Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

Ob-3012/15, Stran 1667
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija RS za okolje) na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15, v nadaljevanju ZVO-1), Pravilnika o monitoringu ponorov emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (Uradni list RS, št. 50/10) in 15. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) objavlja
javni razpis
za izdajo javnega pooblastila za opravljanje dejavnosti monitoringa stanja okolja na področju tal, vode in zraka
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je v skladu s 96. in 97. členom ZVO-1 zadolžena za izvajanje monitoringa stanja okolja. Izvajanje monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva lahko država zagotavlja neposredno ali preko javnega pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa.
Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu z določbami Pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva.
II. Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila: upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu z določbami Pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.
III. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
Vlagatelji za pridobitev javnega pooblastila morajo vložiti vlogo za pridobitev pooblastila na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami in dokazili.
Vlagatelj mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
Splošni pogoji:
a) mora biti javni zavod;
b) mora imeti sedež v Republiki Sloveniji;
c) mora biti ustanovljen za izvajanje opazovanja (monitoring) tal
Strokovni pogoji:
a) poznavanje IPCC metodologije za področje LULUCF in AFOLU;
b) mednarodne izkušnje na področju predvidenih aktivnosti;
c) dostop in izkušnje z delom s podatkovnimi bazami (priprava podatkov, preračunavanja, interpretacija) v skladu s pravili poročanja/mednarodno metodologijo IPCC GPG 2003, 2006 in 2013;
d) poznavanje in izkušnje pri nacionalnem poročanju na področjih, ki se vsebinsko navezujejo na LULUCF (poročanje v okviru UNECE in FAO).
Pooblastilo se izdaja do 31. 12. 2022.
Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IV. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog, bo tekom postopka javnega razpisa strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno vsem, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
V. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje: http://www.arso.gov.si/o %20agenciji/razpisi/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Tajdi Mekinda Majaron, tel. 01/478-44-27.
VI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije RS za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela 12. oktobra 2015 do 14. ure, ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– ime in naslov vlagatelja.
VII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Nepravilno označene vloge strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge (tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani razpisnih pogojev) pa bodo zavrnjene.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila generalni direktor Agencije za okolje z odločbo.
Agencija Republike Slovenije za okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti