Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3027/15, Stran 1697
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, objavlja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l in 14/15 – ZUUJFO), Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 in 87/11 – ZMVN), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Pravilnikom o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12, 101/12 in 29/14) in Sklepom o potrditvi javnega interesa za ponovno vzpostavitev Kina Brežice Občinskega sveta Občine Brežice št. 901-4/2015
javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske dvorane za izvajanje kino dejavnosti
objavljeno na spletni strani http://www.brezice.si/, Uradnem listu RS in časopisu Posavski obzornik.
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, matična številka: 5880173000, ID za DDV: SI34944745.
2. Predmet oddaje in pogoji
Večnamenska dvorana v objektu Doma kulture Brežice, Trg izgnancev 12, Brežice, stavba št. 157, parcela št, 128, k.o. 1300 Brežice.
Predmet oddaje – večnamenska dvorana, ki se nahaja v Domu kulture Brežice, površine 550,5 m2, se oddaja v najem za določen čas po urah, in sicer predvidoma za 8 ur tedensko, skupaj najmanj 400 ur letno, ob petkih in sobotah, praviloma po štiri ure dnevno v terminu med 17. in 23. uro za predvajanje po dveh kino predstav dnevno oziroma izvajanje dejavnosti v zvezi s filmi in video zapisi oziroma programa izvajanja kinematografske dejavnosti.
Večnamenska dvorana se oddaja pod pogoji tega javnega zbiranja ponudb izključno za ure, potrebne za izvajanje dejavnosti, opredeljene v povabilu, za določen čas petih let.
Površina dvorane je 550,5 m2 in zagotavlja 331 sedežev (parter 255 in balkon 76 sedežev). V prenovljenem preddverju dvorane je tudi prostor za prodajo vstopnic in sanitarije.
V dvorani je na voljo postavljeno ozvočenje s 24-kanalno mešalno mizo ter manjše prenosno ozvočenje. Dvorana ima vgrajen Dolby Surround system in 2 projektorja za predvajanje video zapisov na formatu 35 mm. Dvorana ni opremljena z digitalnim projektorjem, kar mora zagotoviti najemnik na lastne stroške.
Uporaba poslovnega prostora je odplačna. Najemnina se obračuna s številom izvedenih predstav v korist Občine Brežice:
– vsaj 10 kino predstav/letno nekomercialne filmske produkcije za širšo javnost ali več (znotraj terminov v petek ali soboto),
– vsaj 10 kino predstav/letno izobraževalne filmske produkcije predvsem za predšolsko in osnovnošolsko populacijo ali več (po dogovoru z lastnikom),
– vsaj 10 kino predstav/letno izven lokacije večnamenske dvorane ali več (po dogovoru z lastnikom).
Najemnik je poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka dolžan kriti tudi v obsegu uporabe pripadajoč sorazmeren delež stroškov rednega vzdrževanja, obratovalnih stroškov ter stroške čiščenja. Stroške, ki so povezani z izvedbo kino predstav iz prejšnjega odstavka, krije Občina Brežice.
Pogoji za pridobitev poslovnega prostora:
1. ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti J 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi oziroma znotraj tega najmanj dejavnost J 59.14 Kinematografska dejavnost ali se obvezuje ustrezno registrirati za opravljanje dejavnosti v primeru, da bo izbran;
2. ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe zagotoviti ustrezno digitalno opremo za predvajanje kino predstav;
3. Občina Brežice bo izbrala ponudnika na podlagi predloženega letnega programa izvajanja dejavnosti v zvezi s filmi in video zapisi oziroma programa izvajanja kinematografske dejavnosti v dvorani, ki je predmet tega javnega povabila;
4. ponudnik mora v letnem programu izvajanja dejavnosti v prostoru, ki je predmet tega javnega povabila, ponuditi najmanj
a) 200 kino predstav/leto komercialne filmske in nekomercialne produkcije za širšo javnost, ob petkih in sobotah (od tega mora vsaj 20 kino predstav/letno predstavljati nekomercialne filmske produkcije za širšo javnost) in
b) kot nadomestilo za uporabo večnamenske dvorane:
– 10 kino predstav/letno nekomercialne filmske produkcije za širšo javnost, ki se izvedejo v sklopu oziroma terminih za 200 kino predstav/letno iz točke a),
– 10 kino predstav/leto, izvedenih v povezavi z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami v Občini Brežice s ciljem filmske vzgoje in izobraževanja, primarno za predšolsko in osnovnošolsko populacijo, v korist Občine Brežice v terminih po dogovoru,
– 10 kino predstav/leto, izvedenih v povezavi z ostalimi ponudniki kulturnih dobrin v lokalni skupnosti, izobraževalnimi ustanovami ter akterji na ostalih področjih, ki ne bodo nujno izvedene na lokaciji predmetne večnamenske dvorane (kot npr. izvajanje kino predstav v sklopu letnega kina na grajskem dvorišču …) v korist Občine Brežice, v terminih po dogovoru.
5. Ponudnik mora zagotavljati, da bo večnamensko dvorano uporabljal izključno v času in urah, potrebnih za izvajanje dejavnosti J 59 ter bo načrtovane dejavnosti predhodno uskladil z Občino Brežice;
6. Ponudnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem;
7. Ponudnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške čiščenja in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
8. Izbrani ponudnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj;
9. Izbrani ponudnik mora začeti z dejavnostjo najkasneje v enem mesecu od dneva podpisa najemne pogodbe;
10. Najemna pogodba se lahko v nebistvenih sestavinah spremeni s soglasjem stranke oziroma najemnika;
11. Ponudnik mora zagotavljati, da bo vse svoje dejavnosti iz naslova najema Večnamenske dvorane v objektu Dom kulture Brežice izvajal in promoviral izključno pod imenom Kino Brežice.
3. Postopek izbire
Komisija, imenovana za izvedbo zbiranja ponudb, bo ocenila program po sledečih kriterijih, in sicer:
1. skupni obseg začrtanega letnega izvajanja komercialnih predstav in nekomercialnih kino predstav (obvezno 200 predstav/leto, od tega obvezno 20 predstav/letno nekomercialnih) – 50 % meril,
2. skupni obseg začrtanega letnega izvajanja kino predstav v korist Občine Brežice (obvezno 30 predstav/leto (10 + 10 + 10)) – 50 % meril,
pri čemer se točkuje z 1 točko vsaka predstava, ponujena nad obveznim letnim obsegom. V primeru izenačenih ponudb bo komisija izbrala tistega ponudnika, ki bo predložil večje število kinopredstav v korist Občine Brežice.
4. Pogoji za udeležbo
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti ali ki se bodo ustrezno registrirali za opravljanje dejavnosti v primeru, da bodo izbrani;
– resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 300,00 EUR in
– imajo poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice.
Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: SI56 01209-0100008385, sklic: SI12-datum plačila, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo »Varščina za Kino Brežice«. Vplačana varščina se neizbranemu ponudniku vrne. Varščina, ki jo je vplačal izbrani ponudnik, se nameni za garancijo plačila obratovalnih stroškov in rednih stroškov vzdrževanja ter za poravnavo morebitne škode na nepremičnini, ki je predmet najema ali škode v zvezi s kršitvami najemne pogodbe ter se po preteku časa,za katerega je sklenjeno pogodbeno razmerje, v primeru neunovčenja vrne v enakem znesku in brez obresti v roku 15 dni od predaje nepremičnine, ki je predmet uporabe, v neposredno posest Občini Brežice.
Zavezujoča vloga za kandidaturo na javnem pozivu mora vsebovati:
1. Podatki o ponudniku (OBR. 1) (izpolnjen in podpisan ter žigosan),
2. Ponudba (OBR. 2)) (izpolnjen in podpisan ter žigosan),
3. Izjava ponudnika (OBR. 3) (izpolnjen in podpisan ter žigosan),
4. Izpolnjena in parafirana najemna pogodba (OBR. 4),
5. Letni program izvajanja za obdobje 1 leta od podpisa pogodbe in prevzema,
6. Originalno potrdilo o vplačani varščini.
Ponudniki morajo v primeru, da registracija ustrezne dejavnosti ni razvidna iz javnih evidenc, v roku, ki ga občina določi v pozivu, predložiti tudi ustrezno dokazilo, da so registrirani za opravljanje dejavnosti.
5. Rok in način oddaje vloge
Vloge z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Brežice, oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, Cesta prvih borcev 18, Brežice, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za kino Brežice – Ne odpiraj – 3528-5/2015«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan in označen kot je navedeno zgoraj, občina ne bo odgovarjala za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 5. 10. 2015 do 10. ure. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Vlog, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala. Ponudniki, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani na dopolnitev. Vloga in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
6. Ostale določbe o postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku bodo izločene ter ne bodo obravnavane. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe in prevzel ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da odstopa od svoje ponudbe.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 5. 10. 2015 ob 12. uri na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, v sejni sobi v pritličju.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so določena s tem javnim povabilom.
7. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 30. 11. 2015.
8. Informacije: vsa pojasnila in dodatne informacije z javnim zbiranjem, ogledom poslovnih prostorov ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na spletni strani Občine Brežice ali na sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve v pisarni št. 10, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, pri kontaktni osebi: Suzana Ogorevc, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, tel. 07/620-55-59, e-mail: suzana.ogorevc@brezice.si
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost