Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Št. 330-0013/2015 Ob-3001/15, Stran 1686
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15) in Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15) objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2015 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2015, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (proračunska postavka 19440).
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije).
5. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.
V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica,
– upravičenec je lahko le eden iz posameznega kmetijskega gospodarstva,
– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik (v primeru ponavljanja letnika, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu v redni izobraževalni program,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenem letniku,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo Centra za socialno delo, da prijavitelj ne prejema republiške štipendije.
Bruto intenzivnost pomoči:
štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega/študijskega leta 2015/2016.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.
VI. Rok in način predložitve prijav
Razpis je odprt do 19. 10. 2015. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. 10. 2015 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto do vključno 19. 10. 2015 (najpoznejši datum poštnega žiga je 19. 10. 2015).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in oznako: »Ne odpiraj Javni razpis – štipendije«.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo vloge odprla do 23. 10. 2015, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora v 30 dneh po izplačilu zadnje štipendije dostaviti potrdilo o uspešno opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis oziroma se njegova vloga zavrne.
Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če:
– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije,
– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije),
– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila dodeljene štipendije.
V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.
IX. Razpisna dokumentacija: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, pisarna št. 118, tel. 07/81-61-233, e-pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maji Šušterič, pisarna št. 102, tel. 07/81-61-205, e-pošta: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost