Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4407. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi, stran 14035.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. redni seji dne 21. 12. 2015 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom september 2015 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve oskrba s pitno vodo – vodarina je 0,5985 €/m3;
2. cene omrežnine oskrba s pitno vodo po spodnji preglednici:
Vodomer
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v €/mesec
DN ≤ 20
1
3,1407
20 < DN < 40
3
9,4220
40 ≤ DN < 50
10
31,4068
50 ≤ DN < 65
15
47,1101
65 ≤ DN < 80
30
94,2203
80 ≤ DN < 100
50
157,0338
100 ≤ DN < 150
100
314,0676
150 ≤ DN
200
628,1351
 
III. 
Cene izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 354-105/2015
Zagorje ob Savi, dne 21. decembra 2015
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost