Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4396. Odlok o III. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015, stran 14020.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. izredni seji dne 22. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o III. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15, 22/15 in 75/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Reb. proračuna 2015
Skupina/podskupina kontov Besedilo
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.630.913
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.223.659
70
DAVČNI PRIHODKI
984.708
700 Davki na dohodek in dobiček
883.977
703 Davki na premoženje
75.508
704 Domači davki na blago in storitve
25.213
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
238.950
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
15.634
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Denarne kazni
1.103
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
211.214
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
10.000
73
PREJETE DONACIJE
168
730 Prejete donacije iz domačih virov
168
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
251.704
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
247.309
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.395
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
1.145.382
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
1.145.382
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.846.132
40
TEKOČI ODHODKI
620.965
400 Plače in dodatki – zaposleni
168.161
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
21.617
402 Izdatki za blago in storitve
413.024
403 Plačila domačih obresti
7.663
409 Rezerve
10.500
41
TEKOČI TRANSFERI
501.371
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
332.060
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
108.325
413 Drugi tekoči domači transferi
60.986
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.713.448
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.713.448
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.348
430 Investicijski transferi drugim ravnem države
0
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam
10.348
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–215.219
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ PRIHODKOV 
OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
–207.566
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
101.322
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
1.753
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.753
750 Prejeta vračila danih posojil
1.753
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
1.753
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
213.613
50
ZADOLŽEVANJE
213.613
500 Domače zadolževanje
213.613
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
35.659
55
ODPLAČILA DOLGA
35.659
550 Odplačila domačega dolga
35.659
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–35.512
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
177.954
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
215.219
Stanje sredstev na računih dne preteklega leta
35.512
« 
2. člen 
Vse ostale določbe iz odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2015, ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu Občine Kuzma Uradne objave občine Kuzma.
Št. 900-0011/2015-3
Kuzma, dne 22. decembra 2015
Podžupan 
Občine Kuzma 
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost