Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

Št. 70384/2015 Ob-3750/15, Stran 2245
Popravek 
V razpisni dokumentaciji javnega razpisa »Spodbujanje pripravništev« (OP20.00002) v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 8.2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015 (v nadaljevanju: javni razpis), se izvedejo naslednji popravki:
I. V 3. točki drugega odstavka 2.1 poglavja javnega razpisa – »Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj«, se za besedilom: »v primeru, da za zaposlitev pripravnika skladno z zahtevo 183. člena ZUJF potrebuje soglasje, razpolaga z ustreznim soglasjem pristojnega organa skladno z določili ZUJF« doda besedilo:
»(Velja za prijavitelje, ki s postopkom zaposlitve pripravnikov – posredovanjem prijave prostega delovnega mesta Zavodu RS za zaposlovanje, pričnejo pred 1. 1. 2016. Prijavitelji, ki s postopki zaposlitve pripravnikov pričnejo po 1. 1. 2016, ko določila od 183.-188. člena ZUJF ne veljajo več, soglasja za zaposlitev ne potrebujejo).«
V preostalem delu besedilo 3. točke drugega odstavka 2.1 poglavja javnega razpisa ostane v veljavi nespremenjeno.
II. V prvem stavku 2.3. poglavja javnega razpisa – »Postopek izbire kandidata na prosto delovno mesto pripravnika« se za besedilom: »skladno z določili ZUJF« doda besedilo:
»(velja za prijavitelje, ki s postopkom zaposlitve pripravnikov – posredovanjem prijave prostega delovnega mesta Zavodu RS za zaposlovanje, pričnejo pred 1. 1. 2016. Prijavitelji, ki s postopki zaposlitve pripravnikov pričnejo po 1. 1. 2016, ko določila od 183.-188. člena ZUJF ne veljajo več, soglasja za zaposlitev ne potrebujejo).«
V preostalem delu besedilo 2.3 poglavja javnega razpisa ostane v veljavi nespremenjeno.
III. V drugem odstavku 7.2. poglavja javnega razpisa – »Postopek ocenjevanja na podlagi meril«, se besedilo: »največ 95 vlog« nadomesti z besedilom: »največ 100 vlog«.
IV. V 11. poglavju javnega razpisa – »PRILOGE«, v obrazcu 2: VLOGA, a) SPLOŠNO 2. »Podatki o iskalcu prve zaposlitve – pripravniku«, se besedilo: »Datum izdaje soglasja za zaposlitev pripravnika skladno z ZUJF (v primeru, da za zaposlitev pripravnika skladno z določili 183. člena ZUJF prijavitelj potrebuje soglasje pristojnega organa):« nadomesti z besedilom:
»Datum izdaje soglasja za zaposlitev pripravnika skladno z ZUJF (v primeru, da za zaposlitev pripravnika skladno z določili 183. člena ZUJF prijavitelj potrebuje soglasje pristojnega organa in s postopkom zaposlitve pripravnika prične pred 1. 1. 2016):«
V. V 11. poglavju javnega razpisa – »PRILOGE«, v obrazcu 2: VLOGA, d) DOKAZILA, se besedilo pete alinee:
»soglasje za zaposlitev pripravnika, če je to skladno z določili ZUJF;« nadomesti z besedilom:
»soglasje za zaposlitev pripravnika, če je to skladno z določili ZUJF ter je prijavitelj s postopkom zaposlitve pripravnika pričel pred 1. 1. 2016;«.
Socialna zbornica Slovenije 

AAA Zlata odličnost