posebej namenjeni vgradnji na ali v plovilo;
d) pogonske motorje, vgrajene na ali v plovilo, pri katerih je bila izvedena znatna modifikacija motorja;
e) plovila, ki so znatno predelana.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za proizvode:
1. Kar zadeva zahteve glede načrtovanja in gradnje iz A poglavja Priloge 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika:
a) plovila, namenjena izključno tekmovanju, vključno s tekmovalnimi čolni na vesla in čolni na vesla za trening, ki jih je kot take označil proizvajalec;
b) kanuje in kajake, načrtovane tako, da jih je mogoče poganjati izključno s človeško močjo, gondole ter čolne na pedala;
c) jadralne deske, načrtovane tako, da jih lahko poganja izključno veter in da jih lahko upravlja izključno oseba ali osebe, ki na njej stojijo;
č) deske za jahanje valov in veslanje;
d) originalna zgodovinska plovila in posamezne replike zgodovinskih plovil, načrtovanih pred letom 1950, ki so zgrajene pretežno iz originalnih materialov ter jih je kot take označil proizvajalec;
e) eksperimentalna plovila, če se ne dajo na trg Unije;
f) plovila, zgrajena za lastno uporabo, pod pogojem, da se v petih letih po tem, ko so bila dana v uporabo, ne dajo na trg;
g) plovila, posebej namenjena za uporabo s posadko in za prevoz potnikov v komercialne namene, brez poseganja v tretji odstavek tega člena, ne glede na število potnikov;
h) plovila, ki lahko plujejo pod vodno gladino;
i) vozila z zračno blazino;
j) hidrogliserje;
k) plovila na parni pogon z zunanjim zgorevanjem, ki za gorivo uporabljajo premog, koks, les, olje ali plin;
l) amfibijska vozila, to je kolesna ali gosenična motorna vozila, ki se lahko uporabljajo na vodi in na kopnem.
2. Kar zadeva zahteve glede emisij izpušnih plinov iz B poglavja Priloge 1 tega pravilnika:
a) pogonske motorje, vgrajene ali posebej namenjene vgradnji na naslednje proizvode:
– plovila, namenjena izključno tekmovanju, ki jih je kot taka označil proizvajalec,
– eksperimentalna plovila, če se ne dajo na trg,
– plovila, posebej namenjena za uporabo s posadko in za prevoz potnikov v komercialne namene, brez poseganja v tretji odstavek tega člena, ne glede na število potnikov,
– plovila, ki lahko plujejo pod vodno gladino,
– vozila z zračno blazino,
– hidrogliserje,
– amfibijska vozila, to je kolesna ali gosenična motorna vozila, ki se lahko uporabljajo na vodi in na kopnem;
b) originalne zgodovinske pogonske motorje in posamezne replike zgodovinskih pogonskih motorjev, zasnovanih pred letom 1950, ki se ne proizvajajo serijsko in so nameščene na plovilih iz d ali f podtočke 1. točke tega odstavka;
c) pogonske motorje, zgrajene za lastno uporabo, pod pogojem, da se v petih letih po tem, ko so bili dani v uporabo, ne dajo na trg.
3. Kar zadeva zahteve glede emisij hrupa iz C poglavja Priloge 1 tega pravilnika:
a) vsa plovila iz 2. točke tega odstavka;
b) plovila, zgrajena za lastno uporabo, pod pogojem, da se v petih letih po tem, ko so bila dana v uporabo, ne dajo na trg.
(3) Dejstvo, da bi bilo isto plovilo mogoče uporabiti tudi za najemanje ali za športno in prostočasno usposabljanje, plovila ne odvezuje od spoštovanja določil tega pravilnika, če se da na trg v rekreativne namene.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »plovilo« je kakršno koli plovilo za rekreacijo ali vodni skuter;
2. »plovilo za rekreacijo« je kakršno koli plovilo kakršne koli vrste, razen vodnega skuterja, namenjenega za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona;
3. »vodni skuter« je plovilo za šport in prosti čas z dolžino trupa manj kot 4 m, opremljeno s pogonskim motorjem, katerega primarni vir pogona je vodna turbina in ki je bilo načrtovano tako, da ga upravlja oseba ali osebe, ki sedijo, stojijo ali klečijo na trupu in ne v njem;
4. »plovilo, zgrajeno za lastno uporabo« je plovilo, ki ga je za lastno uporabo pretežno zgradil njegov bodoči uporabnik;
5. »pogonski motor« je kakršen koli motor z notranjim zgorevanjem na prisilni ali kompresijski vžig, ki se neposredno ali posredno uporablja za pogonske namene;
6. »znatna modifikacija motorja« je modifikacija pogonskega motorja, ki bi morda lahko povzročila prekoračitev mejnih vrednosti emisij motorja iz B poglavja Priloge 1 tega pravilnika ali ki poveča nazivno moč motorja za več kot 15 %;
7. »znatna predelava plovila« je predelava plovila, s katero se spremeni vrsta pogona plovila, s katero se znatno modificira motor ali s katero se plovilo toliko spremeni, da morda ne izpolnjuje bistvenih veljavnih varnostnih in okoljskih zahtev iz tega pravilnika;
8. »vrsta pogona« je način, na katerega je plovilo gnano;
9. »družina motorjev« je proizvajalčeva razvrstitev motorjev, ki naj bi po zasnovi imeli podobne lastnosti glede emisij izpušnih plinov ali hrupa, v skupine;
10. »dolžina trupa« je dolžina trupa, izmerjena v skladu s harmoniziranim standardom;
11. »omogočanje dostopnosti na trgu« je vsaka dobava proizvodov za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;
12. »dajanje na trg« je prvo omogočanje dostopnosti proizvodov na trgu Unije;
13. »dajanje v uporabo« je prva uporaba proizvodov, ki jih opredeljuje ta pravilnik, v Uniji s strani njihovega končnega uporabnika;
14. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja proizvode ali za katero se takšni proizvodi načrtujejo ali proizvajajo in ki te proizvode trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
15. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
16. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki da proizvode iz tretje države na trg Unije;
17. »zasebni uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki v okviru nekomercialne dejavnosti uvozi proizvode iz tretje države v Unijo, da bi jih dala v uporabo za lastne potrebe;
18. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvodov na trgu;
19. »gospodarski subjekti« so proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer;
20. »harmonizirani standard« je harmonizirani standard, kot je opredeljen v 1. c točki 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
21. »akreditacija« je akreditacija, kot je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
22. »nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni akreditacijski organ, kot je opredeljen v 11. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES;
23. »ugotavljanje skladnosti« je proces ugotavljanja ali proizvodi izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika;
24. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, potrjevanjem in pregledovanjem;
25. »odpoklic« je vsak ukrep za dosego vračila proizvodov, ki so že dostopni končnemu uporabniku;
26. »umik« je vsak ukrep za preprečitev dostopnosti proizvodov iz dobavne verige na trgu;
27. »nadzor trga« so dejavnosti in ukrepi, ki jih izvajajo javni organi za zagotovitev, da so proizvodi skladni z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Unije in da ne ogrožajo zdravja, varnosti ali katerega koli drugega vidika varovanja javnih interesov;
28. »oznaka CE« je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da so proizvodi skladni z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Unije, ki določa njeno namestitev;
29. »usklajevalna zakonodaja Unije« je zakonodaja Unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov.
4. člen 
(bistvene zahteve) 
Proizvodi iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so lahko dostopni na trgu ali se dajo v uporabo le, če ob pravilnem vzdrževanju in uporabi v skladu z njihovo namembnostjo ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi, premoženja ali okolja, in le pod pogojem, če izpolnjujejo bistvene veljavne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.
5. člen 
(prosti pretok) 
(1) Delno zgrajena plovila so lahko dostopna na trgu, kadar proizvajalec ali uvoznik v skladu s Prilogo 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, izjavi, da naj bi jih dokončali drugi.
(2) Sestavni deli, ki so skladni s tem pravilnikom in so skladno z izjavo proizvajalca ali uvoznika iz 14. člena tega pravilnika, namenjeni za vgradnjo v plovila, so lahko dostopni na trgu ali se dajo v uporabo.
(3) Na trgu so lahko dostopni ali se dajo v uporabo naslednji pogonski motorji:
a) motorji, ki so ali niso vgrajeni v plovilo in so skladni s tem pravilnikom;
b) motorji, vgrajeni v plovilo in homologirani v skladu s predpisom, ki ureja emisijo plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (v nadaljnjem besedilu: predpis o emisiji), ki so skladni z mejnimi vrednostmi emisij stopnje IIIA, stopnje IIIB ali stopnje IV za motorje na kompresijski vžig, in se ne uporabljajo za pogon plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, lokomotiv in železniških motornih vozil, ter so skladni s tem pravilnikom, razen z zahtevami glede emisij izpušnih plinov iz B poglavja Priloge 1 tega pravilnika;
c) motorji, vgrajeni v plovilo in homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 133/2014 z dne 31. januarja 2014 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 zaradi prilagoditve tehničnemu napredku glede mejnih vrednosti emisij (UL L št. 47 z dne 18. 2. 2014, str. 1); v nadaljnjem besedilu: Uredba 525/2009/ES ter skladni s tem pravilnikom, razen z zahtevami glede emisij izpušnih plinov iz B poglavja Priloge 1 tega pravilnika. Točki b in c tega odstavka se uporabljata pod pogojem, da – kadar so motorji prilagojeni za vgradnjo v plovila – oseba, ki je opravila to prilagoditev, zagotovi, da je v celoti upoštevala podatke in druge informacije proizvajalca motorjev, da bi tako zagotovila, da bodo motorji po vgradnji v skladu z njenimi navodili za vgradnjo še naprej izpolnjevali zahteve glede emisij izpušnih plinov bodisi iz predpisa o emisiji bodisi iz Uredbe 595/2009/ES, skladno z izjavo proizvajalca motorjev. Oseba, ki je prilagodila motorje, skladno s 14. členom tega pravilnika izjavi, da bodo motorji po vgradnji v skladu z njenimi navodili za vgradnjo še naprej izpolnjevali zahteve glede emisij izpušnih plinov bodisi iz predpisa o emisiji bodisi iz Uredbe 595/2009/ES, skladno z izjavo proizvajalca motorjev.
(4) Na sejmih, razstavah, predstavitvah in drugih podobnih dogodkih se lahko razstavljajo proizvodi iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki niso skladni s tem pravilnikom, če je z vidnim znakom jasno označeno, da ti proizvodi niso skladni s tem pravilnikom in ne bodo dostopni ali dani v uporabo, dokler ne bodo z njim skladni.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN ZASEBNEGA UVOZNIKA 
6. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Proizvajalec pri dajanju svojih proizvodov na trg zagotovi, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo v skladu s 24. členom tega pravilnika in izvede ali da izvesti veljavni postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 18. do 21. členom in 23. členom tega pravilnika. Kadar je bilo s tem postopkom dokazano, da so proizvodi skladni z veljavnimi zahtevami, proizvajalec sestavi izjavo iz 14. člena tega pravilnika ter označi in namesti oznako CE v skladu s 16. in 17. členom tega pravilnika.
(3) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izvod izjave iz 14. člena tega pravilnika še deset let po tem, ko so bili proizvodi dani na trg.
(4) Proizvajalec izvaja postopke za zagotovitev skladnosti serijske proizvodnje. Upoštevati je treba spremembe pri načrtovanju proizvodov ali njihovih lastnostih ter spremembe harmoniziranih standardov, na katere se proizvajalec sklicuje pri razglašanju skladnosti proizvodov. Če je to potrebno zaradi tveganj, ki jih pomenijo proizvodi, proizvajalec za zaščito zdravja in varnosti potrošnikov pregleduje vzorce proizvodov, dostopnih na trgu, preverja in po potrebi vodi evidenco pritožb in seznam neskladnih in odpoklicanih proizvodov ter o teh aktivnostih obvešča distributerje.
(5) Proizvajalec zagotovi, da je na njegovih proizvodih označena številka tipa, številka serije, serijska številka ali drug identifikacijski element. Kadar velikost ali narava sestavnih delov tega ne dopušča, pa zagotovi, da so podatki navedeni na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodom.
(6) Proizvajalec na proizvodih navede svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv. Kadar to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodom. V naslovu se navede kontaktno točko, na kateri je proizvajalec dosegljiv.
(7) Proizvajalec zagotovi, da so pri dajanju proizvodov v uporabo ali omogočanju njihove dostopnosti na trgu proizvodom v priročniku za lastnika priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(8) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvodi, ki jih je dal na trg, niso skladni s tem pravilnikom, nemudoma sprejme popravne ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti proizvodov, ali pa jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvodi pomenijo tveganje, proizvajalec o tem nemudoma obvesti organ za nadzor trga, ki je v Republiki Sloveniji Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: TIRS) in navede podrobnosti, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih popravnih ukrepih.
(9) Proizvajalec predloži TIRS-u na podlagi njegove obrazložene zahteve vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti proizvodov. S TIRS-om na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki jih je dal na trg.
7. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika.
(2) Obveznosti iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in priprava tehnične dokumentacije niso del pooblastila pooblaščenega zastopnika.
(3) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga je prejel od proizvajalca. Pooblastilo mu omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) TIRS-u na razpolago hrani izvod izjave iz 14. člena tega pravilnika in tehnično dokumentacijo še deset let po tem, ko so bili proizvodi dani na trg;
b) TIRS-u na podlagi njegove obrazložene zahteve predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti proizvodov;
c) na zahtevo TIRS-a sodeluje z njim pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki sodijo na njegovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik lahko daje na trg le proizvode, ki so skladni z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden uvoznik da proizvode na trg, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti. Zagotovi tudi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo proizvodi oznako CE iz 16. člena tega pravilnika in da so jim priloženi dokumenti, zahtevani v skladu s 14. členom, 2.5 točko A poglavja Priloge 1, 4. točko B poglavja Priloge 1 in 2. točko C poglavja Priloge 1 tega pravilnika, ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena tega pravilnika. Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da proizvodi niso skladni z zahtevami iz prvega odstavka 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika, proizvodov ne da na trg, dokler niso skladni z zahtevami. Kadar proizvodi pomenijo tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in TIRS.
(3) Uvoznik na proizvodih navede svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv. Če to pri sestavnih delih ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodom.
(4) Uvoznik zagotovi, da so pri dajanju proizvodov v uporabo ali omogočanju njihove dostopnosti na trgu v priročniku za lastnika priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(5) Uvoznik zagotovi, da v času njegove odgovornosti za proizvode razmere skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njihove skladnosti z zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika.
(6) Če se to šteje za potrebno zaradi tveganj, ki jih pomenijo proizvodi, uvoznik za zaščito zdravja in varnosti potrošnikov pregleduje vzorce proizvodov, dostopnih na trgu, preverja in po potrebi vodi evidenco pritožb ter seznam neskladnih proizvodov in odpoklicev proizvodov ter o teh aktivnostih obvešča distributerje.
(7) Uvoznik, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvodi, ki jih je dal na trg, niso skladni s tem pravilnikom, nemudoma sprejme popravne ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti proizvodov, ali jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvodi pomenijo tveganje, o tem nemudoma obvesti TIRS in navede podrobnosti, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih popravnih ukrepih.
(8) Uvoznik hrani na razpolago TIRS-u izvod izjave iz 14. člena tega pravilnika še deset let po tem, ko so bili proizvodi dani na trg, in zagotovi, da mu lahko na njegovo zahtevo, predloži tehnično dokumentacijo.
(9) Uvoznik TIRS-u na podlagi njegove obrazložene zahteve predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodov v jeziku, ki ga TIRS brez težav razume. S TIRS-om, na njegovo zahtevo, sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki jih je dal na trg.
9. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Distributer pri omogočanju dostopnosti proizvodov na trgu deluje skrbno ob upoštevanju zahtev iz tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostopnost proizvodov na trgu, preveri, ali imajo oznako CE iz 16. člena tega pravilnika in ali so jim priloženi dokumenti iz sedmega odstavka 6. člena, 14. člena, 2.5 točke A poglavja Priloge 1, 4. točke B poglavja Priloge 1 in 2. točke C poglavja Priloge 1 tega pravilnika ter navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika. Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da proizvodi niso skladni z zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika, ne sme omogočiti njihove dostopnosti na trgu, dokler niso skladni z zahtevami. Kadar proizvodi pomenijo tveganje, o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in TIRS.
(3) Distributer zagotovi, da v času njegove odgovornosti za proizvode razmere skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti proizvodov z zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da proizvodi, katerih dostopnost na trgu je omogočil, niso skladni s tem pravilnikom, poskrbi za sprejetje popravnih ukrepov, potrebnih za zagotovitev skladnosti proizvodov, ali pa jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar proizvodi pomenijo tveganje, o tem nemudoma obvesti TIRS, in navede podrobnosti, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih popravnih ukrepih.
(5) Distributer predloži TIRS-u na podlagi njegove obrazložene zahteve vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodov. S TIRS-om, na njegovo zahtevo sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, katerih dostopnost na trgu je omogočil.
10. člen 
(primeri, ko se obveznosti proizvajalca uporabljajo za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika šteje za proizvajalca in prevzame obveznosti proizvajalca iz 6. člena tega pravilnika, kadar da proizvode na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali pa proizvode, ki so že na trgu, modificira tako, da to lahko vpliva na njihovo skladnost z zahtevami iz tega pravilnika.
11. člen 
(obveznosti zasebnega uvoznika) 
(1) Če proizvajalec ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s skladnostjo proizvodov s tem pravilnikom, zasebni uvoznik, preden da proizvode v uporabo, zagotovi, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika, ter izpolni ali zahteva izpolnitev obveznosti proizvajalca iz drugega, tretjega, sedmega in devetega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Če proizvajalec ne zagotovi zahtevane tehnične dokumentacije, za njeno pripravo ob uporabi ustreznega strokovnega znanja poskrbi zasebni uvoznik.
(3) Zasebni uvoznik zagotovi, da sta ime in naslov priglašenega organa, ki je izvedel ugotavljanje skladnosti proizvodov, označena na proizvodih.
12. člen 
(identifikacija gospodarskega subjekta) 
(1) Gospodarski subjekt na zahtevo TIRS-a identificira:
a) vsak gospodarski subjekt, ki mu je dobavil proizvode;
b) vsak gospodarski subjekt, od katerega je dobil proizvode.
Gospodarski subjekt mora biti sposoben predložiti te informacije še deset let po tem, ko so mu bili proizvodi dobavljeni, ali deset 10 let po tem, ko je dobavil proizvode.
(2) Zasebni uvoznik na zahtevo TIRS-a identificira gospodarski subjekt, ki mu je dobavil proizvode. Zasebni uvoznik mora biti sposoben predložiti te informacije še deset let po tem, ko so mu bili proizvodi dobavljeni.
III. SKLADNOST PROIZVODOV 
13. člen 
(domneva o skladnosti) 
Za proizvode, ki so skladni s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklice je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavilo na svojih spletnih straneh, se domneva, da so skladni s tistimi zahtevami iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika, ki jih opredeljujejo navedeni standardi ali njihovi deli.
14. člen 
(izjava EU o skladnosti in izjava v skladu s Prilogo 3) 
(1) V izjavi EU o skladnosti se navede, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev, določenih v 4. členu in Prilogi 1 tega pravilnika, ali zahtev iz b in c točke tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti ima vzorčno zgradbo, določeno v Prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika, vsebuje elemente, določene v ustreznih modulih iz Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82; v nadaljnjem besedilu: Sklep 768/2008/ES) in Priloge 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Pri dajanju proizvoda v uporabo ali omogočanju njegove dostopnosti na trgu je izjava o skladnosti napisana v slovenskem jeziku.
(3) Z izdajo izjave EU o skladnosti proizvajalec, zasebni uvoznik ali oseba, ki je prilagodila pogonski motor iz b in c točke tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, prevzame odgovornost za skladnost proizvodov.
(4) Izjava EU o skladnosti iz prejšnjega odstavka je priložena naslednjim proizvodom, kadar je omogočena njihova dostopnost na trgu ali se dajo v uporabo:
a) plovilom;
b) sestavnim delom, če so dani na trg ločeno;
c) pogonskim motorjem.
(5) Izjava proizvajalca ali uvoznika za delno zgrajeno plovilo iz Priloge 3 tega pravilnika vsebuje podatke, določene v navedeni prilogi, in je priložena delno zgrajenemu plovilu. Pri dajanju proizvodov v uporabo ali omogočanju njihove dostopnosti na trgu je izjava napisana v slovenskem jeziku.
15. člen 
(splošna načela oznake CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
16. člen 
(proizvodi, za katere se uporablja oznaka CE) 
(1) Oznaka CE se ob omogočanju dostopnosti na trgu ali dajanju v uporabo uporablja za naslednje proizvode:
a) plovila;
b) sestavne dele;
c) pogonske motorje.
(2) Za proizvode z oznako CE iz prejšnjega odstavka se domneva, da so skladni s tem pravilnikom.
17. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE) 
(1) Oznaka CE se vidno, čitljivo in neizbrisno namesti na proizvode iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika. Kadar to pri sestavnih delih zaradi velikosti ali narave teh proizvodov ni mogoče ali ni zanesljivo, se oznaka namesti na embalažo in priložene dokumente. Pri plovilu se oznaka CE namesti na tablico graditelja plovila, ki je nameščena ločeno od identifikacijske številke plovila. Pri pogonskem motorju se oznaka CE namesti na motor.
(2) Oznaka CE se namesti, preden se proizvodi dajo na trg ali v uporabo. Oznaki CE in identifikacijski številki iz naslednjega odstavka lahko sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, če ta organ sodeluje v fazi kontrole proizvodnje ali pri ugotavljanju skladnosti po proizvodnji. Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali oseba iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 
18. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti) 
(1) Proizvajalec pred dajanjem proizvodov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika na trg uporabi postopke, določene v modulih iz 19., 20. in 21. člena tega pravilnika.
(2) Zasebni uvoznik pred dajanjem proizvodov iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika v uporabo uporabi postopek iz 22. člena tega pravilnika, če proizvajalec ni izvedel ugotavljanja skladnosti za zadevne proizvode.
(3) Vsaka oseba, ki daje pogonske motorje ali plovila na trg ali v uporabo po njihovi večji modifikaciji ali predelavi, ali vsaka oseba, ki namembnost plovil, ki je ne opredeljuje ta pravilnik, spremeni tako, da potem sodijo na področje tega pravilnika, pred dajanjem proizvodov na trg ali v uporabo uporabi postopek iz 22. člena tega pravilnika.
(4) Vsaka oseba, ki da plovilo iz f podtočke 1. točke drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, zgrajeno za lastno uporabo, na trg pred iztekom petletnega obdobja, pred dajanjem proizvoda na trg uporabi postopek iz 22. člena tega pravilnika.
19. člen 
(načrtovanje in gradnja) 
(1) Za načrtovanje in gradnjo plovil za rekreacijo se uporabljajo naslednji postopki iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
1. Za kategoriji zasnove A in B, navedeni v 1. točki A poglavja Priloge 1 tega pravilnika:
a) za plovila za rekreacijo z dolžino trupa od 2,5 m do manj kot 12 m kateri koli od naslednjih modulov:
– modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov),
– modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F,
– modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote),
– modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti);
b) za plovila za rekreacijo z dolžino trupa od 12 m do 24 m kateri koli od naslednjih modulov:
– modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F,
– modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote),
– modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
2. Za kategorijo zasnove C, navedeno v 1. točki A poglavja Priloge 1 tega pravilnika:
a) za plovila za rekreacijo z dolžino trupa od 2,5 m do manj kot 12 m kateri koli od naslednjih modulov:
– kadar so harmonizirani standardi v zvezi s 3.2 in 3.3 točko A poglavja Priloge 1 tega pravilnika izpolnjeni: modul A (notranja kontrola proizvodnje), modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov), modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F, modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote) ali modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti),
– kadar harmonizirani standardi v zvezi s 3.2 in 3.3 točko A poglavja Priloge 1 tega pravilnika niso izpolnjeni: modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov), modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F, modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote) ali modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti);
b) za plovila za rekreacijo z dolžino trupa od 12 m do 24 m kateri koli od naslednjih modulov:
– modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F,
– modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote),
– modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
3. Za kategorijo zasnove D, navedeno v 1. točki A poglavja Priloge 1 tega pravilnika:
Za plovila za rekreacijo z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m kateri koli od naslednjih modulov:
– modul A (notranja kontrola proizvodnje),
– modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov),
– modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F,
– modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote),
– modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
(2) Za načrtovanje in gradnjo vodnih skuterjev se uporablja kateri koli od naslednjih postopkov iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
a) modul A (notranja kontrola proizvodnje);
b) modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov);
c) modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F;
č) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
d) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
(3) Za načrtovanje in gradnjo sestavnih delov se uporablja kateri koli od naslednjih postopkov iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
a) modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F;
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
c) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
20. člen 
(emisije izpušnih plinov)
V zvezi z emisijami izpušnih plinov proizvodov iz č in d točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika proizvajalec motorjev uporabi naslednje postopke iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
1. Kadar se preskusi izvajajo z uporabo harmoniziranega standarda, katerega koli od naslednjih modulov:
a) modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C, D, E ali F;
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
c) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
2. Kadar se preskusi izvajajo brez uporabe harmoniziranega standarda, katerega koli od naslednjih modulov:
a) modul B (EU-pregled tipa), skupaj z modulom C1;
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote).
21. člen 
(emisije hrupa) 
(1) V zvezi z emisijami hrupa plovil za rekreacijo s pogonskimi motorji z Z-pogonom brez vgrajenih izpuhov ali z vgrajenimi pogonskimi motorji in plovila za rekreacijo s pogonskimi motorji z Z-pogonom brez vgrajenih izpuhov ali z vgrajenimi pogonskimi motorji, ki so bila predmet znatne predelave plovil in nato dana na trg v petih letih po predelavi, proizvajalec uporabi naslednje postopke iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
1. Kadar se preskusi izvajajo z uporabo harmoniziranega standarda za merjenje hrupa, uporabi katerega koli od naslednjih modulov:
a) modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov);
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
c) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
2. Kadar se preskusi izvajajo brez uporabe harmoniziranega standarda za merjenje hrupa, uporabi modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote).
3. Kadar se za ocenjevanje uporabljata Froudovo število in razmerje moč/izpodriv, uporabi katerega koli od naslednjih modulov:
a) modul A (notranja kontrola proizvodnje);
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
c) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
(2) V zvezi z emisijami hrupa vodnih skuterjev, izvenkrmnih pogonskih motorjev in pogonskih motorjev z Z-pogonom z vgrajenimi izpuhi, namenjenih vgradnji na plovila za rekreacijo, proizvajalec vodnih skuterjev ali motorjev uporabi naslednje postopke iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES:
1. Kadar se preskusi izvajajo z uporabo harmoniziranega standarda za merjenje hrupa, uporabi katerega koli od naslednjih modulov:
a) modul A1 (notranja kontrola proizvodnje in nadzorovano preverjanje proizvodov);
b) modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote);
c) modul H (skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti).
2. Kadar se preskusi izvajajo brez uporabe harmoniziranega standarda za merjenje hrupa, uporabi modul G (skladnost na podlagi preverjanja enote).
22. člen 
(ugotavljanje skladnosti po izgradnji) 
Ugotavljanje skladnosti po izgradnji, navedeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku 18. člena tega pravilnika, se izvede v skladu s Prilogo 5 tega pravilnika.
23. člen 
(dodatne zahteve) 
(1) Pri uporabi modula B iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES se EU-pregled tipa izvede tako, kot je določeno v drugi alineji 2. točke tega modula. Proizvodni tip iz modula B lahko zajema več različic proizvodov, če:
a) razlike med različicami ne vplivajo na raven varnosti in ostale zahteve glede delovanja proizvodov ter
b) so različice proizvodov navedene v ustreznem certifikatu o EU-pregledu tipa, po potrebi s spremembami izvirnega certifikata.
(2) Pri uporabi modula A1 iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES se pregledi proizvodov izvedejo na enem ali več plovilih iz proizvodnega programa proizvajalca, pri čemer se uporabljajo dodatne zahteve iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Akreditiranih internih organov, navedenih v modulih A1 in C1 iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES, ni mogoče uporabiti.
(4) Pri uporabi modula F iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES se za ugotavljanje skladnosti z zahtevami glede emisij izpušnih plinov uporablja postopek, določen v Prilogi 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(5) Kadar se v zvezi z ugotavljanjem skladnosti z zahtevami glede emisij izpušnih plinov iz tega pravilnika uporabi modul C iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES in če proizvajalec ne dela v skladu z ustreznim sistemom kakovosti, opisanim v modulu H iz Priloge II k Sklepu 768/2008/ES, priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvede ali da izvesti preglede proizvodov v naključno izbranih časovnih presledkih, ki jih določi ta organ, ter tako preveri kakovost internih pregledov proizvodov. Če se izkaže, da raven kakovosti ni zadovoljiva, ali če je treba preveriti veljavnost podatkov, ki jih je predložil proizvajalec, se uporabi postopek iz Priloge 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
24. člen 
(tehnična dokumentacija) 
(1) Tehnična dokumentacija iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika mora vsebovati vse pomembne podatke in podrobnosti o načinih, s katerimi proizvajalec zagotovi skladnost proizvodov z zahtevami iz 4. člena tega pravilnika in Priloge 1 tega pravilnika. Zlasti mora vsebovati ustrezne dokumente iz Priloge 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Tehnična dokumentacija zagotavlja, da so načrtovanje, gradnja, delovanje in ugotavljanje skladnosti jasno razumljivi.
V. PRIGLASITEV ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 
25. člen 
(priglasitveni organi) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo.
26. člen 
(obveznost obveščanja za priglasitveni organ) 
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter za spremljanje priglašenih organov kot tudi o kakršnih koli spremembah glede tega.
27. člen 
(zahteve za organ za ugotavljanje skladnosti) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in so podrobneje določeni s tem pravilnikom.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti zagotavlja v postopku ugotavljanja skladnosti kot tretja stranka neodvisnost od organizacije ali proizvodov, ki jih ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, ponudbo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje proizvodov, ki so predmet ocenjevanja tega organa, se lahko šteje za takšen organ, če sta dokazani njegova neodvisnost in odsotnost kakršnega koli nasprotja interesov.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci proizvodov, katerih skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere koli od teh strank. To ne preprečuje uporabe ocenjevanih proizvodov, ki so nujni za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih proizvodov za osebne namene.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri načrtovanju ali proizvodnji, trženju, vgradnji, uporabi ali vzdrževanju teh proizvodov in ne zastopajo strank, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. Prav tako ne smejo sodelovati pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko bila v nasprotju z neodvisnostjo njihovega ocenjevanja ali njihovo integriteto v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To velja še posebej za svetovalne storitve.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(6) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno integriteto in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali na rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, še posebej od oseb ali skupin oseb, ki jih zanimajo rezultati teh dejavnosti.
(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben izvajati naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v skladu z določbami 18. do 23. člena tega pravilnika in v zvezi s katerimi je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja sam ali se izvajajo v njegovem imenu in na njegovo odgovornost. Vzpostavljene mora imeti ustrezne politike in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi. Na razpolago mora imeti sredstva, potrebna za ustrezno izvajanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, in dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.
(8) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo proizvodov, v zvezi s katerimi je bil priglašen, na voljo:
a) osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, kar zagotavlja preglednost in zmožnost ponovne izvedbe teh postopkov;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, v katerih so ustrezno upoštevani velikost podjetja, sektor, v katerem ta deluje, njegova struktura, stopnja zapletenosti tehnologije zadevnih proizvodov ter narava proizvodnega procesa, to je množična ali serijska proizvodnja.
(9) Osebje, odgovorno za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, mora imeti:
a) temeljito tehnično in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) zadovoljivo znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za njihovo izvajanje;
c) primerno znanje in razumevanje bistvenih zahtev, veljavnih harmoniziranih standardov, ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije in zakonodaje Republike Slovenije;
č) sposobnost za pisanje certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena.
(10) Zagotoviti je treba nepristranskost organov za ugotavljanje skladnosti, njihovega najvišjega vodstva in osebja za ocenjevanje. Plačilo najvišjega vodstva in osebja organa za ugotavljanje skladnosti ne sme biti odvisno od števila izvedenih ocenjevanj ali rezultatov teh ocenjevanj.
(11) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(12) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti varuje poklicno skrivnost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog v skladu z določbami 18. do 23. člena tega pravilnika ali katero koli določbo zakonodaje Republike Slovenije, s katero se ti uveljavljajo, razen pred njenimi pristojnimi organi. Lastninska pravica vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti je zaščitena.
(13) Organi za ugotavljanje skladnosti morajo sodelovati v ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje dela priglašenih organov iz 38. člena tega pravilnika ali zagotoviti, da je njihovo osebje za ugotavljanje skladnosti o teh dejavnostih obveščeno, ter kot splošne smernice uporabljati administrativne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine.
28. člen 
(domneva o skladnosti organa za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže izpolnjevanje meril, ki so določena v ustreznih harmoniziranih standardih ali njihovih delih za akreditacijo, katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz 27. člena tega pravilnika v takšnem obsegu, v kakršnem uporabljivi harmonizirani standardi opredeljujejo te zahteve.
29. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci priglašenega organa) 
(1) Kadar priglašeni organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalcem ali zanj te naloge opravi odvisna družba, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz 27. člena tega pravilnika in o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organ prevzame polno odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prepustijo v izvajanje podizvajalcu ali jih izvede odvisna družba le, če stranka s tem soglaša.
(4) Priglašeni organ hrani na razpolago ministrstvu zadevno dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter delom, ki ga ta izvaja, v skladu z 18. do 23. členom tega pravilnika.
30. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti vloži zahtevek za priglasitev ministrstvu.
(2) Zahtevku iz prejšnjega odstavka se priloži opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in opis proizvoda ali proizvodov, za katere navedeni organ zagotavlja svojo kompetentnost, ter, če obstaja, akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija in potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 27. člena tega pravilnika.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, ministrstvu predloži vso dokumentacijo, potrebno za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz 27. člena tega pravilnika.
31. člen 
(postopek priglasitve) 
(1) Ministrstvo lahko priglasi le tisti organ za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjuje zahteve iz 27. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo o priglasitvi obvesti Komisijo in druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.
(3) Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem proizvodu ali proizvodih ter akreditacijsko listino.
(4) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka 30. člena tega pravilnika, ministrstvo predloži Komisiji in drugim državam članicam dokumentacijo, ki potrjuje, da je organ za ugotavljanje skladnosti ustrezno usposobljen in da so sprejeti določeni ukrepi, ki zagotavljajo, da bo organ podvržen rednemu spremljanju in bo tudi naprej izpolnjeval zahteve iz 27. člena tega pravilnika.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne vložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve, kadar je uporabljena akreditacijska listina, ali v dveh mesecih od priglasitve, kadar akreditacijska listina ni bila uporabljena.
32. člen 
(identifikacijska koda) 
Ministrstvo dodeli identifikacijsko kodo priglašenemu organu, ki ga je pooblastilo za ugotavljanje skladnosti po izgradnji.
33. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha opravljati dejavnost, ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadeve tega organa obravnava drug priglašeni organ ali da so na zahtevo na voljo ministrstvu in TIRS-u.
34. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa) 
Ministrstvo predloži Komisiji na njeno zahtevo vse informacije, povezane s podlago za priglasitev ali vzdrževanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa.
35. člen 
(obveznosti priglašenega organa v zvezi z njegovim delom) 
(1) Priglašeni organ izvaja ugotavljanje skladnosti v skladu s postopki za ugotavljanje skladnosti iz 18. do 23. člena tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, da ne bi prišlo do nepotrebne obremenitve gospodarskih subjektov in zasebnih uvoznikov. Organ za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju svoji dejavnosti upošteva velikost podjetja, sektor, v katerem ta deluje, njegovo strukturo, stopnjo zapletenosti zadevne tehnologije proizvoda ter množično ali serijsko naravo proizvodnega procesa. Pri tem spoštuje stopnjo natančnosti in raven varovanja, ki se zahtevata za skladnost proizvoda s tem pravilnikom.
(3) Če priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ali zasebni uvoznik ni izpolnil zahtev iz 4. člena in Priloge 1 tega pravilnika ali zahtev iz ustreznih harmoniziranih standardov, od njega zahteva, da sprejme ustrezne popravne ukrepe. Priglašeni organ mu ne izda certifikata o skladnosti, dokler teh popravnih ukrepov ne izvede.
(4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata o skladnosti ugotovi, da proizvodi niso več skladni, od proizvajalca zahteva, naj sprejme ustrezne popravne ukrepe, in po potrebi certifikat o skladnosti začasno ali trajno prekliče.
(5) Če popravni ukrepi niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ, kakor je primerno, certifikat o skladnosti bodisi omeji ali ga začasno ali trajno prekliče.
36. člen 
(pritožbeni postopek) 
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
37. člen 
(obveznost obveščanja za priglašeni organ) 
(1) Priglašeni organ obvesti ministrstvo o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem ali trajnem preklicu certifikata o skladnosti;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje za priglasitev;
c) vsaki zahtevi za informacije o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki jo je prejel od TIRS-a;
č) na zahtevo o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, ki so bile izvedene v okviru njegove priglasitve, ter vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organ zagotovi ostalim organom, ki so priglašeni v skladu s tem pravilnikom in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti za enake proizvode, ustrezne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi, na zahtevo pa tudi s pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
38. člen 
(usklajevanje priglašenih organov) 
Priglašeni organ neposredno ali preko pooblaščenih zastopnikov sodeluje pri delu sektorske skupine ali skupin, ki delujejo v okviru Komisije.
VI. NADZOR TRGA, NADZOR PROIZVODOV, KI VSTOPAJO NA TRG, IN ZAŠČITNI POSTOPKI 
39. člen 
(nadzor trga in proizvodov, ki vstopajo na trg) 
Za proizvode, ki jih opredeljuje ta pravilnik, se uporabljajo tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
40. člen 
(postopek za obravnavo proizvoda, ki pomeni tveganje na nacionalni ravni) 
Kadar TIRS meni, da neskladnost ni omejena na območje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, preko kontaktne točke Komisiji in drugim državam članicam pošlje podatke o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, katerih sprejetje je zahteval od zadevnega gospodarskega subjekta.
41. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je nacionalni ukrep ene od držav članic upravičen, TIRS sprejme ukrepe, potrebne za umik neskladnih proizvodov s trga Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če se ugotovi, da je bil ukrep TIRS-a neupravičen, ga ta prekliče.
42. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) TIRS zahteva od zadevnega gospodarskega subjekta ali zasebnega uvoznika odpravo zadevne neskladnosti, kadar ugotovi eno od naslednjih dejstev:
a) oznaka CE je nameščena v nasprotju s 15., 16. ali 17. členom tega pravilnika;
b) oznaka CE iz 16. člena tega pravilnika ni nameščena;
c) izjava EU o skladnosti ali izjava iz Priloge 3 tega pravilnika ni sestavljena;
č) izjava EU o skladnosti ali izjava iz Priloge 3 tega pravilnika ni pravilno sestavljena;
d) tehnična dokumentacija bodisi ni na voljo ali ni popolna;
e) informacije iz šestega odstavka 6. člena ali tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika manjkajo, so napačne ali niso popolne;
f) katera koli od drugih administrativnih zahtev iz 6. ali 8. člena tega pravilnika ni izpolnjena.
(2) Kadar neskladnost iz prejšnjega odstavka ni odpravljena, TIRS sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved omogočanja dostopnosti proizvodov na trgu ali zagotovi njihov odpoklic ali umik s trga ali, kadar je zasebni uvoznik uvozil proizvode za lastno uporabo, prepoved ali omejitev njihove uporabe.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
43. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 42/05, 17/11 – ZTZPUS-1 in 50/12, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o rekreacijskih plovilih), uporablja pa se še do vključno 17. januarja 2016.
(2) Proizvodi, ki so skladni s Pravilnikom o rekreacijskih plovilih in so bili dani na trg ali v uporabo pred 18. januarjem 2017, so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Izvenkrmni pogonski motorji na prisilni vžig z močjo, enako ali manjšo od 15 kW, ki ustrezajo stopnji I mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov, določenih v 2.1 točki B poglavja Priloge 1 tega pravilnika, ki so jih proizvedla mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), ter so bili dani na trg pred 18. januarjem 2020, so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
44. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 18. januarja 2016.
Št. 007-76/2015-17
Ljubljana, dne 12. januarja 2016
EVA 2015-2130-0016
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost