Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 039-1/2015-O305 Ob-3723/15, Stran 2255
Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Krško
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multimedialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke …), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja arhitekture in krajinske arhitekture. Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za občino pomembnih kulturnih programov in projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in niso komercialnega značaja.
Občina Krško bo kulturne programe in projekte podprla v naslednjih sklopih:
Sklop A/Kulturni projekti, v okviru katerega so sredstva namenjena zasebnim zavodom, ki delujejo na področju kulture v občini, in samostojni ustvarjalci v kulturi.
Sklop B/Kulturni programi, v okviru katerega so sredstva namenjena kulturnim društvom za izvedbo letnih kulturnih programov.
Sklop C/Nakup opreme, v okviru katerega so sredstva namenjena kulturnim društvom za nakup opreme, potrebne za izvedbe letnega kulturnega programa.
Sklop D/Brezplačna uporaba velike dvorane Kulturnega doma Krško, atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško, namenjena izvedbi večjih dogodkov kulturnih društev.
Sklop E/Delovanje zveze kulturnih društev.
3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za izvedbo letnih kulturnih programov, nakup in vzdrževanje opreme ter brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško,
– Zveza kulturnih društev Krško za izvedbo povezovalnih kulturnih projektov vključno z izobraževanjem in razvojem iniciativ,
– zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture za izvedbo kulturnih projektov in za knjižno-založniško dejavnost,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za avtorske projekte.
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče (samostojni ustvarjalci v kulturi) na območju Občine Krško;
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– trajneje – vsaj eno leto delujejo na razpisnem področju v Občini Krško;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– resorno ne spadajo na druga področja (šolstvo, šport, znanost, mladi, gospodarstvo…);
– da bodo prijavljeni kulturni programi izvedeni v letu 2016;
– da vsebina prijavljenih dejavnosti ni sofinancirana iz drugih virov občine;
– da prijavitelj dovoljuje objavo podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja;
– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije;
– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;
– da ima z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.
Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in bodo zavržene.
4. Omejitev prijav: upravičeni prijavitelji lahko prijavijo zasklop A – največ 2 projekta, za sklop B – 1 letni program na društvo oziroma sekcijo, ki izvaja celoletni program (pri tem za sekcije veljajo enaka določila kot za letne programe društev – izpolnjevati je potrebno in dokazovati ločeno svoj program, vodjo, letno predstavitev svojega dela, sodelovanje na tekmovanjih/srečanjih ipd.), za sklop C – 1 projekt na kulturno društvo (ne glede na število sekcij), za sklop D – 1 prijava na kulturno društvo (ne glede na število sekcij), za sklop E – 1 program.
5. Predvidena višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2016 je 71.930 EUR, od teh za sklop A do 7.000 EUR, za sklop B do 58.930 EUR, za sklop C do 3.000 EUR, za sklop E do 3.000 EUR. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 3142 Sredstva za financiranje kulturnih programov. V okviru sklopa D je na razpolago 8 brezplačnih uporab prostorov, navedenih v točki 2 tega razpisa. Strokovna komisija lahko, glede na prispele vloge, razpoložljiva sredstva med posameznimi sklopi od A do C in E prerazporedi.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja: za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani z redno, kontinuirano dejavnostjo prijavitelja, produkcijo kulturnih dogodkov na neprofiten način in v interesu širše družbene skupnosti, udeležbo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in preglednih srečanjih doma in v tujini, drugimi nameni, nujno povezanimi z značajem izvajane kulturne dejavnosti;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– so dejansko nastali;
– so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/računovodskih listinah in v računovodskih evidencah;
– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine.
Vrsta upravičenih stroškov:
– stroški dela (plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta in mentorstva; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek);
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila;
– delo prostovoljcev, v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov programa;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);
– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov za organizacijo;
– stroški promocije in oglaševanja programa;
– posredni – operativni/administrativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, stroški pisarne, računovodstva, spletne strani …).
Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta niso upravičeni; kot upravičeni stroški se štejejo le stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in 38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa).
– stroški alkohola,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila …),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja.
Neupravičeni stroški vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge,…), ki prikazujejo realizirane stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju, kolikor bo na letni ravni iz proračuna Občine Krško iz vseh razpisov skupno prejel 2.000,00 EUR in več.
Izvajalcem se prav tako prizna znesek v višini največ do 20 % vrednosti upravičenih in priznanih stroškov projekta za posredne – operativne stroške, ki mu jih ni potrebno izkazati z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravičenega stroška bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni list dela prostovoljca, podpisan s strani prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11).
7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih programov oziroma projektov:
A/Merila za izbor in vrednotenje projektov zasebnih zavodov in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture, ki delujejo na območju Občine Krško
– Jasno postavljeni cilji, kakovost, inovativnost in ustvarjalnost
– Strokovna raven projekta, tehnična in organizacijska usposobljenost
– Reference in prepoznavnost prijavitelja
– Finančna konstrukcija projekta
– Sredstva, pridobljena iz drugih virov
– Nivo projekta
– Prispevek projekta k oživitvi mestnega jedra in drugim tematskim dogodkom
– Vključevanje drugih organizacij z območja Občine Krško pri vsebinski izvedbi projekta
B/Merila za izbor letnih programov kulturnih društev v Občini Krško
Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško sestojijo iz 1.) meril za uvrstitev v kakovostne skupine po področjih dejavnosti, 2.) meril, ki se nanašajo na prijavljeni letni program in so skupna vsem področjem dejavnosti, in 3.) dodatkov.
– Merila za uvrstitev v kakovostne skupine po področjih dejavnosti se nanašajo na realizacijo programov kulturnih društev v preteklem letu.
– Merila prijavljenega programa za leto 2016 pa se nanašajo na kakovost prijavljenega programa, finančno konstrukcijo, prispevek k tematskim dogodkom lokalne skupnosti in sodelovanje z drugimi organizacijami z območja občine.
– Dodatki se nanašajo na status delovanja v javnem interesu, obletnico delovanja, nadpovprečno število nastopov in za sredstva, pridobljena iz drugih virov..
C/Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinanciranja in vzdrževanja opreme kulturnih društev
– Upravičenost/nujnost
– Realna, pregledna in jasna finančna konstrukcija
– Kontinuiteta delovanja
D/Merila za brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško
– Kakovost prireditve
– Reference prijavitelja
– Kontinuiteta uporabe velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg oziroma Mestnega muzeja Krško
E/Merila vrednotenje programa delovanja zveze kulturnih društev
– Kakovost programa
– Finančna konstrukcija programa
– Sredstva, pridobljena iz drugih virov
– Število aktivnih kulturnih društev, včlanjenih v zvezo
– Pomembnost programa za kulturni razvoj občine
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih morajo izpolniti prijavitelji: prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami (vsi prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samostojni ustvarjalci v kulturi) oziroma kopija statuta (društva, zavodi). Velja za tiste prijavitelje, ki še niso posredovali teh dokumentov na občino ob prijavah na javne razpise prejšnjih let.
Prijavitelj lahko v eni kuverti/pošiljki odda prijave za več programov, pri čemer prijavni obrazec 1, vzorec pogodbe in kopijo temeljnega akta priloži le enkrat.
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in ožigosani.
Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati prijavitelj – fizična oseba, če je prijavitelj fizična oseba, če pa je prijavitelj pravna oseba (zavod, društvo ipd.) pa njen zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda ipd). Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti prijavitelj – fizična oseba oziroma zastopnik pravne osebe in če je pooblastilo priloženo prijavi.
Vlog ne spenjajte v mapo ali spiralo. Reference navedite v tabeli in jih oštevilčite, prav tako oštevilčite dokazila, priloge in zložite po vrstnem redu. V primeru večsekcijskih društev pripravite vlogo za vsako sekcijo posebej, vse pa oddate v eni kuverti.
9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
10. Rok in način prijave: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 1. februarja 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 4. februarja 2016 ob 8. uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.
12. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si v času poslovnega časa, kulturnim društvom pa tudi Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 6. januarja 2016 ob 17. uri v sejni sobi »A« Občine Krško.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost