Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3684. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, stran 10589.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 54/12 in 31/14) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo:
– opravlja strokovne, tehnične in druge naloge, povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, za katerega je kot upravljavec določen Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) in ki je bilo s sporazumom o uporabi stvarnega premoženja, sklenjenim med zavodom in upravljavcem, preneseno v uporabo zavoda, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj;
– opravlja protokolarne storitve skladno s sklepom o določitvi protokolarnih pravil;
– organizira druge dogodke za državne organe in
– po pooblastilu upravljavca izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja iz prve alineje tega odstavka.
(2) Zavod lahko kot spremljevalno dejavnost opravlja tudi tržno dejavnost.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in tako, kot je določeno z letnim programom dela in finančnim načrtom.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, opredeljene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.410 Prireja mleka
01.420 Druga govedoreja
01.430 Konjereja
01.450 Reja drobnice
01.470 Reja perutnine
01.490 Reja drugih živali
01.500 Mešano kmetijstvo
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630 Priprava pridelkov
01.700 Lovstvo
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400 Storitve za gozdarstvo
03.120 Sladkovodno ribištvo
03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 Trgovina na drobno po pošti in po internetu
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.190 Drugo založništvo
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
75.000 Veterinarstvo
77.210 Dajanje športne opreme v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
93.291 Dejavnost marin
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«.
3. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(1) Stvarno premoženje iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka je last Republike Slovenije.
(2) Ustanoviteljica daje zavodu kot ustanoviteljski vložek premično stvarno premoženje po seznamu, ki ga določi s posebnim sklepom.
(3) Ustanoviteljica daje zavodu kot ustanoviteljski vložek sredstva, ki so izkazana v poslovnih knjigah zavoda kot obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, in se nanašajo na presežke iz preteklih let.
(4) Zavod pripravi predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v lasti zavoda, in je sestavni del finančnega načrta zavoda. Za pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se smiselno uporablja zakon, ki ureja stvarno premoženje države.
(5) Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.«.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen s prihodki iz druge do četrte alineje 10. člena tega odloka, zavod nameni za financiranje, razvoj in širitev dejavnosti zavoda, predvsem za vzdrževanje premoženja, ki ga uporablja za izvajanje javne gospodarske službe in investicije, v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavod del presežkov prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti nameni za plačilo delovne uspešnosti.«.
5. člen 
13.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»13.a člen 
(1) Zavod mora finančnemu načrtu priložiti:
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja iz prve alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka, ki presegajo vrednost 10.000 eurov, in
– načrt investicij in investicijskega vzdrževanja stvarnega premoženja v lasti zavoda, ki presegajo vrednost 20.000 eurov.
(2) Za investicije in investicijsko vzdrževanje iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena tega odloka je član komisije za izvedbo postopkov javnega naročanja predstavnik upravljavca.«.
6. člen 
V 16. členu se besedilo »Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GSV)« nadomesti z besedo »upravljavec«.
7. člen 
V prvem odstavku 24. člena, 31. členu in tretjem odstavku 32. člena se beseda »GSV« nadomesti z besedo »upravljavec« v ustreznem sklonu.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ustanoviteljica najkasneje do 31. decembra 2015 določi seznam osnovnih sredstev iz drugega odstavka 9. člena odloka in višino ustanoviteljskega vložka iz tretjega odstavka 9. člena odloka.
9. člen 
Spremenjena 12. in 13.a člen odloka se začneta uporabljati 1. januarja 2016.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-1511-0003
Vlada Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost