Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3096. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah, stran 8625.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrica za zdravje izdajata
P R A V I L N I K 
o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1992, str. 19), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1), in Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30) določa minimalne zahteve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah, ki se nanašajo na:
– medicinsko opremo,
– zdravstveno oskrbo,
– prostore za bolnišnično oskrbo,
– zdravnika,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za nudenje prve pomoči,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za zdravstveno oskrbo in dajanje zdravil,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in pooblaščenih delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– preverjanje medicinske opreme.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Antidot je zdravilo, ki se uporablja za preprečevanje ali zdravljenje posrednih ali neposrednih učinkov ene ali več nevarnih snovi, ki so navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. Delavec je oseba, ki dela na ladji, vključno s pripravniki in vajenci.
Kot delavec po tem pravilniku se ne šteje pomorski pilot in pristaniški delavec, ki začasno izvaja dela na ladji v pristanišču.
3. Ladijski zdravstveni dnevnik je dokument, v katerem poveljnik ali častnik, ki je za to pooblaščen, vodi evidenco o porabljenih zdravilih, uporabljenih medicinskih pripomočkih, pooblaščenih osebah, dokazilih, da je bila oprema redno pregledana in obnovljena, o boleznih, poškodbah, izvedenih ukrepih in podobnem.
4. Ladja je vsako plovilo, ki pluje po morju ali ribari v rečnem ustju pod slovensko zastavo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti. Sem ne spadajo:
– ladje celinske plovbe,
– vojaške ladje,
– ladje za razvedrilo, ki se ne uporabljajo v gospodarske namene in jih ne upravljajo poklicne posadke in
– vlačilci, ki opravljajo vleko v pristaniščih.
Ladje se razvrščajo v tri kategorije, ki so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. Lastnik je registrirani lastnik ladje, razen kadar je ladja oddana v najem oziroma jo po pogodbi o upravljanju v celoti ali delno upravlja fizična ali pravna oseba, ki ni hkrati registrirani lastnik. V tem primeru se kot lastnik upošteva najemnik ali fizična oziroma pravna oseba, ki ladjo upravlja.
6. Medicinska oprema obsega zdravila, medicinske pripomočke, antidote in zdravstveni vodnik. Medicinska oprema je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. Zdravstvena oskrba so medicinski in drugi posegi za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja, diagnostiko, zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter druge storitve oziroma postopki, ki se opravljajo pri poškodovanih ali zbolelih delavcih na ladji.
II. MEDICINSKA OPREMA 
3. člen 
(1) Ladja mora biti opremljena z medicinsko opremo najmanj v obsegu in količini, ki jo določata razdelka I in II Priloge 2 tega pravilnika, glede na kategorijo, v katero je ladja razvrščena in v skladu s priporočili Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) za posamezno kategorijo in število članov posadke.
(2) Potrebna medicinska oprema na ladji je odvisna od namena plovbe, števila pristanišč na poti, trajanja plovbe, del, ki se izvajajo med plovbo, vrste tovora in števila delavcev na ladji.
(3) Vsa medicinska oprema mora biti vpisana v Popis medicinske opreme na ladji, ki je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Rešilni čolni ali rešilni splavi na ladji morajo biti opremljeni z vodotesnimi zavojčki, ki vsebujejo najmanj medicinsko opremo, določeno v razdelkih I in II Priloge 2 tega pravilnika, za ladje, ki so razvrščene v kategorijo C. Vsebina zavojčkov mora biti vpisana na kontrolnem obrazcu iz Priloge 4 tega pravilnika.
4. člen 
Ladja z bruto tonažo 500 ali več, ki ima najmanj petnajst članov posadke in pluje več kot tri dni, mora imeti prostore za bolnišnično oskrbo, kjer je zagotovljena zdravstvena oskrba ob ustrezni medicinski opremi in higienskih pogojih.
5. člen 
(1) Ladja, ki prevaža nevarne snovi iz Priloge 3 tega pravilnika, mora imeti zagotovljeno medicinsko opremo, v kateri so antidoti, navedeni v razdelku III Priloge 2 tega pravilnika. Enako velja za trajekt in druge ladje, pri katerih zaradi narave prevozov ni moč vnaprej predvideti vrste morebitnih nevarnih snovi.
(2) Kadar traja potovanje s trajektom ali drugo ladjo manj kot dve uri, so lahko v zdravstveni opremi le antidoti za nujne primere, ki jih je treba uporabiti v času, ki je krajši od predvidenega potovanja.
(3) Antidoti morajo biti v medicinski opremi natančno popisani na kontrolnem obrazcu iz Priloge 4 tega pravilnika.
III. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI LASTNIKA IN POVELJNIKA LADJE 
6. člen 
(1) Za preskrbo z medicinsko opremo ter za obnavljanje in vzdrževanje medicinske opreme ter kritje stroškov zdravstvene oskrbe na ladji je odgovoren lastnik. Ta v sodelovanju z zdravnikom, ki je specialist medicine dela, usmerjen v pomorsko medicino, določi navodila za nabavo, uporabo in vzdrževanje medicinske opreme. S tem povezani stroški v celoti bremenijo lastnika.
(2) Za ravnanje z medicinsko opremo je odgovoren poveljnik ladje. Poveljnik ladje lahko za naloge iz prejšnjega odstavka kot delavca, odgovornega za vzdrževanje medicinske opreme, pooblasti enega ali več častnikov.
(3) Poveljnik ladje se s tem, ko pooblasti delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme v skladu s prejšnjim odstavkom, ne razbremeni svoje odgovornosti v zvezi s to opremo.
(4) Pooblaščeni delavec, ki je odgovoren za dajanje prve pomoči, pooblaščeni delavec, ki je odgovoren za zdravstveno oskrbo in dajanje zdravil, in pooblaščeni delavec, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme, je lahko, odvisno od namena plovbe, števila pristanišč na poti, trajanja plovbe, del, ki se izvajajo med plovbo, vrste tovora in števila delavcev na ladji, tudi ista oseba.
(5) Medicinska oprema mora biti primerno shranjena in skrbno vzdrževana ter sproti dopolnjena oziroma zamenjana. Dopolnjevanje oziroma zamenjava medicinske opreme ima prednost pri redni oskrbi ladje.
(6) V primerih, ki jih poveljnik ladje določi kot nujne, je treba ladjo nemudoma oskrbeti z dodatnimi medicinskimi pripomočki in antidoti.
7. člen 
(1) Medicinski opremi morajo biti priložena navodila za uporabo, vključno z navodili za uporabo antidotov, navedenih v razdelku III Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Zdravstveni vodnik iz razdelka IV Priloge 2 tega pravilnika mora vsebovati vsebine najnovejših mednarodnih zdravstvenih vodnikov na področju pomorstva (International Medical Guide fo Ships, Medical First Aid Guide for Use in Accidents, medicinski del International Code of Signals itd.).
8. člen 
Poveljnik ladje ali častnik, ki ga poveljnik pooblasti za uporabo medicinske opreme, mora biti strokovno medicinsko usposobljen in mora svoje znanje obnavljati najmanj vsakih pet let, v skladu z navodili iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Poveljnik ladje, zdravnik, delavec, ki je odgovoren za nudenje prve pomoči, in delavec, ki je odgovoren za zdravstveno oskrbo in dajanje zdravil, morajo v primeru poškodbe ali bolezni delavca uporabljati obrazec standardnega zdravniškega izvida iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen obrazec in njegova vsebina ostaneta zaupna ter se uporabljata le za pospešitev zdravljenja delavca.
10. člen 
(1) Za podporo zdravstvene oskrbe delavcev na ladjah na morju se možnost 24 urnega zdravniškega svetovanja po radijski ali satelitski komunikaciji, vključno s specialističnim svetovanjem, zagotavlja v okviru službe nujne medicinske pomoči.
(2) Zdravniško svetovanje, vključno z nadaljnjim prenosom zdravniških sporočil po radijski ali satelitski komunikaciji med ladjo in svetovalci na kopnem, je brezplačno na voljo vsem ladjam, ne glede na zastavo, pod katero plujejo.
(3) Pooblaščena zdravstvena služba lahko vodi osebno zdravstveno dokumentacijo delavcev na ladji le z njihovim soglasjem.
11. člen 
(1) Oseba, pooblaščena za uporabo in vzdrževanje medicinske opreme, mora najmanj enkrat letno preverjati:
– ustreznost medicinske opreme, ki jo določa ta pravilnik;
– skladnost vsebine popisa medicinske opreme iz Priloge 4 tega pravilnika z določbami tega pravilnika;
– ustreznost shranjevanja medicinske opreme in
– upoštevanje rokov uporabnosti medicinske opreme.
(2) Pregled in preverjanje medicinske opreme na rešilnih čolnih in splavih se izvaja najmanj enkrat letno v sklopu njihovega rednega vzdrževanja. Izjemoma se pregled lahko odloži za največ pet mesecev.
IV. KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 28/01 in 25/06).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2015
Ljubljana, dne 28. septembra 2015
EVA 2015-2611-0028
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina