Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3037/15, Stran 1673
Javni razpis
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Savinjske regije
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje (v nadaljevanju RASR).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme Savinjske regije, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13 s spremembami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Savinjske regije za bančne kredite, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Poslovna banka
Obrestna mera za kredit
DELAVSKA HRANILNICA d.d.
(6m) Euribor + 1,95 %
NLB d.d.
(6m) Euribor + 2,5 %
BANKA KOPER d.d.
(6m) Euribor + 2,60 %
HRANILNICA LON d.d.
(6m) Euribor + 2,20 %
BANKA SPARKASSE d.d.
(6m) Euribor + 2,60 %
ABANKA VIPA d.d.
(6m) Euribor + 2,60 %
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjske regije.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za
(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.
Skupen garancijski potencial RGS Savinjske regije znaša 1.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 700.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi »de minimis« po prijavljeni shemi M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo Določbe o de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spodbudah, za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis«.
4.2 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) oziroma po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), ki ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja do garancij niso upravičeni prijavitelji, ki:
– imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali RASR;
– so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– so po principu kumulacije izkoristila zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči;
– izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18. točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– so v postopku vračanja že dodeljene spodbude sklada po drugih javnih razpisih;
– izvajajo ekološko sporne investicije.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva neposredno ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
– v katerem je član poslovodstva hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje tri omejitve prenehajo veljati, ko davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
4.3 Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1 Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v Savinjski statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta mora biti v Savinjski statistični regiji.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RASR preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RASR.
Investicija oziroma naložba mora ostati v Savinjski statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.
RASR bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
RASR bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in z ogledi na kraju samem.
4.3.2 Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči
Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.
Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
4.3.3 Upravičeni stroški – »de minimis« shema pomoči
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve sklepa dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.
4.3.4 Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu »de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
5. Finančni pogoji
5.1 Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS Savinjske regije. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR,
– obrestna mera po posameznih bankah je navedena v točki 3 tega razpisa, stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški so v prilogi razpisne dokumentacije,
– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 15. 7. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS Savinjske regije in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Savinjske regije,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– prijavitelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj.
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.
RASR za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit).
5.2 Dodatni finančni pogoji, »de minimis« shema
Vlaganja v obratna sredstva lahko znašajo največ 20 % odobrenega kredita in morajo biti povezana z investicijo.
Skupni znesek pomoči »de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RASR za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški zavarovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
RASR za izvajanje regijske garancijske sheme predpisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se plača kot enkratna pristopnina v višini 100,00 EUR za mikro in mala podjetja in 150,00 EUR za srednja podjetja. Vplačana članarina predstavlja prihodek sheme, vendar ne povečuje garancijskega potenciala.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditno-garancijski odbor Savinjske regije, na osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena (S.BON, Ajpes model)
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je odprt od 18. 9. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018 do 14. ure. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati na naslov Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti pred navedenim rokom za prijavo in ne kasnejši od 15. 5. 2018 do 14. ure.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.
Vloge, ki bodo prispele pred objavo razpisa ali po skrajnem roku za oddajo, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – RGS Savinjske regije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko RASR dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter v enem (1) listninskem izvodu.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi razpisnimi obrazci:
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije RGS Savinjske regije
– Razpisni obrazec št. 2: Pristopna izjava v RGS Savinjske regije
– Razpisni obrazec št. 3: Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov »de minimis«
– Razpisni obrazec št. 4: Besedilo garancije
– Razpisni obrazec št. 5: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije
– Razpisni obrazec št. 6: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita
– Razpisni obrazec št. 7: Vzorec končnega poročila
– Razpisni obrazec št. 8: Vzorec opreme ovojnice.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo na spletni strani RASR d.o.o. brezplačno: www.rasr.si/.
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RASR na tel. 03/589-40-90 oziroma na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si.
10. Odpiranje in obdelava vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 15. 5. 2018. Prosilci lahko oddajo vlogo od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje vlog bo na sedežu RASR in ne bo javno. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vloge se pošiljajo po vrstnem redu, kot so prispele. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi RGS Savinjske regije ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno-garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RASR popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vlogo bo pregledala in ocenila strokovna služba RASR, ki pripravi poleg analize vloge tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor RGS Savinjske regije. Ta se praviloma sestaja enkrat mesečno.
RASR bo najkasneje v roku 8 dni po sprejemu odločitve prijavitelju posredoval Sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije bo RASR z upravičencem podpisal Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, upravičencu izdal garancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RASR.
12. Dopolnitev vlog
Prispele vloge se pregledajo v roku 8 dni. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vlog se pošiljajo po vrstnem redu prispetja vlog. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa RGS Savinjske regije ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RASR popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
13. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji garancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
14. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled RASR.
RASR v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se koriščenje kredita izvede kot refundacija plačanega računa na njegov transakcijski račun.
15. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan RASR pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih regionalnih ali »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Prejemnik sredstev mora RASR oziroma s strani RASR pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora RASR obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do RASR ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
16. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni prijavitelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogodbe z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RASR. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da prejemnik garancije odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno obvestiti RASR.
17. Pravno sredstvo: zoper sklep RASR pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

AAA Zlata odličnost