Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 35430-9/2015-1 Ob-3730/15, Stran 2266
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 z dne 14. 5. 2015 in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-8/2015/12, dne 28. 5. 2015, ter Pogodbe št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2015 z dne 3. 6. 2015, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 36SUB-SOCOB15
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le na tistih območjih zgoraj navedenih občin, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, in sicer za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (t.j. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.
Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na območjih občin s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:
A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.
Nove kurilne naprave morajo ustrezati naslednjim kriterijem:
A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje:
– mala kurilna naprava na lesno biomaso, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5.
Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Ne glede na zgornje navedbe se lahko namesto vodnega toplotnega zbiralnika uporablja tudi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote.
Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči, če kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati toplotno-tehnične karakteristike, navedene za malo kurilno napravo na lesno biomaso, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin, kot tudi zahteve, ki se nanašajo na posamezno vrsto goriva, navedene v tej točki.
– peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena:
– grelnik prostorov z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 125 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
– naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 125 mg/m3, določene po standardu SIST EN 15250;
– kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom), mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 125 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13229;
– vložek lončene peči z ravnim oziroma s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 125 mg/m3,določene po standardu SIST EN 13229/A1;
– štedilnik oziroma grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 150 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815.
Emisije nove kurilne naprave iz točke A in B ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15). Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 1.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
– 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;
– 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).
B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma ene kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in socialno šibek občan ter živi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja (v nadaljevanju: upravičena oseba).
Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude
Nova naložba je naložba v eno- ali dvostanovanjski stavbi ali v posamezni stanovanjski enoti tri- in večstanovanjske stavbe, ki se bo začela izvajati po dokončni (t.j. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu. Kurilna naprava pred oddajo vloge ne sme biti kupljena.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav ali opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:
– originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki izkazuje, da je prejemnik v času oddaje vloge upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč;
– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
– kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi;
– potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
– soglasje solastnika nepremičnine, na kateri bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni edina lastnica oziroma je solastnica nepremičnine, na kateri bo izvedena naložba, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– izjavo izvajalca oziroma ponudnika kurilne naprave na lesno biomaso, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, da je na predračunu navedena kurilna naprava skladna z zahtevami točke 1.A oziroma 1.B javnega poziva;
– fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
– fotografijo stare kurilne naprave na trdna goriva, ki bo zamenjana;
– fotografijo prostora, kamor bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso in fotografijo prostora, kamor bo vgrajen vodni toplotni zbiralnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega vodnega toplotnega zbiralnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne etikete, račun za nakup vodnega toplotnega zbiralnika);
– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava v točki 1.A še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si.
c) izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter z drugimi veljavnimi predpisi.
d) gradbeno dovoljenje
Obstoječa stanovanjska stavba in njeni deli, v katerih bo izvedena naložba, ki je predmet tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Skladnost gradnje stanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, ki ga upravičena oseba priloži vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem bo Eko sklad upravičeno osebo pozval k predložitvi projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo predmetno gradbeno dovoljenje izdano.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon kurilne naprave na lesno biomaso, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajene kurilne naprave na lesno biomaso, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je upravičena oseba za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, s strani Eko sklada že prejela nepovratno finančno spodbudo, za izvedbo te naložbe ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude na območjih, kjer je določen prednostni način ogrevanja
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, kolikor občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.
5. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev določil tega javnega poziva, predpisov in določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno dodeljene nepovratne finančne spodbude.
6. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičena oseba natisne sama, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko upravičena oseba brezplačno prejme po pošti, če jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki, lahko pa zanjo zaprosi tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko upravičena oseba pokliče na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.
7. Rok in način prijave
Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) ne plačuje.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je šest mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
– izjavo o zaključku naložbe na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca naložbe, v kateri potrjujeta, da je naložba izvedena skladno z zahtevami točke 1.A oziroma 1.B javnega poziva;
– račun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca kurilne naprave ter točnega tipa in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
– fotografije vgrajene kurilne naprave in vodnega toplotnega zbiralnika, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
– fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede v šestdesetih dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni račun prejemnika spodbude, v primeru, da je račun že poravnan. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost