Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3631. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa, stran 10503.

  
Na podlagi 60. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa sklepajo:
Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19/a, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Franc Željko Županič, direktor javnega podjetja (v nadaljevanju: delodajalec),
in
SAITS Sindikat aeronavtičnih informacijskih in tehničnih služb, ki ga zastopa Radoš Dick, predsednik sindikata,
SATS Sindikat aeronavtične tehnične službe, ki ga zastopa Aleksander Žerjal, predsednik sindikata, in
SSKL Samostojni sindikat kontrolorjev letanja RS, ki ga zastopa Robert Štauber, predsednik sindikata,
(v nadaljevanju: sindikati).
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E 
Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa 
1. člen 
V drugem odstavku 1. člena se šifra dejavnosti »63.230« nadomesti z »52.230«.
2. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dela so razvrščena o okviru sistemiziranih delovnih mest v skladu s Pravilnikom o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest.«
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Zaradi specifičnih zahtev za zasedbo delovnih mest, kjer se izvajajo naloge, vezane na izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, se opredelitev vrste del po tarifnih razredih ne izvede, ker zahtevnost dela ni vezana na izobrazbo.«
Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da glasi:
»Splošna opredelitev zahtevnosti dela po tarifnih razredih se upošteva za tista delovna mesta, na katerih se ne izvajajo naloge v zvezi z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa. Te naloge so razvrščene v tarifne razrede od IV–VII, kot sledi:
IV. tarifni razred: zahtevna dela (delovna mesta, za katera se zahteva 3 leta javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja);
V. tarifni razred: zahtevnejša dela (delovna mesta, za katera se zahteva 3 leta javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ali delovna mesta, za katera se zahteva 4 ali 5 let javno priznanega strokovnega izobraževanja);
VI. tarifni razred: zelo zahtevna dela (delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba);
VII. tarifni razred: visoko zahtevna dela (delovna mesta, za katera se zahteva visoka strokovna (VII/1) ali visoka univerzitetna izobrazba (VII/2).«
Sedanji tretji odstavek postane četrti in sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
V drugem odstavku 6. člena se beseda »lahko« nadomesti z »mora«.
V petem odstavku se besedilo druge alinee »vodja službe za kadrovske in organizacijske zadeve ali drug delavec, ki ga določi vodja službe za kadrovske in organizacijske zadeve«, nadomesti s »predstavnik s kadrovskega področja«.
4. člen 
V tretjem odstavku 13. člena se črta stavek »Inštruktor lahko izvaja tudi vse naloge trenerja.«
Ostalo besedilo tretjega odstavka 13. člena ostane nespremenjeno.
5. člen 
Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
»Napotitev na delo v drug kraj v skladu s tem členom ne velja za službeno pot. Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter prehrane.«
6. člen 
Tretji odstavek 19. člena se spremni tako, da glasi:
»Zdravniške preglede iz prvega odstavka tega člena mora delavec opraviti pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, ki ga je izbral delodajalec.
Zdravniške preglede iz drugega odstavka tega člena delavec opravi pri zdravnikih, ki imajo pooblastilo za izvajanje zdravniških pregledov za osebje navigacijskih služb zračnega prometa. Delodajalec je dolžan objaviti seznam teh pooblaščenih zdravnikov. Delavec je odgovoren, da pravočasno opravi zdravniški pregled in da takoj po opravljenem zdravniškem pregledu dostavi kopijo zdravniškega spričevala delodajalcu.«
Peti odstavek se črta.
7. člen 
V osmem odstavku 26. člena se črta del besedila »razen če se delavec in delodajalec ne dogovorita drugače.«
8. člen 
Peta alinea prvega odstavka 30. člena se spremeni tako, da glasi:
»smrti staršev: oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj
3 dni.«
9. člen 
V 32. členu se doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»V primeru, če delodajalec napoti delavca na izobraževanje v skladu s potrebami delovnega procesa in delavec navaja, da se izobraževanja iz utemeljenih razlogov ne bi udeležil, delodajalec presoja upravičenost odklonitve izobraževanja za posameznega delavca na podlagi pisne prošnje in obrazložitve razlogov. V kolikor so podani utemeljeni razlogi za zavrnitev izobraževanja, delodajalec pisni prošnji ugodi in zavrnitev izobraževanja v tem primeru ne predstavlja kršitve obveznosti iz delovnega razmerja. Delavec ne more zavrniti izobraževanja, če se je z izobraževanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
10. člen 
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da glasi:
»Plačni sistem se uredi s podjetniško kolektivno pogodbo iz 85. člena te kolektivne pogodbe.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Polni delovni čas delavcev se lahko določa in ugotavlja na letni ravni, mesečni ravni ali na teden.«
Tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
11. člen 
V prvem odstavku 68. člena se doda besedilo »oziroma je razvidna iz izpisa o obdobjih zavarovanja po 1. 1. 2009.«
12. člen 
V četrtem odstavku 69. člena se dodatki oštevilčijo.
V četrtem odstavku se doda nov osmi dodatek, ki glasi:
»za navzočnost na delovnem mestu po pozivu v času dosegljivosti izven delovnega mesta 120 %«.
V četrtem odstavku sedanji osmi dodatek postane deveti dodatek.
Šesti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Dodatka pod 6. in 7. točko se med seboj izključujeta, dodatki pod 6., 7. in 8. točko se prav tako med seboj izključujejo, dodatek pod 9. točko se izključuje z vsemi ostalimi dodatki.«
13. člen 
Naziv 82. člena se spremeni, tako da glasi:
»Vrednost količnika za izračun osnovne plače«.
V drugi vrstici besedila člena se besedna zveza »z rastjo plač v gospodarstvu« nadomesti z besedno zvezo »v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe«.
14. člen 
Tretji odstavek 83. člena se črta.
15. člen 
84. člen se črta.
16. člen 
86. člen se črta.
17. člen 
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa začnejo veljati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.
Pogodbene stranke:
Za delodajalca: 
mag. Franc Željko Županič l.r.
Direktor 
Ljubljana, dne 10. maja 2010 
 
Za sindikat SAITS: 
Radoš Dick l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 30. aprila 2010 
 
Za sindikat SATS: 
Aleksander Žerjal l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 28. aprila 2010 
 
Za sindikat SSKL: 
Robert Štauber l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 10. maja 2010 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-2/2006/15 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 24/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti