Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4397. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2016, stran 14021.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je župan Občine Kuzma dne 22. decembra 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/14 in 69/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun januar–marec 2016
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
657.728
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
305.915
70
DAVČNI PRIHODKI
246.177
700 Davki na dohodek in dobiček
220.994
703 Davki na premoženje 
18.877
704 Domači davki na blago in storitve
6.303
706 Drugi davki
3
71
NEDAVČNI PRIHODKI
59.738
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.909
711 Takse in pristojbine
2.750
712 Denarne kazni
276
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
52.804
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.500
73
PREJETE DONACIJE
42
730 Prejete donacije iz domačih virov
42
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
62.926
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
54.922
740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.099
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
286.346
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
286.346
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
711.533
40
TEKOČI ODHODKI
155.241
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
42.040
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
5.404
402 Izdatki za blago in storitve
103.256
403 Plačila domačih obresti
1.916
409 Rezerve
2.625
41
TEKOČI TRANSFERI
125.343
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
83.015
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
27.081
413 Drugi tekoči domači transferi
15.247
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
428.362
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
428.362
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.587
430 Investicijski transferi
0
431 Invest. transferi fiz. in prav. 
osebam, ki niso pror. upor.
2.587
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–53.805
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
–51.892
III/2.
TEKOČI PRESŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)
(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
25.331
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)
438
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
438
750 Prejeta vračila danih posojil
438
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
438
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
54.403
50
ZADOLŽEVANJE
54.403
500 Domače zadolževanje
54.403
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
8.915
55
ODPLAČILA DOLGA
8.915
550 Odplačila domačega dolga
8.915
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.878
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
44.489
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
53.805
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
8.878
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine in na občinski spletni strani.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem uradnem glasilu Uradne objave Občine Kuzma ter se uporablja od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 411-0001/2015-35
Kuzma, dne 22. decembra 2015
Župan 
Občine Kuzma 
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti