Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3020/15, Stran 1695
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 55.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) in 15. člena Zakona o državni upravi (v nadaljevanju: ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) objavlja
javni natečaj
za izdajo javnega pooblastila za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov
I. Predmet javnega natečaja
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s 55.a členom Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) zadolženo za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov. Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov lahko država zagotavlja preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, izbranemu na podlagi javnega natečaja.
Predmet javnega natečaja je izdaja javnega pooblastila za izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov.
Zakonska podlaga za izvajanje navedene naloge je 55.a člen Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR)
II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za Izvajanje analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, so javni zavodi, ki delujejo, so ocenjeni in akreditirani v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.
Pogoji za pridobitev javnega pooblastila so naslednji:
– da je prosilec javni zavod,
– da ima sedež v Republiki Sloveniji,
– da je prosilec registriran za analiziranje in testiranje odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, kar prosilec izkaže z:
a) akreditacijsko listino, ki je izdana v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025,
b) dokazili o redni udeležbi v programih preizkušanja usposobljenosti, ki jih organizirajo in usklajujejo nacionalno in mednarodno priznani laboratoriji oziroma nacionalne ali mednarodne organizacije.
Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili.
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Ministrstvo bo na podlagi izvedenega javnega naročila izmed prijaviteljev, ki jim bo podeljeno javno pooblastilo, izbral izvajalca za eno ali več let, ki bo izvajal naloge analiziranja in testiranja odvzetih vzorcev, razvoj analitičnih in testnih metod ter druge naloge, povezane s kontrolo določanja gensko spremenjenih organizmov, v skladu s projektno nalogo, ki bo sestavni del javnega naročila.
Pooblastilo se lahko odvzame kot je opredeljeno v sedmem odstavku 55.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR).
III. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega natečaja do zaključka javnega natečaja. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: dr. Martin Batič, tel. 01/478-74-02.
Vsa ključna pojasnila in informacije v zvezi z javnim natečajem bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor pri objavi javnega natečaja.
IV. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 1. 10. 2015 do 10. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni natečaj
– številka javnega natečaja: 35403-5/2015
– predmet javnega natečaja: Javni natečaj za podelitev javnega pooblastila za GSO
– ime in naslov prosilca.
Odpiranje vlog bo javno in bo potekalo dne 1. 10. 2015 ob 12. uri, v sejni sobi št. 234 na Dunajski 48, Ljubljana.
V. Obravnavanje vlog: prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, imenovana s posebno odločbo. Prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem.
VI. Odločanje o ustreznosti vlog: komisija, imenovana s posebno odločbo, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega natečaja, ter razpisne dokumentacije.
VII. Obvestilo o izidu javnega natečaja: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila minister za okolje in prostor z odločbo.
Ministrstvo za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost