Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3630. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa, stran 10500.

  
Na podlagi 60. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa sklepajo:
Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19/a, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Franc Željko Županič, direktor javnega podjetja (v nadaljevanju: delodajalec),
in
SAITS Sindikat aeronavtičnih informacijskih in tehničnih služb, ki ga zastopa Radoš Dick, predsednik sindikata,
SATS Sindikat aeronavtične tehnične službe, ki ga zastopa Aleksander Žerjal, predsednik sindikata, in
SSKL Samostojni sindikat kontrolorjev letanja RS, ki ga zastopa Robert Štauber, predsednik sindikata,
(v nadaljevanju: sindikati),
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  
Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa 
1. člen 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa se kot podpisnik črta Združenje delodajalcev Slovenije.
2. člen 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa se v tretjem odstavku 2. člena besedilo »ni s to kolektivno pogodbo določeno drugače.« nadomesti z besedilom »je s pogodbo o zaposlitvi drugače dogovorjeno.«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »dve leti« nadomesti z besedilom »eno leto.«.
4. člen 
V petem odstavku 6. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predstavnik Sveta delavcev iz sektorja, kjer bo delavec delal.«.
5. člen 
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogodba o zaposlitvi mora upoštevati zakone in druge predpise, ki urejajo to področje tako kot to kolektivno pogodbo in podjetniško kolektivno pogodbo.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
6. člen 
Na koncu tretjega odstavka 12. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru, da učenec pridobi dovoljenje za delo ali certifikat za drugo delovno mesto kot se usposablja po pogodbi o zaposlitvi in za tako delovno mesto sklene pogodbo o zaposlitvi, nadaljuje usposabljanje za delovno mesto za katerega je bil sprejet v delovno razmerje, v okviru tako sklenjene pogodbe o zaposlitvi.«.
7. člen 
Naslov 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Predavatelji, inštruktorji, mentorji«.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Mentor je delavec, ki usmerja delo pripravnika, ki opravlja pripravništvo v skladu z 11. členom te kolektivne pogodbe.«.
8. člen 
V šestem odstavku 15. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »prehrane in cestnine, če le-to uveljavlja kot stalno pravico v skladu s petim odstavkom 25. člena Podjetniške kolektivne pogodbe.«.
9. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »sindikat« nadomesti z besedilom »sindikate pri delodajalcu«.
10. člen 
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec je dolžan pisno opozoriti delavca o poteku veljavnosti njegovega zdravniškega spričevala, ratinga ali pooblastila najmanj 2 meseca pred potekom. Ne glede na obveznost delodajalca je delavec sam odgovoren za pravočasno podaljšanje veljavnosti naštetega.«.
11. člen 
V tretjem odstavku 19. člena se besedilo »izvajalcu, ki ga« nadomesti z besedilom »izvajalcih, ki jih«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravniški pregled mora biti organiziran, tako, da ne vpliva na izpolnjevanje delavčevih obveznosti, ki jih ima v zvezi z delom. Zdravniški pregled ne velja za službeno pot. Čas, ki ga delavec porabi za zdravniški pregled, se šteje delavcu v delovni čas.«.
V petem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »v višini kilometrine za prevoz na delo in z dela.«.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
12. člen 
Drugi odstavek 20. člena se črta.
13. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se za besedo »druge« doda beseda »operativne«, za besedilom »delavce iz« se doda besedilo »sektorja zračnega prometa (operaterje podatkov o letih zrakoplovov) ter za operativne delavce iz«.
14. člen 
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »Delavcu kontrolorju zračnega prometa« nadomesti z besedilom »Operativnim delavcem«.
Na koncu prvega odstavka se doda stavek »Delavci letalskih informacij, služb letalskih telekomunikacij, delavci, ki posredujejo podatke o letih zrakoplovov ter izvajajo storitve informacij za letenje z dosegljivostjo izven delovnega mesta zagotavljajo 24-urno izvajanje teh storitev.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »na prosti dan« doda besedilo »po zakonu«, beseda »delavec« pa se nadomesti z besedilom »kontrolor zračnega prometa«.
15. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku za besedilom »12 ur« in »24 ur« doda besedilo »na dan«.
V drugem odstavku se številka »8« nadomesti s številko »10«.
V petem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »16«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma lahko v posebej utemeljenih primerih traja pripravljenost na domu več kot je določeno v drugem, tretjem in petem odstavku, če s tem soglaša delavec, ki bi opravljal tako pripravljenost na domu.«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku se besedilo »na delo in z dela« nadomesti z besedilom »v višini kilometrine za službena potovanja.«.
16. člen 
V 27. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Za turnus velja, da se šteje kot izmensko delo po 14. uri, če je govora o 1. turnusu (dnevni turnus) oziroma kot izmensko od 20. ure do 8. ure, če je govora o 2. turnusu (nočni turnus).«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Določbe tega člena ne veljajo za kontrolorje zračnega prometa.«.
17. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nočno delo v javnem podjetju je delo med 22. in 7. uro naslednjega dne. Če delavec v tem času dela 8 nepretrganih ur, se šteje, da dela v nočni izmeni.
Delavcu pripada dodatek za nočno delo, ko dela v izmeni, ki ni nočna izmena, in sicer od 22. ure dalje, do ure, ko traja njegova izmena.
Če delavec v nočni izmeni dela v celotnem obdobju med 22. in 7. uro naslednjega dne, mu pripada dodatek za 9 ur dela.
Delavec sme v nočni izmeni delati ponoči najdlje sedem dni na mesec, razen če izrecno soglaša, da dela več dni, vendar ne more soglašati za več kot deset dni«.
18. člen 
V prvem odstavku 30. člena se v tretji alinei besedilo »1 dan« nadomesti z besedilom »2 dni«, peta alinea se razdeli na dve alinei, ki se glasita:
»– smrti staršev 3 dni
– smrti bratov in sester 2 dni«.
Dosedanje alinee šest do deset postanejo alinee sedem do enajst.
Peti odstavek se črta.
19. člen 
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen 
Prepoved diskriminacije 
Med trajanjem delovnega razmerja delodajalec ne sme postavljati v neenakopraven položaj:
– delavca, ki je uveljavljal ali uveljavlja kršitve svojih pravic ali pravic drugih delavcev pri organih delodajalca ali pri pristojnem sodišču;
– delavca, ki se glede uveljavljanja svojih pravic ali pravic drugih delavcev posvetuje s sindikalnimi organizacijami, njihovimi člani, zunanjimi strokovnjaki ali drugimi strokovnimi delavci.
Če je z dokončno odločbo pristojnega organa delodajalca ali s pravnomočno sodbo sodišča ugotovljeno, da je delodajalec v razmerju do delavca ravnal diskriminatorno, je dolžan delodajalec diskriminatorno ravnanje odpraviti.
Delodajalec je odgovoren za zagotavljanje normalnih psihosocialnih pogojev dela in za preprečitev psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja ("mobbing") nad delavcem ali skupino delavcev ter zaščititi žrtev pred takšnim ravnanjem. Delodajalec je dolžan delovati tudi preventivno in seznanjati zaposlene o njihovi pravici do dostojanstva pri delu, o pravici varovanja njihove zasebnosti in osebne integritete.
Delavčevo osebnost in njegovo dostojanstvo je dolžan spoštovati vsak delavec, zlasti pa vodja delovnega procesa in uprava delodajalca.
Če delodajalec kljub pisnemu opozorilu delavca, skupine delavcev, sindikata ali pristojnega inšpektorja za delo ne prepreči nadaljevanja žaljenja ali nasilnega vedenja do delavca na delovnem mestu, njegovega neenakega obravnavanja glede na spol, ali varstva pred spolnim nadlegovanjem, lahko delavec po postopku, ki ga določa zakon, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru pripada delavcu odpravnina in odškodnina v višini, kot jo določa ta kolektivna pogodba.«.
20. člen 
Peti odstavek 31. člena se črta.
21. člen 
V 34. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu priskrbeti finančna sredstva za plačilo najmanj 80 % vrednosti vseh predvidenih stroškov, o katerih je govora v tem členu, pred delavčevim odhodom na izobraževanje oziroma službeno pot, v primeru, da bo imel delavec zaradi izobraževanja dve ali več nočitev.«.
22. člen 
V prvem odstavku 36. člena se v drugi alinei za besedilom »za delo,« doda besedilo »ali certifikat, ki ga izda Letalska šola, če je ta pogoj za opravljanje dela,«. V četrti alinei se za vejico doda besedilo »v primeru pridobitve certifikata, ki ga izda Letalska šola, pa najmanj 3 leta,«.
V četrtem odstavku se v drugi alinei za besedo »dovoljenja« doda beseda »(raitinga)« ter za besedo »leta« doda besedilo »po pridobitvi certifikata, ki ga izda Letalska šola ali samo pooblastila pa najmanj leto dni,«.
V petem odstavku se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma dlje kot pet let od pridobitve zadnjega ratinga, pooblastila ali certifikata, ki ga je izdala Letalska šola. Ta pogoj se ne uveljavlja, če nastopijo pogoji za upokojitev.«.
Sedmi odstavek se črta.
23. člen 
Za 36. členom se dodata nov 36.a in 36.b člen, ki glasita:
»36.a člen 
Posebna vrsta usposabljanja s področja dejavnosti podjetja 
Delavci imajo pravico do posebnih oblik usposabljanja s področja dejavnosti podjetja, ki so organizirana v mednarodnih organizacijah (npr. Eurocontrol) in so kotizacije vključene v članarino, ki jo plačuje delodajalec kot član take mednarodne organizacije. Za tovrstno usposabljanje bo delavcu delodajalec plačal naslednje stroške, ki bodo nastali v zvezi z udeležbo na tečaju:
– dejanske nočitve v hotelu, na podlagi predložitve računa,
– dejanske dnevnice,
– letalsko vozovnico ali kilometrino v višini kilometrine za službeno pot,
– prevoz od stalnega prebivališča do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana do stalnega prebivališča v višini kilometrine za uporabo lastnega avtomobila,
– prevoz z letališča do hotela in iz hotela do letališča v višini stroškov za taksi.
Stroški se plačajo na podlagi pravilno obračunanega potnega naloga z vsemi prilogami, razen letalske vozovnice in letaliških pristojbin, ki se plačajo po računu letalskega prevoznika.
Delavec se obvezuje:
– da se bo udeležil tečaja v polni prisotnosti po predvidenem programu,
– da bo v roku 10. dni od zaključka tečaja delodajalcu predložil potrdilo o udeležbi na tečaju, ki ga izda izvajalec tečaja,
– da bo pripravil povzetek pridobljenega znanja in na zahtevo delodajalca o vsebini tečaja seznanil tudi druge delavce
– da bo ostal v delovnem razmerju pri delodajalcu še najmanj 6 mesecev od zaključka tečaja, v nasprotnem primeru pa povrniti stroške usposabljanja v celoti.
V primeru, da bo delavec na lastno željo ali po lastni krivdi predčasno prekinil usposabljanje, je dolžan vrniti delodajalcu vse že plačane stroške v roku 15 dni od prekinitve usposabljanja in sam pokriti že nastale stroške, ki jih delodajalec še ni plačal. Po preteku tega roka je delavec dolžan plačati zamudne obresti po zakonsko določeni zamudni obrestni meri od dneva zapadlosti v plačilo do plačila.
Za dneve odsotnosti zaradi usposabljanja bo v primeru prekinitve usposabljanja na lastno željo ali po lastni krivdi delavec koristil svoj redni letni dopust, če le-tega ne bo imel več, pa bo delodajalec delavcu odobril izredni neplačani dopust.
Morebitne druge pravice in obveznosti delavca ter delodajalca se določijo s pogodbo o izobraževanju, če je ta sklenjena, ali pa z dodatkom k pogodbi o zaposlitvi.
36.b člen 
Oprostitev plačila v primeru sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi 
Ob sporazumni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi lahko delodajalec oprosti delavca povrnitve stroškov, nastalih z izobraževanjem iz 36. člena in 36.a člena.«.
24. člen 
Za 44. členom se dodata nov 44.a in 44.b člen, ki glasita:
»44.a člen 
Prepoved biti pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih sredstev 
Delavec med delovnim časom ne sme biti pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih sredstev. Preprečevanje, ugotavljanje in sankcioniranje uporabe alkohola in psihoaktivnih sredstev delodajalec natančneje opredeli z internim predpisom.
44.b člen 
Prepoved opravljanja drugih del 
Delavec med delovnim časom ne sme opravljati nobenega dela, ki bi mu prineslo materialno korist s strani druge pravne osebe, razen, če delodajalec s tem soglaša.
Sankcija za neupoštevanje tega določila je disciplinska in odškodninska odgovornost.«.
25. člen 
V četrtem odstavku 51. člena se za besedilom »z medsebojnimi pogajanji, se« doda beseda »lahko«, besedi »in« pa se zamenjata z besedo »ali«.
26. člen 
V drugem odstavku 55. člena se za besedilom »za predsednika« doda besedilo »in zaupnika«.
27. člen 
V 62. členu se za besedilom »stroški storitev služb« nadaljevanje besedila črta in nadomesti z besedilom »se v primeru sofinanciranja države plača zniža za odstotek, ki ga sofinancira država, vendar ne manj kot je 75 % osnovne plače delavca na dan začetka sofinanciranja države.«.
28. člen 
Sedmi odstavek 66. člena se črta.
29. člen 
Besedilo 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila plače:
– v višini 80 % od osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, za prvih 5 dni stavke,
– v višini 70 % od osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, za naslednjih 3 dni stavke,
– v višini 60 % od osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, za naslednjih 3 dni stavke,
– v višini 50 % od osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, za vse ostale dni stavke.
Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila plače v skladu s prvim odstavkom tega člena, pod naslednjimi pogoji, ki se upoštevajo skupaj:
– da stavkajo zaradi kršitve kolektivne pogodbe glede plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov in
– je stavka organizirana v skladu z zakonom, to kolektivno pogodbo in po stavkovnih pravilih.
Delavcem, ki morajo med stavko zagotavljati navigacijske službe zračnega prometa v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili, pripada za čas dejanskega dela, obračun plače za redno delo, po določilih te pogodbe in podjetniške kolektivne pogodbe.«.
30. člen 
Tretji odstavek 68. člena se črta.
31. člen 
Četrti odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, pripadajo delavcem dodatki v naslednjem odstotku od osnove:
– za izmensko delo
12 %,
– za nočno delo 
40 %,
– za delo v deljenem delovnem času
– za prekinitev dela več kakor 1 uro
20 %,
– za prekinitev dela več kakor 2 uri 
40 %,
– za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo)
40 %,
– za intervencijo
60 %,
– za delo v nedeljo 
65 %,
– za delo na praznik, ki je dela prost dan in druge dela proste dneve po zakonu
70 %,
– za delo na daljavo v času pripravljenosti na domu
20 %.«.
32. člen 
70. člen se črta.
33. člen 
Šesti odstavek 76. člena se črta.
34. člen 
Peti odstavek 77. člena se črta.
35. člen 
Četrti odstavek 78. člena se črta.
36. člen 
Tretji odstavek 79. člena se črta.
37. člen 
Štirinajsti odstavek 80. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec je dolžan plačati delavcu akontacijo v višini 80 % vseh predvidenih stroškov, ki naj bi jih delavec imel zaradi službenega potovanja, v primeru, da bo delavec imel na službenem potovanju najmanj dve nočitvi.«.
38. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
Vključitev zneska uskladitve v sistem plač 
»Dodatek v višini 41,729 EUR se vključi v sistem plač tako, da se osnovni plači delavca, ki se izračuna tako, da se količnik delavca pomnoži z vrednostjo količnika, prišteje dodatek v višini 41,729 EUR in dobljeni znesek deli z vrednostjo količnika. Tako dobljeni količnik je veljavni količnik delavca za delovno mesto, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.«.
39. člen 
V 82. členu se znesek »54.823,00 SIT« nadomesti z zneskom »248,50 EUR«.
40. člen 
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa začnejo veljati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.
Pogodbene stranke:
Za delodajalca: 
mag. Franc Željko Županič l.r.
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008 
 
Za sindikat SAITS: 
Radoš Dick l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008 
 
Za sindikat SATS: 
Aleksander Žerjal l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008 
 
Za sindikat SSKL: 
Robert Štauber l.r.
Predsednik 
Ljubljana, dne 22. oktobra 2008 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-2/2006/14 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 24/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti