Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 5107-13/2015/5 Ob-3720/15, Stran 2245
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) in pooblastila št. 004-24/2015/1 z dne 2. 10. 2015, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa
Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev:
Mednarodno razvojno sodelovanje (v nadaljevanju MRS) je uradna razvojna pomoč Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) državam v razvoju in obsega vse javne finančne izdatke, namenjene za družbeno-ekonomski razvoj in dobro držav v razvoju, ki so po merilih Odbora za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj upravičene do uradne razvojne pomoči. Države donatorice skladno s cilji trajnostnega razvoja (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj.
V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nadaljevanju resolucija) so vsebinske prednostne naloge mednarodnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju evro-atlantskim povezavam, varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda, krepitev vloge žensk in skrb za dobro otrok.
Mednarodna humanitarna pomoč – opredelitev:
Osnovni cilj humanitarne pomoči je lajšanje človeškega trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva. RS namenja humanitarno pomoč ob nujnih humanitarnih krizah in za reševanje pokriznih razmer po prejemu zaprosila prizadete države ali poziva mednarodne organizacije upoštevajoč letni okvirni program MRS in humanitarne pomoči RS, ki je pripravljen v skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in resolucijo.
V skladu z resolucijo so osnovni cilji humanitarne in postkonfliktne pomoči RS predvsem zmanjševanje revščine in lakote, protiminsko delovanje in pomoč otrokom v postkonfliktnih razmerah.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana1, v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), registrirane v RS.
1 V skladu z resolucijo so ciljne države Zahodnega Balkana: Makedonija, Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija ter Kosovo
Projekti iz sklopov A, B in C se izvajajo v RS, iz sklopa D pa v državah Zahodnega Balkana.
Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v letu 2016 in do 15. oktobra 2017.
Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani, učinkoviti in inovativni ter morajo v vseh fazah (priprava, izvedba in poročanje) vključevati pristop, temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Upoštevati morajo načelo skladnosti politik za trajnostni razvoj, izhajati iz potreb ciljnih javnosti ter primerno in učinkovito vključiti druge pomembne deležnike, kot so vzgojno-izobraževalne ustanove, občine, druge NVO (npr. konzorcij).
Predmet javnega razpisa je razdeljen na štiri sklope:
Sklop A: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči
V skladu z resolucijo je ozaveščanje javnosti pomemben del razvojne politike, ki soustvarja razmere za njeno učinkovitost, zato je del uradne razvojne pomoči namenjen seznanjanju in ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in aktivnostih na področju MRS RS.
Ob izteku razvojnih ciljev tisočletja, ki jim je mednarodna skupnost sledila od leta 2000 do 2015, so države članice Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN) konec septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju v New Yorku sprejele Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. Ta opredeljuje nov pristop mednarodne skupnosti, saj bodo cilje trajnostnega razvoja ob upoštevanju domačih okoliščin uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot razvite države, vključno z RS, in sicer na lokalni, državni in globalni ravni.
Zaradi večanja števila ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč ter vse večje razlike med humanitarnimi potrebami in sredstvi, ki jih države zagotavljajo v te namene, bo na pobudo generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna 23. in 24. maja 2016 v Istanbulu, prvi Svetovni humanitarni vrh. Ta bo združil predstavnike donatorjev in prejemnikov humanitarne pomoči na ravni predsednikov držav in vlad, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, podjetij in strokovne javnosti ter obravnaval osrednje izzive glede humanitarne pomoči: varovanje človeških življenj in dostojanstva, potrebe ljudi prizadetih v konfliktih, učinkovitost humanitarne pomoči, vzpostavitev novih partnerstev in zagotovitev stabilnosti finančnih sredstev.
V sklopu A se razpisuje en projekt, pri katerem se prednostno obravnavajo teme:
Prednostne teme 
Ciljne javnosti 
Aktivnosti lahko vključujejo
– širša javnost,
– pripravo in izvedbo javnih dogodkov, konferenc, okroglih miz, kulturnih, športnih in družabnih dogodkov, itd.;
Ozaveščanje o:
– javni sektor,
– organizacijo in izvedbo spremljevalnih dogodkov Slovenskih razvojnih dni;
– ciljih trajnostnega razvoja,
– zasebni sektor,
– svetovni splet in socialna omrežja;
– projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter
– otroci in mladi2,
– sodelovanje znanih osebnosti kot ambasadorjev aktivnosti;
– izzivih na področju humanitarne pomoči.
– mediji.
– nadgradnjo obstoječih in razvoj novih vsebin in pristopov k ozaveščanju javnosti,
– spodbujanje korporativne družbene odgovornosti itd.
2  V tem javnem razpisu se skladno s 1. členom Konvencije o otrokovih pravicah in prvim odstavkom 117. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih za otroka šteje oseba, ki še ni polnoletna oziroma še ni dopolnila osemnajst let.
Skladno z opredelitvijo mladih, ki jo uporabljajo Urad RS za mladino, Statistični urad RS in Zavod RS za zaposlovanje so to mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti vse tri prednostne teme in vsaj dve ciljni javnosti od navedenih.
Sklop B: Globalno učenje
Globalno učenje se nanaša na posameznikovo vlogo v svetu, poudarja njegovo soodvisnost in vpetost v globalno dogajanje ter aktiven in odgovoren odnos do okolja in družbe. Vsebine globalnega učenja so: človekove pravice, boj proti diskriminaciji, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje, socialna pravičnost, odprava neenakosti, globalno državljanstvo, okolje in trajnostni razvoj idr. Cilj globalnega učenja je razumevanje svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter krepitev zavesti o povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti.
V Sklopu B se razpisuje en projekt, pri katerem se prednostno obravnavata temi:
Prednostni temi 
Ciljni javnosti 
Aktivnosti morajo vključevati
Usposabljanje o vsebinah globalnega učenja
– pedagoški delavci iz vsaj 6 statističnih regij Slovenije3
– ozaveščanje ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih o pomenu vsebin globalnega učenja s poudarkom na ozaveščanju o ciljih trajnostnega razvoja;
– pripravo in izvedbo usposabljanj za pedagoške delavce o vsebinah globalnega učenja in njegovemu vključevanju v vzgojno-izobraževalne programe.
Usposabljanje o ciljih trajnostnega razvoja in humanitarni pomoči
– otroci in mladi iz vsaj 6 statističnih regij Slovenije
– pripravo in izvedbo dogodkov (npr.: natečaji, razstave, priprava in izdaja tematskih publikacij, video vsebine, izobraževanja, organizacija seminarjev in delavnic, okrogle mize, prireditve ali druge inovativne aktivnosti).
3 http://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf
Spodbujajo se projekti, ki bodo vključevali v aktivnosti predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih javnih organizacij s področja šolstva v Sloveniji.
Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti obe prednostni temi, obe ciljni javnosti in vse navedene aktivnosti.
Sklop C: Krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
V sklopu C se razpisuje en projekt, pri katerem se prednostno obravnava tema:
Prednostna tema 
Ciljna javnost 
Aktivnosti morajo vključevati
– organizacijo izobraževanj in usposabljanj za povečanje usposobljenosti slovenskih NVO, še posebej glede prijav na razpise, pridobivanja novih finančnih virov, upravljanja s finančnimi in človeškimi viri, dobrega in učinkovitega projektnega vodenja itd.;
Krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega
– NVO
– obveščanje NVO o aktualnih dogajanjih na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in globalni ravni;
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
– koordinacijo pri pripravi skupnih stališč NVO, vezanih na večje dogodke (npr. Svetovni humanitarni vrh, zasedanja razvojnih ministrov, zasedanja Generalne skupščine OZN, ipd.) in na pripravo strateških dokumentov MZZ;
– iskanje novih finančnih virov izven proračuna RS (zasebni sektor, sredstva EU, donacije, itd.) za delovanje in izvajanje projektov NVO (npr. organizacija dogodkov, medijske kampanje, spodbujanje in pomoč NVO pri prijavah na razpise itd.).
Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti prednostno temo, ciljno javnost in vse aktivnosti.
Sklop D: Izobraževanje o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana
V sklopu D se razpisuje en projekt, pri katerem se prednostno obravnava tema:
Prednostna tema
Ciljna javnost 
Aktivnosti morajo vključevati
– izgradnjo in krepitev izobraževalnih aktivnosti glede pravic otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju;
Izobraževanje o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok
– otroci v državah Zahodnega Balkana, vključno z otroci, ki so pripadniki manjšin, in kolikor
– zagotovitev izobraževanja, učenja in ozaveščanja otrok o človekovih pravicah, medsebojnem spoštovanju in strpnosti;
razmere na Zahodno balkanski migracijski poti dopuščajo, tudi otroci migranti/begunci
– izobraževanje in ozaveščanje staršev in učiteljev o otrokovih pravicah;
– pripravo otrok in mladostnikov za aktivno državljansko vlogo.
Prijavitelj mora v projektni predlog vključiti prednostno temo, ciljno javnost in vse od navedenih aktivnosti.
Prijavitelj lahko v tem sklopu prijavi projekt v eni ali več državah Zahodnega Balkana.
4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev
Ministrstvo bo za financiranje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017 namenilo do 140.000 EUR, in sicer po sklopih:
Sklop A: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči v skupni višini do 40.000 EUR za do en projekt v letih 2016 in 2017 (do 20.000 EUR v 2016 in do 20.000 EUR v letu 2017);
Sklop B: Globalno učenje v skupni višini do 30.000 EUR za do en projekt v letih 2016 in 2017 (do 15.000 EUR v 2016 in do 15.000 EUR v letu 2017);
Sklop C: Krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v skupni višini do 40.000 EUR za do en projekt v letih 2016 in 2017 (do 20.000 EUR v 2016 in do 20.000 EUR v letu 2017);
Sklop D: Izobraževanje o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v skupni višini do 30.000 EUR za do en projekt v letih 2016 in 2017 (do 15.000 EUR v 2016 in do 15.000 EUR v letu 2017).
Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega v zgornjem odstavku, če izvajalec znotraj javnega razpisa sam zaprosi za nižji znesek in če ima zagotovljene druge vire financiranja.
V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, prerazporeditev razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov na projekte v drugem/-ih sklopu/-ih, ali financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, če v posameznem sklopu noben projekt ne doseže minimalnega števila točk ali ni prijavljen noben projekt za posamezen sklop. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka, kakor je navedeno v tem poglavju.
Velja za Sklop D: če pri Sklopu D ni prijavljen noben projekt oziroma noben prijavljen projekt ne doseže minimalnega števila točk komisija, v skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa, predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, da se razpisana sredstva ne razporedijo na druge sklope.
Posamezen prijavitelj lahko prijavi en projekt v posameznem sklopu.
Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje ločeno v svoji, pravilno opremljeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in zunaj poziva za dopolnitev, komisija pri obravnavi vloge ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadar koli v celoti ali delno prekliče.
5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.
Obvezno za Sklop D:
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo dokazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi javnih razpisov v RS, javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. Navedeno dokazujejo z vsaj dvema projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih desetih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov lahko dokaže tudi samo vodja projekta, s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer mora vodja projekta priložiti dokazilo za vodenje vsaj treh projektov v zadnjih desetih letih.
Velja samo za Sklop A, B in C:
Na razpis za Sklop A, B in C se lahko prijavijo tudi NVO, ki še nimajo referenc. V tem primeru bodo njihove vloge v merilih ocenjene z 0 točkami.
NVO z referencami lahko priložijo izpolnjen obrazec Izjava – potrdilo referenc. Njihove vloge bodo po proučitvi lahko ocenjene s 5 točkami.
6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnitev predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z Navodili za vsebinsko in finančno poročanje4 (v nadaljevanju navodilo).
4 Navodila za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Ministrstvo za zunanje zadeve za pogodbe sklenjene na podlagi Javnega razpisa za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projektov s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. Če pojasnila oziroma obrazložitve niso poslane v roku in na način, določenim v pozivu za dopolnitev, komisija vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega razpisa, ki veljajo za zavrženje.
Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen obrazec Vsebinska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjen mora biti v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom5) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in opremi z uradnim žigom prijavitelja. (obrazec št. 1).
5 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
2. V celoti izpolnjen obrazec Finančna konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavitelj navede v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga opremi z uradnim žigom prijavitelja. (obrazec št. 2).
3. Obvezno za Sklop D: izpolnjeno Izjavo – potrdilo referenc: izkušnje pri pripravi in izvedbi projektov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na katero se posamezni projekt nanaša. Obvezen je kratek opis projekta, ki se navaja kot referenca. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Podpiše ga (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in opremi z uradnim žigom prijavitelja (obrazec št. 4).
4. Izpolnjeno Izjavo o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in opremi z uradnim žigom prijavitelja. (obrazec št. 5).
5. Izpolnjeno Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in opremi z uradnim žigom prijavitelja. (obrazec št. 6).
6. Obvezno za Sklop D: izpolnjeno Izjavo prijavitelja o sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in opremi z uradnim žigom prijavitelja. S podpisom prijavitelj zagotavlja udeležbo tuje partnerske organizacije tako, kot je zapisano v izjavi. Slednja ne sme biti starejša od treh mesecev od datuma prijave na javni razpis.
Izjava mora vsebovati:
(a) polno ime in uradni naslov prijavitelja in tuje partnerske organizacije, s katero bo ta sodeloval pri projektu,
(b) namen podpisa izjave (naslov in osnovne informacije o projektu),
(c) opis nalog in projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska organizacija opravljala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
7. Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah od 1 do 3.
8. V obrazcu št. 1 Vsebinska zasnova projekta mora prijavitelj pri vseh točkah, pri katerih je zahtevana omejitev znakov, uporabiti pisavo arial 10 z enojnim razmikom vrstic, ker obrazec omogoča vnos od 500, 1000 ali 2500 znakov, vključno s presledki.
9. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki ga lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom podpiše zakoniti zastopnik prijavitelja ali od njega pooblaščena oseba ter opremi z uradnim žigom prijavitelja.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali kako drugače.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno na ustreznem elektronskem nosilcu v elektronski obliki priloži skenirano celotno originalno vlogo v obliki.pdf, ki jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v točkah javnega razpisa od 1 do 5 in v točki 6 (velja samo za Sklop D),
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika.
Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD ali USB ključ in se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in žigosanemu izvirniku, razen v točkah, pri katerih je dovoljeno, da so dokazila priložena le v elektronski obliki (točka 4.3 obrazca št. 1).
Prijavitelj lahko dokazila iz točke 4.3 obrazca št. 1 Vsebinska zasnova projekta in morebitne dodatne priloge za boljšo predstavitev prijavljenega projekta, priloži na elektronskem nosilcu tudi v oblikah Word (.doc), Excel (.xls) itd.
Prijavitelj priloži skeniran obrazec št. 2 Finančna konstrukcija projekta v oblikah.xls in.pdf. na elektronskem nosilcu.
10. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov mora biti navedeno:
(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje,
(b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji,
(c) namen pooblastitve in,
(d) če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje, za katero se pooblastilo daje.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od datum oddaje vloge na javni razpis. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 odstotkov možnih točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje, opredeljenih v javnem razpisu, dobili največ točk.
Najvišje možno število točk pri sklopih A, B in C je 195, pri sklopu D pa 205.
Najvišje možno število točk:
– kakovost vsebinske zasnove projekta pri Sklopih A, B in C: do 85 točk,
– kakovost vsebinske zasnove projekta pri Sklopu D: do 95 točk,
– kakovost finančne zasnove projekta: do 70 točk,
– dolgoročni učinki projekta: do 20 točk,
– druga merila: do 20 točk.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 29. 1. 2016. Vložene morajo biti na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se lahko odda v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 29. 1. 2016). Če ne bo oddana pravočasno, skladno z rokom za oddajo vlog, se bo prijavitelju neodprta vrnila.
Vlogo je treba vložiti v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ter projekt izobraževanja o človekovih pravicah, s poudarkom na pravicah otrok v državah v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017«št. 5107-13/2015/5, kot je razvidno iz obrazca št. 3.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo 4. 2. 2016 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. V primeru, da bo število vlog veliko, se lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti ter ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v osmih delovnih dneh od odpiranja pisno pozove prijavitelje k dopolnitvi6. Vloga se dopolnjuje le na poziv komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in izven poziva, komisija ne bo upoštevala. Rok dopolnitve prav tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od petnajstih dni.
6  Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo.
10. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene tako, kot je določeno v 4. in 8. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: razpisni obrazec Vsebinska zasnova projekta (obrazec št. 1) in razpisni obrazec Finančna konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 6. poglavja javnega razpisa;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve od obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4., 5. in 6. točki 6. poglavja javnega razpisa (slednja velja le za sklop D);
– ki niso napisane v slovenskem jeziku, kot je določeno v 6. poglavju javnega razpisa;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– za katere je komisija ugotovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah in na vsebinskih področjih iz 3. poglavja. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva odzvati k sklenitvi pogodbe v osmih dneh od prejema obvestila o izboru, sicer se šteje, da je odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.
Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo določi predplačilo, če to dopušča zakon, ki ureja postopke v zvezi z izvrševanjem proračuna RS in ki bo veljal ob sklepanju pogodb z izvajalci, izbranimi na tem javnem razpisu. Ne glede na najvišjo stopnjo predplačila, ki jo zakon dopusti, bo ministrstvo izbranim prijaviteljem določilo predplačilo v višini največ do predvidenih izplačil za posamezni razpisani projekt v letu 2016, kot je to opredeljeno v 4. poglavju tega javnega razpisa.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti v projektu, ki ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva http://www.mzz.gov.si/ v razdelku »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom po e-naslovu: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo vloge je treba poslati na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 27. 1. 2016. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost