Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3725/15, Stran 2258
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Krško
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih: radioamaterstvo, jamarstvo, modelarstvo, potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, astronomija, druga področja tehnične kulture.
Sofinancirajo se tisti programi, ki sledijo naslednjim ciljem:
– spodbuditi interes za tehnična znanja,
– spodbuditi razvoj tehničnih znanj in
– spodbuditi uporabo tehničnih znanj v praksi.
Ne bodo pa sofinancirani naslednji projekti:
– turistična potovanja, letovanja in izleti ter komercialno naravnani počitniški programi;
– aktivnosti komercialnega značaja (kakršnikoli plačljivi tečaji …).
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, zagotavljajo nepridobitnost organizacij in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– da na področju tehnične kulture delujejo vsaj eno leto;
– imajo sedež na območju Občine Krško;
– da bodo prijavljene dejavnosti izvedene v letu 2016;
– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana iz drugih virov občine;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov,
– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;
– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;
– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;
– da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno vključeni občani Občine Krško;
– da ima z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.
4. Omejitev prijav: posamezni prijavitelj lahko kandidira z enim letnim programom.
5. Predvidena višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za leto 2016 je 9.560 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke: 3248 Tehnična kultura – dejavnost društev.
Občina Krško si pridržuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev za posamezno razpisno področje. Občina Krško lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja: za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani s prijavljenimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela, razen stroški dela poslovnih partnerjev;
– prostovoljsko delo, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti upravičenih stroškov programa;
– stroški vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcem;
– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za specifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske delavnice);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri čemer mora biti nakup opreme biti jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta;
– stroški oglaševanja programa oziroma projekta;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, spletna stan …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški alkohola,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge ali izpise konto kartic), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov skupno prejel 2.000,00 EUR in več.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroški stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).
7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih programov:
– kakovost vsebine programa,
– skladnost programa s prednostnimi cilji javnega razpisa,
– skladnost posameznih aktivnosti, metod in predvidenih rezultatov s cilji javnega razpisa,
– trajanje izvedbe programa,
– število vključenih udeležencev iz prioritetnih ciljnih skupin,
– kadrovska zasedba programa,
– sodelovanje prostovoljcev,
– vključevanje drugih organizacij z območja občine,
– realnost ocene posameznih finančnih postavk programa,
– usklajenost vsebinskega in finančnega dela programa,
– razvidnost namena porabe odhodkov.
8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji:
– v celoti izpolnjene (podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane) prijavne obrazce,
– parafiran vzorec pogodbe,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija temeljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni status, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje delovanja).
Prijavitelj lahko v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov, pri čemer prijavni obrazec 1, vzorec pogodbe in kopijo temeljnega akta priloži le enkrat.
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani.
K posameznim točkam obrazca 2 lahko prijavitelj priloži ustrezne priloge.
Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge oštevilčite.
9. Rok in način prijave: prijave morajo predložene na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Rok za oddajo prijav je 1. februar 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za tehnično kulturo 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
10. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih: odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni 8 dni od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena. Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:
– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.
11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si v času poslovnega časa.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti