Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3724/15, Stran 2257
Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2016
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško. Mednje sodijo:
– kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Krško,
– nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine),
– premična dediščina (spomenik), ki je del registrirane nepremične kulturne dediščine.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo: zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pod naslednjimi pogoji:
– stavba ali območje, v katerem stoji stavba, mora biti razglašeno za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina na območju Občine Krško
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca meseca novembra tekočega leta,
– predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta,
– predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno, v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
– predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje na dokumentacijo zahtevano s predpisi s področja graditve objektov in s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana,
– za obnovo oziroma vzdrževanje premične dediščine mora predlagatelj pridobiti mnenje lokalno pristojnega muzeja (Mestnega muzeja Krško, enote Kulturnega doma Krško).
Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana iz drugih virov občine;
– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;
– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;
– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;
– da ima z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.
4. Omejitev prijav: vsak prijavitelj lahko prijavi največ en projekt.
5. Predvidena višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa je 37.696,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 3152 Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov – sredstva NORP.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja: za upravičene stroške štejejo stroški, ki:
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški za pridobitev projektne dokumentacije ter stroški za izdelavo Konservatorskega načrta gradbena in obrtniška dela v skladu s citiranim katalogom konservatorsko-restavratorskih del, ki je priloga razpisa,
– konservatorsko-restavratorski posegi.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge …), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju.
7. Kriteriji/merila za vrednotenje posameznih programov:
a) stopnja ogroženosti enote dediščine (upravičenost oziroma nujnost posega),
b) pomen enote (kakovost in prepoznavnost),
c) raba varovane enote dediščine,
d) realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost,
e) dostopnost dediščine javnosti.
Podrobni kriteriji (merila) za projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo o lastništvu/upravljanju,
– projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja,
– kratka predstavitev projekta.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge oštevilčite.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
10. Rok in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 1. februarja 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.
11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 3. februarja 2016 ob 8. uri, v sejni sobi »E« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.
Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila vloge:
– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavitelju izdana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost