Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Št. 411-0019/2015 Ob-3019/15, Stran 1697
Javni poziv
promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za podelitev koncesije storitev Partizanski dom
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Javni partner) na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva Partizanski dom.
Predmet javno zasebnega partnerstva je:
1. Javni partner: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je projekt: Koncesija storitev za projekt Partizanski dom.
Naročnik želi podeliti koncesijo storitev za obnovo in obratovanje Partizanskega doma za namen turizma.
3. Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem je objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si.
4. Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (31. do 35. člen).
5. Oblika javno zasebnega partnerstva: posebej opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva, niti načina oziroma tehnologije obnove objektov in okolice.
6. Informacije o projektu: projekt zajema izvedbo GOI del za obnovo objektov z okolico in obratovanje objekta v koncesijski dobi za namen turizma. Ekonomska doba projekta je 25 let. Promotor mora ponuditi tudi obratovanje objekta za celotno ekonomsko dobo.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana zasebna oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi,
– časovni načrt izvedbe obnove objektov in zunanje ureditve.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti: vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: »Ne odpiraj, Vloga JZP – Partizanski dom«. Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 15. 11. 2015, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj Gradec.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu: idejna zasnova projekta je objavljena na spletni strani naročnika. Pristojna oseba za dajanje informacije je Sašo Blatešič. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost