Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Št. 100-29/2015-1 Ob-2999/15, Stran 1692
Svet Centra za socialno delo Slovenske Konjice, na podlagi 24. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenske Konjice in sklepa 1. seje Sveta Centra za socialno delo Slovenske Konjice, z dne 18. 6. 2015, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Slovenske Konjice
Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl. US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 25. člena Statuta Centra za socialno delo Slovenske Konjice, lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis, program in vizijo dela Centra za socialno delo Slovenske Konjice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Z imenovanim direktorjem/direktorico se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, programom in vizijo dela naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Slovenske Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost