Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

3513. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi, stran 10121.

  
Za izvrševanje določb 51. do 53. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) in 12. točke prvega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdajata minister za pravosodje in minister za finance
P R A V I L N I K 
o postopku z najdenimi stvarmi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja postopek ravnanja policije in Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) z najdenimi premičninami (v nadaljnjem besedilu: najdena stvar) ter najditelja stvari in lastnika ali osebe, za katero se utemeljeno meni, da je upravičena do prevzema stvari.
2. člen 
(stvari, najdene na prevoznih sredstvih) 
Za postopek s stvarmi, najdenimi na vlakih, avtobusih, ladjah, letalih ali drugih prevoznih sredstvih, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pristojnosti teh prevoznikov.
3. člen 
(stvari, najdene pri opravljanju uradnih nalog) 
Če najde stvar uradna oseba državnega organa ali organa lokalne samouprave v času opravljanja uradnih nalog, pooblastil ali dolžnosti, se kot najditelj šteje organ, pri katerem je uradna oseba zaposlena.
4. člen 
(zapisnik) 
(1) Policija ob prijavi najdbe stvari sestavi zapisnik v treh izvodih.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
– odtis vzglavne štampiljke,
– osebno ime, rojstni datum, stalno ali začasno bivališče (v nadaljnjem besedilu: osebni podatki) najditelja,
– če najde stvar uradna oseba, njeno osebno ime ter naziv in sedež organa, pri katerem je zaposlena,
– podatke o količini in vrsti najdene stvari,
– opis stanja stvari,
– datum in kraj najdbe,
– kraj hrambe,
– izjavo o seznanitvi najditelja, da bo po enem letu od obvestila ali prijave pridobil na stvari lastninsko pravico, če se v tem času ne bo našel lastnik oziroma oseba, ki je upravičena do prevzema stvari (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) oziroma le-ta ne bo zahtevala izročitve stvari,
– opozorilo najditelju iz 6. člena tega pravilnika,
– podpis najditelja in policista ali drugega uslužbenca, zaposlenega v policiji (v nadaljnjem besedilu: policist), ter žig pristojne policijske enote,
– datum predaje najdene stvari v hrambo FURS, podpis in štampiljka FURS ob predaji najdene stvari,
– izjava najditelja stvari o interesu pridobitve lastninske pravice na stvari, če upravičenec ne bo zahteval njene izročitve, oziroma o odpovedi pridobitvi lastninske pravice,
– druge podatke, ki so pomembni za postopek po tem pravilniku.
(3) Najditelju se izroči en izvod zapisnika, drugi izvod se ob predaji najdene stvari izroči skupaj z najdeno stvarjo FURS, tretji izvod obdrži policija. Če policija najdene stvari ne izroči FURS v nadaljnji postopek, obdrži dve kopiji zapisnika.
(4) Če se ugotovi, kdo je upravičenec, se v zapisnik vpišejo tudi osebni podatki upravičenca oziroma podatki pravne osebe (naziv in sedež), datum in ura prevzema ter podpis upravičenca, policista in najditelja, če je bila stvar puščena pri njemu v hrambi.
(5) V primeru, ko najditelj po enem letu pridobi lastninsko pravico na stvari, se na zapisnik naknadno vpiše tudi to dejstvo oziroma izjava najditelja, da ne želi imeti stvari v lasti.
(6) Obrazec zapisnika je objavljen kot priloga 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
5. člen 
(objava o najdbi) 
(1) Policija objavi seznam z opisom najdenih stvari na svoji spletni strani. Seznam stvari, najedenih na območju posamezne policijske enote, se objavi tudi na oglasni deski te enote.
(2) Seznam z opisom posamezne najdene stvari mora ostati objavljen eno leto, če se prej ne najde upravičenec.
6. člen 
(hramba pri najditelju) 
Če se stvar pusti v hrambi pri najditelju, ga policija opozori, da stvari v času hrambe ne sme uporabljati oziroma z njo razpolagati, da mora zanjo skrbeti kot dober gospodar in na njegovo odškodninsko odgovornost v primeru ravnanja v nasprotju z opozorilom.
7. člen 
(hramba pri policiji) 
(1) Najdeno stvar, za katero drugi predpisi zaradi njene narave (npr. orožje, prepovedana droga ipd.) določajo posebna pravila ravnanja s takšno stvarjo, mora policija prevzeti v hrambo in z njo ravnati v skladu s temi predpisi.
(2) Najdeno gotovino policija položi na poseben račun državnega proračuna Republike Slovenije.
8. člen 
(identifikacija stvari) 
(1) Policija po najdbi oziroma po prevzemu stvari v hrambo izvede potrebne aktivnosti za ugotovitev upravičenca.
(2) Ko policija pridobi podatke o domnevnem upravičencu ali iz znakov stvari ugotovi, kdo je upravičenec, ga obvesti o najdbi ter ga pozove, da identificira najdeno stvar.
(3) Domnevnega upravičenca v pozivu posebej opozori, da se mora odzvati vabilu za identifikacijo stvari na določen dan oziroma obvestiti policijo, da bo to storil na kateri drugi dan do izteka enega leta od prijave najdbe, sicer se bo stvar štela za opuščeno in bo najditelj na njej pridobil lastninsko pravico.
(4) Če se stvar nahaja v hrambi pri najditelju, ga policija pozove, da prinese najdeno stvar na določen dan na policijo zaradi identifikacije.
(5) Če je bila stvar že prodana v skladu z določbami tega pravilnika, pa upravičenec stvar identificira in se ugotovi, da je upravičen do prevzema, se mu izroči izkupiček od prodaje, zmanjšan za stroške hrambe in prodaje oziroma morebitne druge stroške, ki so nastali zaradi ravnanja s stvarjo.
9. člen 
(predaja stvari FURS) 
(1) Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne ugotovi, kdo je upravičenec, in ne gre za najdeno stvar iz 6. in 7. člena tega pravilnika, stvar po predhodnem obvestilu FURS preda v hrambo in nadaljnji postopek FURS.
(2) Predstavnik FURS potrdi prevzem najdene stvari na zapisniku iz 4. člena tega pravilnika. Poleg pečata FURS se na hrbtno stran zapisnika vpiše tudi datum, ko je bila stvar predana v nadaljnji postopek FURS.
10. člen 
(postopek hrambe in prodaje stvari s strani FURS) 
(1) Postopek hrambe, prodaje, cenitve, določitve stroškov ter uničenja stvari izvede FURS v skladu z določbami predpisov, ki urejajo davčni postopek.
(2) Če je zaradi vrste, količine ali lastnosti najdenih stvari treba zagotoviti posebne pogoje in način njihove hrambe, lahko FURS za hrambo pooblasti zunanje izvajalce.
11. člen 
(pridobitev lastninske pravice najditelja) 
(1) Policija po preteku enega leta od prijave najdbe stvari obvesti najditelja, da je pridobil lastninsko pravico na najdeni stvari, ker se upravičenec ni ugotovil oziroma je izjavil, da je ne želi imeti več v lasti, stvar pa se še vedno nahaja v hrambi pri FURS oziroma pri najditelju.
(2) Najditelju se stvar ali izkupiček od prodane stvari izroči proti plačilu oziroma po odbitku nastalih stroškov hrambe in prodaje oziroma morebitnih drugih stroškov ravnanja s stvarjo, ki jih FURS obračuna v skladu z določbami predpisov, ki urejajo davčni postopek.
(3) V primeru, da gre za stvar, ki je vpisana v javni register stvari, policija izda najditelju potrdilo, da je pridobil lastninsko pravico na stvari v skladu z določbami zakona, ki ureja stvarne pravice. Obrazec potrdila je objavljen kot priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
12. člen 
(pridobitev lastninske pravice države) 
(1) Če najditelj ob prijavi najdbe ali po prejemu obvestila policije iz prejšnjega člena na nedvomen način izjavi, da stvari ne želi imeti v lasti, se šteje stvar za opuščeno.
(2) Na stvari, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom brez lastnika, pridobi država z okupacijo lastninsko pravico.
(3) Policija o izpolnitvi pogojev iz prejšnjih odstavkov sestavi zapisnik ter obvesti FURS, da opravi prodajo.
(4) Izkupiček od prodaje stvari je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(5) V primeru, da stvari ni mogoče prodati, niti je brezplačno odstopiti, se uniči.
(6) Stvar se lahko uniči tudi takrat, ko bi bili stroški hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi s stvarjo nesorazmerni s pričakovanim izkupičkom od prodaje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo in končajo v skladu z določbami Pravilnika o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list RS, št. 75/03 in 83/03 – popr).
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list RS, št. 75/03 in 83/03 – popr.), uporablja pa se do končanja postopkov iz prejšnjega člena.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-323/2014
Ljubljana, dne 3. novembra 2015
EVA 2014-2030-0048
 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina