Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 014-11/2014-35 Ob-3721/15, Stran 2253
Na podlagi tretjega odstavka 53. člena Zakona o javnih skladih-ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08) in sklepov občin ustanoviteljic: sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 414-10/2003, z dne 18. 6. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Brda, št. 414-6/2004, z dne 14. 7. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, št. 01302-05/09-20, z dne 4. 6. 2009, sklep Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, št. 014-0055/2009-3, sklep Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko, št. 00701-20/2009/1, sklep Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, št. 01101-5/2009-22, Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO,Uradne objave, št. 14/2003), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2015-2020 (Uradni list RS, št. 98/15) in mnenja o skladnosti sheme pomoči “de minimis”, št. priglasitve: M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške
javni razpis 
neposrednih posojil v letu 2015–2016 za pospeševanje razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren - Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti na kmetiji.
II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta na kmetiji.
III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR.
IV. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki poleg osnovne kmetijske dejavnosti opravljajo še druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so predelava in trženje kmetijskih proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji. Prijavitelj mora imeti sedež oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.
V. Upravičenci
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o namenski porabi posojila;
– investicija mora biti izvedena na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).
Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska gospodarstva:
1. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
2. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
3. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
4. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna,
5. ki so v več kot 25 % javni lasti,
6. ki nimajo v celoti izpolnjenih vseh finančnih obveznosti do sklada,
7. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
9. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha gozdov.
Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlogo.
VI. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ali opravljanje drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetiji.
Upravičeni stroški so:
a) stroški materialnih investicij:
– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (npr. objekti za turizem na kmetiji, vinska klet, degustacijski prostor …) Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.
– nakup opreme, vključno z računalniško opremo (npr. oprema za vinarstvo, sadjarstvo, turizem …). Prevozna sredstva niso upravičen strošek.
b) Stroški nematerialnih investicij (patenti, licence, znanje, nepatentirano tehnično znanje.)
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakupe blaga ali storitev med povezanimi osebami (več kot 50 % lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje) in stroški nakupa pod netržnimi pogoji.
VII. Intenzivnost pomoči
Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z uredbo komisije(EU) št. 1407/2013.
Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov (občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena.
Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na ta razpis lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in virov sklada.
VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev dokazil: kot upravičeni stroški naložbe se upoštevajo stroški, nastali od 1. 6. 2015 do dneva določenega v posojilni pogodbi. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev, od dneva sklenitve posojilne pogodbe.
IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 20 % lastnih sredstev;
2. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR in največ 40.000 EUR;
3. letna obrestna mera je 0 %;
4. doba vračanja posojila: 5 let + 1 leto moratorija na odplačilo glavnice;
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila;
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov;
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je praviloma možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja.
X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za dodelitev sredstev.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma dokazilo o vpisu v drug ustrezni register, glede na veljavne predpise,
3. strokovno mnenje Kmetijske- svetovalne službe,
4. potrdilo FURS-a o plačanih davkih,
5. odločba o prejetih subvencijah iz ukrepov kmetijske politike RS, v preteklem letu,
6. davčni obračun za preteklo oziroma predpreteklo leto ali drugo dokazilo o finančnem poslovanju iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
7. izpis prometa na TRR po mesecih, za zadnjih 12 mesecev,
8. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge finančne institucije;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali (pred)pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov (pred)pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri nakupu patenta, licence, računalniškega programa … pred(račun) ali (pred)pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.
XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno 31. 3. 2016. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 31. 3. 2016 bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 31. 3. 2016 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo. Rok za prijavo: 29. 2. 2016 in 31. 3. 2016.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 3 delovnih dni, od navedenega datuma za prijavo.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo do roka prijave, je poštni žig odtisnjen na ovojnici; v primeru osebne izročitve pa datum vpisan na ovojnici pošiljke.
Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in podala predlog upravi v odločanje. Uprava bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh, od posameznega roka za prijavo. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada ali po telefonu 05/33-50-173, 05/33-50-158, 05/33-50-356.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, št. 36/I. nadstr., s pripisom: Ne odpiraj – Razpis neposrednih posojil 2015/2016 – kmetijstvo.
Javni sklad malega gospodarstva Goriške 

AAA Zlata odličnost