Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015

Kazalo

4393. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015, stran 14015.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09, 51/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. seji dne 28. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Konto
Naziv
Proračun 
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.966.500
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.956.616
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.740.406
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.394.633
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.282.773
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
63.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.216.210
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.151.300
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
40.910
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.884
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.884
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.966.500
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.029.817
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
206.065
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
37.635
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
855.481
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.600
409
REZERVE
10.736
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.654.627
410
SUBVENCIJE
66.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
569.340
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
177.765
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
841.522
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
872.336
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
872.336
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
409.720
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM 
IN FIZ. OSEBAM
11.051
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
298.969
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
0
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Ankaran.«
2. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 073
Ankaran, dne 28. decembra 2015
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l'articolo 29. della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07, 76/06, 79/09, 51/1040/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. e 40. articolo della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) e ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/2015), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante la sua 10a seduta tenuta si il 28. 12. 2015, ha approvato il
D E C R E T O 
sulla rettifica di bilancio del Comune di Ancarano per l'anno 2015 
Articolo 1 
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l'anno 2015, viene modificato il secondo comma dell'articolo 2, come segue:
»La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi dei conti è stabilito nei seguenti importi:
Conto
Descrizione
Bilancio 
in EUR
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
3.966.500
ENTRATE CORRENTI (70+71)
3.956.616
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
2.740.406
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
1.394.633
703
IMPOSTE PATRIMONIALI 
1.282.773
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SERVIZI 
63.000
706
ALTRE IMPOSTE 
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.216.210
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI 
1.151.300
711
TASSE E CONTRIBUTI
1.500
712
SANZIONI PECUNIARIE 
22.500
713
ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI 
0
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40.910
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
9.884
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI 
0
721
ENTRATE RICAVATE DA VENDITA DI GIACENZE 
0
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
9.884
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI 
0
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL'ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
0
740
TRESFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI 
0
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL'EU 
0
78
FONDI ACQUISITI DALL'UE (786+787)
0
786
ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE 
0
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
0
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
3.966.500
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
1.029.817
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 
206.065
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
37.635
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
855.481
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
19.600
409
FONDI DI ACCANTONAMENTO
10.736
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
1.654.627
410
SOVVENZIONI
66.000
411
SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 
569.340
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO-PROFIT 
177.765
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
841.522
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO
0
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
872.336
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI MEZZI FONDAMENTALI 
872.336
43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO (431+432)
409.720
431
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURUDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO 
11.051
432
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO
298.969
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.–II.)
0
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0
750
RIMBORSO DI CREDITI
0
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE 
0
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
440
CONCESSIONE DI CREDITI
0
441
AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE 
0
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
0
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0
55
VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)
0
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
0
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
0
X. INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.–VIII.)
0
XI. FINANZIAMENTO NETTO 
(VI.+X.-IX.)
0
SALDO CONTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE 
0
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE
0
La parte dettagliata del bilancio a livello di voci di bilancio – conti, rappresenta parte integrante del presente decreto e viene pubblicata sul sito internet del Comune di Ancarano.«
Articolo 2 
L'articolo 16 viene modificato come segue:
»Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, e viene utilizzato per l'esercizio finanziario 2015«.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, e viene utilizzato per l'esercizio finanziario 2015.
N. 073
Ancarano, 28 dicembre 2015
Il sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti