Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3726/15, Stran 2260
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Krško
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za otroke in mladino organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, v Občini Krško v letu 2016.
Kandidirati je mogoče v okviru naslednjih sklopov:
– A/ Programi za otroke do 15. leta starosti,
– B/ Programi mladinskih organizacij oziroma organizacij za mlade, ki izvajajo mladinske programe, programe za mlade in mladinsko delo kot jih opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju.
Programi naj se nanašajo na naslednja prednostna področja in cilje:
Večje kompetence mladih (neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje mladih, projektno delo mladih):
– mlade seznaniti in spoznati s perspektivnimi, zelenimi poklici in različnimi oblikami zaposlovanja mladih;
– mladim omogočiti pridobivanje novih znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje poklica;
– spodbujati in razvijati raziskovalno, inovativno in ustvarjalno delo mladih;
– mladim omogočiti dostop do različnih usposabljanj za delo v mladinskih organizacijah.
Prostovoljstvo mladih (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev, dejavnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj):
– zagotoviti kvalitetno in dostopno informiranje mladih o pomenu in možnosti vključitve v različno prostovoljsko delo;
– spodbuditi neprofitne organizacije k vključevanju mladih v prostovoljsko delo.
Spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih (izobraževanja, promocijski dogodki ipd.):
– mladim zagotoviti izkušnjo o drugačnih, bolj zdravih oblikah preživljanja prostega časa, druženja, ustvarjanja, skrbi za lastno zdravje (mlade vključiti v dogajanja v lastnem okolju in širše ter jih na dokaj preprost in praktičen način ozavestiti in informirati o možnostih, priložnostih, odgovornosti do sebe, drugih, okolja);
– mlade in njihove starše učinkovito informirati o pozitivnih in negativnih učinkih rabe IKT tehnologije vključno z nasveti o njeni varni rabi.
Vključevanje mladih z manj priložnosti:
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti, zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi spodbuditi vključevanje (socializacijo) mladih pripadnikov marginalnih skupin z vključitvijo posameznikov v različne programe in projekte, ki hkrati sledijo tudi ciljem, navedenim v odstavkih od 1 do 3 te točke javnega razpisa.
Občina Krško v okviru javnega razpisa ne bo sofinancirala naslednjih programov oziroma projektov:
– turističnih potovanj, letovanj in izletov ter komercialno naravnanih počitniških programov za mlade;
– športnih in drugih tekmovanj, katerih udeleženci so mladi;
– programov organizirane športne vadbe;
– mladinskih aktivnosti komercialnega značaja (npr. plesne šole, športni klubi, kakršnikoli plačljivi tečaji …);
– programi in projekti organizacij, pri katerih mladi predstavljajo le del ciljne publike ter primarno izvajajo programe in projekte, ki niso del vertikalne mladinske politike (npr. gasilska društva, lovska društva, planinska društva, športne zveze …);
– kulturnih predstav in festivalov;
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja.
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Krško.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: na javni razpis se lahko nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju;
– da imajo sedež v Občini Krško;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov;
– da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom;
– da imajo z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.
Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinskega dela deluje vsaj eno leto;
– da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno vključeni mladi iz območja Občine Krško;
– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;
– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;
– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;
Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov mladinskih organizacij oziroma organizacij za mlade (sklop B), se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi, imajo sedež v Občini Krško in so aktivne članice Mladinskega sveta Krško v skladu z opredelitvijo v Statutu Mladinskega sveta Krško.
Če prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih pogojev, se vloga prijavitelja zavrže.
4. Omejitev prijav: posamezna organizacija lahko prijavi največ štiri programe skupaj za sklop A in največ štiri programe za sklop B. V primeru preseganja omejitve števila prijav bo upoštevano število prijav glede na vrstni red odpiranja, presežne vloge bodo zavržene.
5. Predvidena višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2016 je 38.000 EUR, od tega za sklop A 15.200 EUR in za sklop B 22.800 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 3840 Sredstva za delovanje društev in organizacij. Občina Krško si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje. Občina Krško lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja: za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani s prijavljenimi mladinskimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo mladinskih aktivnosti;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela, razen stroški dela projektnih partnerjev;
– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov programa;
– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev;
– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavnice, navedene v programu ipd., oglaševanja, prevozi …);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer mora biti nakup opreme jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, spletna stran, stroški poslovnih prostorov …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški alkohola,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge ipd. ali izpise konto kartic), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov skupno prejel 2000,00 EUR in več.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroški stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).
7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih programov:
– kakovost vsebine programa,
– skladnost programa s prednostnimi področji,
– skladnost posameznih aktivnosti, metod in predvidenih rezultatov s cilji javnega razpisa,
– število vključenih udeležencev iz prioritetnih ciljnih skupin,
– kadrovska zasedba programa,
– inovativnost programa,
– stopnja sodelovanja udeleženčev,
– sodelovanje prostovoljcev,
– vključevanje drugih organizacij iz mladinskega sektorja z območja občine,
– vpliv programa na lokalno okolje,
– realnost ocene posameznih finančnih postavk programa,
– usklajenost vsebinskega in finančnega dela programa,
– razvidnost namena porabe odhodkov,
– viri financiranja.
8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji:
– v celoti izpolnjene (podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane) prijavne obrazce,
– parafiran vzorec pogodbe,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija temeljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni status, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje delovanja, kolikor se prijavitelj na področni javni razpis prijavlja prvič).
Prijavitelj naj v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov, pri čemer prijavni obrazec 1, vzorec pogodbe in kopijo temeljnega akta priloži le enkrat.
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani.
K posameznim točkam obrazca 2 lahko prijavitelj priloži ustrezne priloge.
Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge oštevilčite.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
10. Rok in način prijave: prijave morajo predložene na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Rok za oddajo prijav je 1. februar 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih: odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni 8 dni od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:
– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času poslovnega časa. Informativna delavnica za pripravo prijave bo v ponedeljek, 11. januarja 2016 ob 17. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, Krško. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite po e-pošti: na tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti