Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Ob-3733/15, Stran 2269
Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javni razpis, ki je objavljen v Uradnem listu RS, ter na spletni strani http://www.razdevsek.si/slo/main.asp, v zavihku »Razno«, in sicer za
javno zbiranje ponudb 
za oddajo večnamenskega objekta Športna dvorana Litija v najem
Podatki o najemodajalcu: Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, je lastnica prostorov, ki se dajejo v najem, in sicer večnamenskega objekta Športna dvorana Litija.
Naslov: Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, odgovorna oseba: Dušan Hauptman, predsednik sveta MS Litija, e-pošta: mestna.skupnost@siol.net, kontaktna oseba: Mario Japič, tajnik sveta MS Litija, tel. 03/161-14-18, TRR št. SI56 0126 6450818792, odprt pri UJP, ID št. za DDV: 51933233, matična številka: 5956439.
Predmet javnega zbiranja ponudb je:
oddaja večnamenskega objekta ŠD Litija v najem (prostori, oprema-inventar v prostorih) v lasti MS Litija za izvajanje-zagotavljanje:
– pogojev za uporabo in nemoteno izvajanje pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti OŠ Litija, in vseh drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Litija;
– pogojev za uporabo in izvajanje letnih programov športa vseh tistih športnih društev, ki izvajajo nacionalni program športa in se sofinancirajo iz proračuna Občine Litija na podlagi letnih pogodb;
– pogojev za izvedbo javnih športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– prostorskih pogojev za delovanje športnih društev, ki imajo sedež na območju Mestne skupnosti Litija;
– pogojev za izvajanje različnih dejavnosti v skladu z določeno namembnostjo prostorov, na primer: gostinstvo, fizioterapija, pisarniška dejavnost, fitnes, ples, aerobika.
Pogoji najema
Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem zbiranju ponudb mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, kot jih določa javno zbiranje ponudb in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa predmetno povabilo (v nadaljevanju: ponudba).
Komisija za izvedbo postopka oddaje večnamenskega športnega objekta Litija v najem za novo pogodbeno obdobje (v nadaljevanju: Komisija) ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb in/ali ki ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javno zbiranje ponudb.
Najemnik objekta Športna dvorana Litija bo moral zagotavljati:
– gospodarjenje s celotnim objektom + prizidek, z opremo-inventarjem in zunanjimi funkcionalnimi površinami (parkirišča, dvorišča, zelene površine) s parcelnimi številkami: 102, 93/3, 106/1, 106/7, 987/20, vse v k. o. Litija;
– tekoče usklajevanje terminov uporabe objekta in njegovih delov ter izdelava urnikov uporabe za vse uporabnike (šolski program, športni program – treningi in tekme; drugo);
– zagotavljanje nemotene uporabe in izkoriščenosti objekta in njegovih delov skladno s pogodbami o uporabi prostorov in s pogodbami o podnajemu prostorov, ki jih sklene najemnik v soglasju z MS Litija;
– skrb za nemoteno delovanje objekta in zagotavljanje pogojev za varno delovanje objekta;
– sklenitev vseh potrebnih zavarovanj za primere poškodovanja vrednosti objekta, opreme in splošne odgovornosti iz posesti. Zavarovalne police, ki jih sklene najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Mestne skupnosti Litija;
– izvajanje tekočega vzdrževanja objekta in njegovih naprav, posameznih prostorov in opreme-inventarja v objektu in izven objekta + inventar;
– izvajanje obratovanja objekta s pripadajočo opremo;
– izvajanje vzdrževanja funkcionalnih površin ob objektu (zelene površine, dvorišča, parkirišča, stopnišča, ograje);
– oddajanje prostorov po tržni ceni v podnajem;
– oddajanje prostorov po tržni ceni v uporabo v preostalih prostih terminih za izvajanje javnih prireditev (športnih, kulturnih, glasbenih in drugo); v izrednih primerih, ko bi bilo z izvedbo javne prireditve, moteno izvajanje šolskega ali športnega programa, pa le po predhodnem soglasju pogodbenih uporabnikov;
– skrb za pravočasno izvedbo občasnih in rednih pregledov vgrajenih naprav v objektu (vgrajeni sistem javljanja požara-zasilna razsvetljava z aku napajalnikoma-dvižni koši-dvižne pregradne zavese-fiksni koši-premične tribune in drugo).
Najemnik poleg najemnine plačuje tudi:
a) obratovalne stroške objekta in opreme (npr. elektrika, ogrevanje; komunalne storitve: voda, kanalščina, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov; čiščenje objekta-prostorov v objektu in funkcionalnih površin; čiščenje snega; čiščenje kanalizacij; vzdrževanje gasilnih aparatov, vzdrževanje zelenih površin – cvetličnih površin – cvetličnih korit;
b) stroške tekočega vzdrževanja objekta in njegovih naprav (beljenje in pleskanje, zamenjava svetil in stikal, zamenjava zapiralnih mehanizmov na oknih in vratih, zamenjava počenih ali razbitih stekel, vzdrževanje in popravila prezračevalnih, električnih, vodovodnih, sanitarnih, toplovodnih in vseh drugih instalacij in naprav, ki so instalirane v športnem objektu in v uporabnem stanju, popravila ozvočenja v veliki telovadnici in plesni dvorani, popravilo športnega semaforja, popravila fasade, popravila strehe, žlebov in zunanjih odtočnih cevi, popravila pregradnih sten, popravila na koših za košarko in sistemih za spuščanje glavnih in stranskih košev, vzdrževanje opreme in zamenjava opreme za športni program ter vzdrževanje sistema pomožne razsvetljave) posameznih prostorov v objektu in opreme v objektu in izven objekta,
c) stroške sklenitve vseh potrebnih zavarovanj za primere poškodovanja vrednosti objekta, opreme in splošne odgovornosti iz posesti. Zavarovalne police, ki jih sklene najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Mestne skupnosti Litija;
d) stroške za izvedbo občasnih in rednih pregledov vgrajenih naprav v objektu (vgrajeni sistem javljanja požara + zasilna razsvetljava z aku napajalnikoma + dvižni koši-dvižne pregradne zavese-fiksni koši + premične tribune in drugo);
e) stroške nabave orodja, opreme in čistil za izvajanje vseh potrebnih del in tudi sanitarni material za vse WC-je, kopalnice in garderobe.
Najemnik bo moral začasno pokrivati stroške uporabe prostorov in opreme za treninge in tekme športnih društev – klubov (v obdobju januar–maj tekočega leta) zaradi poteka in zaključka razpisa za pridobitev sredstev iz proračuna Občine Litija.
Najemnik mora nuditi MS Litija naslednji boniteti:
a) brezplačno uporabo sobe – pisarne v nadstropju, v izmeri 14,24 m2,
b) uporaba sobe – pisarne v nadstropju, v izmeri 37,71 m2 s plačilom obratovalnih stroškov,
c) v tekočem letu 3 krat brezplačno uporabo športnega dela v objektu za izvedbo javnih prireditev;
MS Litija in najemnik bosta najmanj enkrat letno pregledala poslovanje najemnika.
Najemnik posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Najemnina
Izklicna višina mesečne najemnine športnega objekta, ki so predmet javnega razpisa, je bila določene na podlagi Poročila o oceni vrednosti nepremičninskih pravic, ki ga je pripravil cenilec HOF VILJEM,s.p., Cenilec stvarnega premoženja – nepremičnine, Dolenja vas 113, 4227 Selca, z dne 11. 12. 2015.
Najemnina, katero bo dolžan plačevati izbrani najemnik najemodajalcu iz naslova najema nepremičnine, je določena v neto znesku in jo bo dolžan izbrani najemnik plačevati najemodajalcu mesečno. Poleg (dodatno) neto določene najemnine, bo dolžan izbrani najemnik plačevati najemodajalcu tudi vse davke, prispevke in druge javne dajatve, kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi morebitno obračunavajo in plačujejo glede na višino najemnine, določene v neto znesku.
Najemnina določena v najemni pogodbi se bo usklajevala s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.
Vplačana varščina kot garancija za resnost ponudbe se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine poravnane, se znesek vplačane varščine (nerevaloriziran) vrne.
Višina mesečne najemnine za oddajo objekta Športne dvorane Litija v najem (prostori skupaj z opremo + inventar) znaša 4.500,00 EUR neto in jo bo najemnik nakazoval na TRR Mestne skupnosti Litija, št. 01260-6450818792, SI56 0126 0645 0818 792, odprt pri Banki Slovenija, do vsakega zadnjega dne tekočega meseca.
Merila za ocenjevanje popolnih ponudb
Merila za ocenjevanje:
a) cena na uro storitve uporabe prostorov in opreme v športnem delu objekta:
– za čas izvajanja šolskega programa
– najnižja povprečna cena izračunana po predloženem ceniku = 30 točk.
Naročnik bo točkoval ponudbe do 30 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše število točk, in sicer po enačbi:
T1 = (A/B) x 30
pri čemer je:
T1 – število točk pri merilu cena,
A – najnižja ponudbena cena sklopa,
B – ponudbena cena primerjanega ponudnika
– za čas programa športnih društev – klubov, ki izvajajo letni nacionalni program športa
– najnižja povprečna cena izračunana po predloženem ceniku = 30 točk.
Naročnik bo točkoval ponudbe do 30 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše število točk, in sicer po enačbi:
T1 = (A/B) x 30
pri čemer je:
T1 – število točk pri merilu cena,
A – najnižja ponudbena cena sklopa,
B – ponudbena cena primerjanega ponudnika
b) višina ponujene najemnine:
– v višini določeni v poglavju VI.
=
0 točk
– v višini 200 EUR nad višino
določeno v poglavju VI.
=
10 točk
– v višini 400 EUR nad višino
določeno v poglavju VI.
=
20 točk
c) dodatna boniteta brezplačne uporabe prostorov in opreme v objektu za izvedbo javne prireditve:
– 3 + 1
=
20 točk.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti:
Dokumentacija in listine v skladu z javnim zbiranjem ponudb
Ponudba, priloge ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti izpolnjeni v skladu z javnim zbiranje ponudb.
1. Ponudba
ponudba – obrazec je priloga javnega zbiranja ponudb in mora biti izpolnjena.
2. Soglasje glede predloga najemne pogodbe: predlog najemne pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran in žigosan na zadnji strani, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega zapisa. Notarske stroške plača izbrani najemnik.
3. Dokazila o pravnem statusu ponudnika: izpisek iz sodnega registra v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe in iz katerega izhaja, da je ponudnik med drugim registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudbe v postopku javnega zbiranja ponudb.
4. Potrdilo Finančnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
5. Dokazilo o finančni sposobnosti:
– S.BON-1/P (AJPES) s podatki in kazalniki za leto 2014 in BON 2, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov, ki ni starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe ter bonitetna ocena A (po metodi GVIN);
– dosežen skupni promet v zadnjih treh letih v višini najmanj 250.000 EUR na leto;
7. Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe:
– dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino.
K ponudbi mora biti priloženo dokazilo o nakazani varščini za resnost ponudbe v višini treh izklicnih mesečnih najemnin, ki je določena za nepremičnino na račun Mestne skupnosti Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, št. 01260-6450818792, SI56 0126 0645 0818 792, odprt pri Banki Slovenija.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne bi sklenil najemne pogodbe v roku v skladu z javnim zbiranjem ponudb, bo Mestna skupnost Litija zadržala vplačano varščino.
Pojasnila o vsebini in pogojih razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe, navedene v javni objavi in Povabilu k oddaji ponudbe. Druge informacije, kot na primer kraj in datum morebitnega sestanka s ponudniki in podobno, pa lahko dobi telefonsko.
Kolikor bo katerikoli od ponudnikov to zahteval, ali če bo Mestna skupnost Litija naknadno ocenila, da je to potrebno, bo sklicala sestanek s potencialnimi ponudniki.
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je 3 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko Mestna skupnost Litija dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije pa bo podal najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb na spletni strani http://www.razdevsek.si/slo/main.asp, v zavihku »Razno«. Vsaka dopolnitev bo obvezujoči sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki na spletni strani http://www.razdevsek.si/slo/main.asp, v zavihku »Razno«. Mestna skupnost Litija bo po potrebi podaljšal tudi rok za oddajo ponudb z namenom, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem večnamenskega objekta ŠD Litija«, na naslov: Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija, najpozneje do ponedeljka, 18. 1. 2016 do 12. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, v torek, dne 19. 1. 2016, ob 17. uri, na naslovu: Mestna skupnost Litija, Ulica Mire Pregljeve 1, 1270 Litija.
Mestna skupnost Litija 

AAA Zlata odličnost