Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4395. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2016, stran 14018.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/3 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 7. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Cankova za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1,699.793
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,374.356
70 DAVČNI PRIHODKI 
1,139.114
700 Davki na dohodek in dobiček 
1,007.771
703 Davki na premoženje 
76.935
704 Domači davki na blago in storitve 
54.408
706 Drugi davki 
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
235.243
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
58.423
711 Takse in pristojbine 
895
712 Denarne kazni 
4.973
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
44.626
714 Drugi nedavčni prihodki 
126.326
72 KAPITALSKI PRIHODKI 
50.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
50.000
73 PREJETE DONACIJE 
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 
273.936
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
273.936
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
in sredstev proračuna EU
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1,651.861
40 TEKOČI ODHODKI 
728.377
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
273.440
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
42.009
402 Izdatki za blago in storitve 
374.258
403 Plačila domačih obresti 
25.670
409 Rezerve 
13.000
41 TEKOČI TRANSFERI 
608.022
410 Subvencije 
35.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
380.802
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
65.542
413 Drugi tekoči domači transferi 
126.678
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
302.462
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
302.462
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
13.000
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
11.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
47.932
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
1.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
–1.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
197.511
50 ZADOLŽEVANJE
197.511
500 Domače zadolževanje 
197.511
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 
46.931
55 ODPLAČILO DOLGA
46.931
550 Odplačilo domačega dolga 
46.931
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
150.580
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) 
–47.932
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
197.511
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cankova.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa,
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. Prejeta sredstva za sofinanciranje projektov
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Občina Cankova ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 6.500,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 6.500,00 eurov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži.
12. člen 
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati le s soglasjem občine. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
13. člen 
(kratkoročno zadolževanje občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev proračuna izdatek proračuna.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2015
Cankova, dne 17. decembra 2015
 
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost