Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4408. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 14035.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve zbiranje komunalnih odpadkov je 0,1548 €/kg;
2. cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov je 0,0019 €/kg;
3. cena zbiranje bioloških odpadkov je 0,1496 €/kg.
III. 
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 354-105/2015
Zagorje ob Savi, dne 21. decembra 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
 

AAA Zlata odličnost