Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3728/15, Stran 2263
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Krško
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod A 3
– programi društev in organizacij, ki se nanašajo na reševanje romske problematike v Občini Krško.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja
– zdravstveno terapevtska kolonija za otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Krško, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali socialne in zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za uporabnike z območja občine Krško katerih ustanoviteljica ni Občina Krško,
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Krško oziroma za občane Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva, oziroma lahko pri poročilu o delu izkažejo število uporabnikov Občine Krško
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...)
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško se lahko prijavijo le: društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ tri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da je to smotrno.
Zavodi, katerih ni ustanovitelj država lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo le en program.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2016 je 63.000 EUR, in sicer:
– za področje A 40.000 EUR
– za področje B 23.000 EUR.
5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani s prijavljenimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela, razen stroški dela projektnih partnerjev;
– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti upravičenih stroškov programa;
– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev;
– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavnice, navedene v programu ipd.);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;
– stroški oglaševanja programa oziroma projekta;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, spletna stran …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški alkohola,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, če ta za vse programe sofinancirane iz proračuna Občine Krško presega 2.000,00 EUR.
6. Merila za izbor programov
Merila za izvajanje letnega programa na nivoju občine, vsebujejo:
– splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka (kvaliteta in realnost predloženega programa, sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, finančna konstrukcija programa…)
– dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih,
– merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Krško.
7. Posredovanje potrebne dokumentacije in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji
Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene (podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane) prijavne obrazce za vsak prijavljen program posebej,
– parafiran vzorec pogodbe,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija temeljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni status, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje delovanja).
Prijavitelj naj v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov (vzorec pogodbe in kopijo temeljnega akta lahko priloži le enkrat).
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani.
Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge oštevilčite.
8. Rok in način prijave
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 1. februarja 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijave na razpis« s pripisom »za področje socialnega varstva » A « oziroma za področje zdravstvenega varstva »B«, odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik oddaja prijavo.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Odpiranje in obarvana prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. 2. 2016, ob 15.30, v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena. Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:
– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2016 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, tel. 07/49-81-203, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost