Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3729/15, Stran 2271
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13) Občina Krško objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje kulturnih programov protokolarnega značaja v Občini Krško v letu 2016
1. Naročnik javnega poziva: Občina Krško.
2. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje kulturnega programa protokolarnega značaja z namenom zagotavljanja kulturno umetniških vsebin za potrebe izvedbe treh protokolarnih prireditev za potrebe Občine Krško in še treh drugih kulturnih dogodkov v letu 2016.
3. Splošni pogoji za sodelovanje: na javni poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije:
– ki imajo sedež na območju Občine Krško,
– ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti,
– ki se ukvarjajo z glasbeno instrumentalno dejavnostjo,
– ki opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju kulture,
– ki vsaj deset let delujejo na razpisnem področju v Občini Krško – zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine v Občini Krško in v širšem regionalnem področju,
– ki imajo vsaj sedemdesetčlansko simfonično zasedbo,
– ki so izvedli v preteklih petih letih vsaj pet kulturnih dogodkov protokolarnega značaja in vsaj en avtorski projekt,
– ki ima v svoji zasedbi tretjino mladoletnih članov, za katere predstavlja učno bazo in tako dopolnjuje osnovno glasbeno izobraževanje,
– da nimajo omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije,
– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona,
– imajo poravnane vse obveznosti do Občine Krško iz preteklih let,
– ki z enako programsko vsebino ne kandidirajo na ostalih postopkih, ki se financirajo s strani Občine Krško.
4. Izpolnjevanje pogojev poziva: izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Občine Krško. Za način dela strokovne komisije in obravnavo prispelih vlog se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in Zakona o splošnem upravnem postopku.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih kulturnim programom protokolarnega značaja znaša 10.200,00 EUR.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja: za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani z redno, kontinuirano dejavnostjo prijavitelja, produkcijo kulturnih dogodkov na neprofiten način in v interesu širše družbene skupnosti, drugimi nameni, nujno povezanimi z značajem izvajane kulturne dejavnosti;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov Občine Krško.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela (plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta in mentorstva; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek);
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila;
– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov programa;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– stroški promocije in oglaševanja programa;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, stroški pisarne, računovodstva, spletne strani …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta niso upravičeni; kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu veljavno Uredbo o stroških reprezentance,) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa).
– stroški alkoholnih pijač,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov skupno prejel 2.000,00 EUR in več.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca, podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure morajo prijavitelji upoštevati ocenjeno vrednost ure, kot jo določajo predpisi na področju prostovoljstva.
7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih programov:
– Jasnost postavljenih ciljev, inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega programa,
– Strokovnost, tehnična in organizacijska usposobljenost, zahtevnost programa,
– Odmevnost in reference prijavitelja,
– Raven prijavljenega programa dosega oziroma presega občinski nivo,
– Finančna konstrukcija programa,
– Sredstva pridobljena iz nacionalnih ali mednarodnih razpisov.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila kvaliteto del in predlagala v sofinanciranje programov tistega izvajalca, ki mu bo dodeljeno najvišje število točk po kriterijih iz prejšnje točke.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
10. Razpisni rok: javni poziv se prične 31. 12. 2015 in traja do 1. 2. 2016.
11. Razpisna dokumentacija:
– Besedilo javnega poziva
– Prijavne obrazce
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
– Vzorec pogodbe z obrazci za poročanje.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.krsko.si.
Predlagatelj mora ob prijavi na javni poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno prijavo na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopijo statuta in odločbe Ministrstva za kulturo o statusu o delovanju v javnem interesu.
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani.
Vlog ne spenjajte v mapo ali spiralo.
Reference navedite v tabeli in jih oštevilčite, prav tako oštevilčite dokazila, priloge in zložite po vrstnem redu.
12. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti predložena na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško do 1. februarja 2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni poziv – kulturni programi protokolarnega značaja 2016. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Občina Krško si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti javni poziv, zavrniti vse prispele ponudbe ali razdeliti le določen del razpoložljivih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Bernardka Zorko (tel. 07/49-81-242) ali bernardka.zorko@krsko.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izidu bodo prijavitelji pisno obveščeni skladno z veljavnimi predpisi na področju kulture.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost