Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3009/15, Stran 1690
Monte Carlo Yachts S.p.A., Corso Bolzano 4, 10121 Torino, Italija, vpisana v register družb v Torinu pod številko 1108362 ter z davčno št. in št. za DDV 06342240964 (v nadaljevanju: »Zastavni upnik«), na podlagi 167. člena SPZ ter 282. člena ZFPPIPP, razpisuje
javno dražbo
za prodajo CNC rezkalnega stroja, dimenzija 50 metrov, 5 osi, ime proizvajalca CMS Italy, model Poseidon 100/450/50T-PX5, leto proizvodnje 2009, proizvodna št. 4947 (»CNC stroj«), v lasti družbe SEAWAY design, navtično podjetje d.o.o. – v stečaju, Pot na Lisice 2, 4260 Bled (»dolžnik«).
1. Podlaga za javno dražbo
Zastavni upnik ima zoper dolžnika neporavnano terjatev, ki je zavarovana z neposestno zastavno pravico na CNC stroju, vpisano v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin s prvim vrstnim redom pod številko zadeve 46858.1. Zastavna pravica je bila ustanovljena na podlagi Sporazuma o zavarovanju terjatev v neposredno izvršljivem notarskem zapisu opr. št. SV 710/14 z dne 9. 7. 2014. Zastavni upnik ima CNC stroj v svoji posesti.
Ker dolžnik svojih obveznosti do Zastavnega upnika ob zapadlosti ni poravnal, Zastavni upnik v skladu s svojo pravico do zunajsodne prodaje, ki jo ima na podlagi zgoraj opisanega Sporazuma o zavarovanju terjatve kot tudi na podlagi 167. v zvezi s 175. členom SPZ ter v zvezi s 282. členom ZFPPIPP, CNC stroj prodaja na tej javni dražbi z namenom poplačila svoje terjatve do dolžnika.
2. Predmet prodaje in ogled
Predmet prodaje je CNC stroj, ki se, razstavljen na komponente, nahaja v skladišču na lokaciji Via Consiglio d’Europa št. 41 – 34074 Monfalcone (GO), Italija (»Skladišče«).
Ogled CNC stroja je mogoč v skladišču od dneva objave tega razpisa do 8. 10. 2015 na podlagi predhodne najave zainteresirane osebe in potrditve termina obiska s strani Zastavnega upnika. Predhodno najavo se izvede tako, da se na elektronski naslov: f.monti@montecarloyachts.it s kopijo (cc) na elektronski naslov: m.moggi@schoenherr.eu pošlje sporočilo v angleškem ali slovenskem jeziku z navedbo identifikacijskih podatkov zainteresirane osebe in predlaganim terminom ogleda.
3. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za prodajo CNC stroja bo potekala dne 12. 10. 2015 ob 12. uri v prostorih Odvetniške pisarne Schönherr – podružnica v Sloveniji, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, velika sejna soba.
4. Pravila javne dražbe
4.1 Vrsta javne dražbe
Javna dražba, ki se razpisuje, je dražba z zviševanjem izklicne cene.
4.2 Izklicna cena
Začetna izklicna cena za CNC stroj znaša 550.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.
4.3 Udeležba na dražbi in varščina
Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki (i) ustrezno izkažejo svojo identiteto in (ii) pravočasno plačajo varščino v višini 55.000,00 EUR. Zastavni upnik lahko sodeluje na javni dražbi brez plačila varščine, njegova identiteta pa se šteje za ustrezno izkazano.
Dražitelji ustrezno izkažejo svojo identiteto tako, da vodji dražbe predložijo spodaj opredeljene dokumente:
– če je dražitelj pravna oseba s sedežem v RS: izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši kot 15 dni.
– če je dražitelj pravna oseba s sedežem izven RS: uradni izpis iz ustreznega matičnega registra pravnih oseb, v katerega je dražitelj vpisan po pravu svoje države, ki ni starejši od 15 dni in je diplomatsko oziroma konzularno legaliziran ali overjen z apostilo (Apostille), skupaj z overjenim prevodom v slovenski jezik.
– če je dražitelj fizična oseba, ki je državljan RS: veljavna osebna izkaznica ali potna listina.
– če dražitelja na javni dražbi zastopa pooblaščenec: poleg dokumentov, ki izkazujejo identiteto dražitelja v skladu z zgornjimi točkami tudi izvirnik veljavnega pooblastila za zastopanje dražitelja, ki vsebuje izrecno pooblastilo za sklenitev prodajne pogodbe o CNC stroju, ki je predmet javne dražbe.
Varščina je plačana pravočasno, če najkasneje 9. 10. 2015 do 12. ure v celotnem znesku prispe na fiduciarni račun Odvetniške pisarne Schönherr – podružnica v Sloveniji z naslednjimi podatki:
– IBAN: SI56 3400 0101 7374 970
– SWIFT/BIC: KSPKSI22XXX
– referenca: SI 00 62548-01
– ime in naslov: Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji, Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana
– namen: »Varščina-dražba«.
Dražitelji sami nosijo stroške svoje udeležbe na dražbi ter druge s tem povezane stroške, in sicer ne glede na uspeh posameznega dražitelja na dražbi.
4.4 Potek dražbe
Dražbo vodi Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji kot pooblaščenec Zastavnega upnika v slovenskem jeziku.
Dražba bo potekala kot dražba z zviševanjem cene, in sicer se cena v posameznem koraku zvišuje za 5.000,00 EUR.
Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelji sprejmejo začetno izklicno ceno z besedo: »sprejmem« in navedbo imena oziroma firme dražitelja. V primeru, da eden ali več dražiteljev sprejme/jo začetno izklicno ceno, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 5.000,00 EUR višja od prejšnje izklicne cene, kar se nadaljuje dokler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme nove izklicne cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel izklicno ceno v predzadnjem koraku. V primeru, da je v predzadnjem koraku izklicno ceno sprejelo več dražiteljev, je uspel tisti, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če sta dva dražitelja sprejela izklicno ceno istočasno, se med njima opravi žreb, na način, ki ga določi vodja dražbe. V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene, se dražba kot neuspešna ustavi.
Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne v roku 3 delovnih dni od kasnejšega od naslednjih datumov: (i) zaključka dražbe ali (ii) od dneva, ko dražitelj Zastavnemu upniku pisno sporoči številko in ostale podatke transakcijskega računa za vrnitev varščine.
5. Sklenitev in bistvene sestavine prodajne pogodbe
5.1 Sklenitev prodajne pogodbe
Prodajna pogodba med Zastavnim upnikom in dražiteljem, ki je na dražbi uspel, se sklene takoj po končani dražbi, v pisni obliki, z bistvenimi sestavinami, kot so opredeljene v tem razpisu (»Prodajna pogodba«).
Če dražitelj, ki je na dražbi uspel, ne podpiše prodajne pogodbe v skladu z zgornjim odstavkom, mora Zastavnemu upniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti Prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V primeru iz prejšnjega stavka velja plačilo varščine za plačilo pogodbene kazni in Zastavni upnik obdrži plačani znesek varščine.
5.2 Bistvene sestavine prodajne pogodbe
Prodajna pogodba med Zastavnim upnikom in dražiteljem, ki je na dražbi uspel (v nadaljevanju tudi: »kupec«), se sklene z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
– Predmet prodaje je CNC stroj.
– Kupnina je enaka najvišji sprejeti izklicni ceni, kot je s strani vodje dražbe ugotovljena skladno s točko 4.4 tega razpisa.
– Varščina, ki jo je kupec vplačal za udeležbo na dražbi se šteje kot ara in se všteje v kupnino.
– Kupec je dolžan preostanek kupnine (torej razliko med celotno kupnino in aro) plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. Pravočasna izpolnitev te plačilne obveznosti kupca je bistvena sestavina pogodbe, zato velja, da če je kupec ne izpolni v predpisanem roku, se Prodajna pogodba razveže, Zastavni upnik pa je upravičen obdržati aro.
– Zastavni upnik bo najkasneje v roku 8 dni od plačila celotne kupnine s strani kupca, le-temu izročil CNC stroj, in sicer tako, da bo kupcu omogočil prevzem CNC stroja v Skladišču. V primeru zamude kupca pri prevzemu stroja je le-ta dolžan Zastavnemu upniku povrniti vso škodo, vključno s škodo, ki Zastavnemu upniku nastane iz naslova skladiščenja CNC stroja.
– CNC stroj se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. Odgovornost Zastavnega upnika kot prodajalca za stvarne in pravne napake na CNC stroju je v celoti izključena. S podpisom prodajne pogodbe kupec izjavlja in soglaša, da se pri sklenitvi prodajne pogodbe ni zanesel na nobeno implicitno ali izrecno izjavo ali jamstvo Zastavnega upnika.
– Vsi davki, sodne takse, notarski ter drugi stroški povezani s sklenitvijo in izvršitvijo prodajne pogodbe, bremenijo kupca.
– Prodajna pogodba bo sklenjena po slovenskem pravu z določeno prisojnostjo slovenskih sodišč.
6. Pravica do preklica
Zastavni upnik si pridržuje pravico do preklica dražbe. Zastavni upnik lahko dražbo prekliče ob kateremkoli času, tako pred dnevom dražbe kot tudi med samim potekom dražbe, ne da bi bil v zvezi s tem kateremu koli dražitelju ali drugi osebi dolžan navajati razloge za preklic in brez kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi kateri koli osebi v zvezi s tem lahko nastala.
Zastavni upnik bo tistim dražiteljem, ki so pred preklicem že vplačali varščino, le-te brezobrestno vrnil roku 3 delovnih dni od kasnejšega od naslednjih datumov: (i) preklica dražbe ali (ii) od dneva, ko dražitelj Zastavnemu upniku pisno sporoči številko in ostale podatke transakcijskega računa za vrnitev varščine.
7. Dodatne informacije: zainteresirane osebe lahko dodatne informacije v zvezi s tem razpisom javne dražbe dobijo na email naslovu: m.moggi@schoenherr.eu.
8. Pravo in pristojnost: za ta javni razpis in z njim razpisano javno dražbo se uporablja slovensko pravo. Za vse spore, ki izvirajo iz ali so v povezavi s tem javnim razpisom ali z njim razpisano javno dražbo, so pristojna slovenska sodišča.
Monte Carlo Yachts S.p.A.
po pooblastilu: Odvetniška pisarna Schönherr

AAA Zlata odličnost