Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3727/15, Stran 2262
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško (Uradni list RS, št. 55/11), objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v Občini Krško za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Občini Krško za leto 2016.
2. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2016 je 269.000,00 EUR. Sredstva pridobljena na javnem razpisu se uporabljajo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
3. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
3.1. Športna društva in klubi,
3.2. Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Krško,
3.3. Zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
3.4. Zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
4.1. Da imajo svoj sedež v Občini Krško, razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim bivališčem v Občini Krško,
4.2. Da imajo organizirano redno vadbo, oziroma druge redne športne aktivnosti,
4.3. Da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa, ki se izvajajo v Občini Krško,
4.4. Da imajo urejeno evidenco o članstvu (društva in zveze),
4.5. Da dostavijo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov v preteklem letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih rezultatih.
5. V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje programe:
5.1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
5.2. Športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo.
5.3. Kakovostni šport
5.4. Vrhunski šport
5.5. Šport invalidov
5.6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih zvez.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Krško.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani s prijavljenimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela, razen stroški dela projektnih partnerjev;
– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti upravičenih stroškov programa;
– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev;
– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavnice, navedene v programu ipd.);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;
– stroški oglaševanja programa oziroma projekta;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, spletna stran …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški alkohola,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroški stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, če ta za vse programe sofinancirane iz proračuna Občine Krško presega 2.000,00 EUR.
7. Rok za predložitev ponudb in način predložitve
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 1. 2. 2016 na naslov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijava mora biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na naslovu naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih obrazcih naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 3. 2. 2016 ob 15.30, v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s formalno pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
Vsebinsko nepopolnih vlog in programov komisija ne bo obravnavala.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2016 in v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na spletni strani občine Krško (www.krsko.si) in Športne zveze Krško (www.szkrsko.si). Osebno lahko dokumentacijo dvignejo na naslovu Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203 (Klavdija Žibert, tel. 07/49-81-203) in pri sekretarju Športne zveze Krško (Gašper Kovač, CKŽ 131, tel. 051/741-199), vsak delavnik med 8. in 10. uro.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost