Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2746. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015, stran 7791.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2015 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 21. septembra 2015.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15, v nadaljnjem besedilu ZIPRS1415),
5. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter ZIPRS1415,
6. ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2015.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do četrtka, 31. decembra 2015, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 24. členom ZIPRS1415.
3. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do torka, 22. septembra 2015, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno četrtka, 3. decembra 2015, najkasneje do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno petka, 4. decembra 2015, najkasneje do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 14. decembra 2015,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do ponedeljka, 28. decembra 2015.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, do vključno četrtka, 17. decembra 2015, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10, 4/13 in 89/14), najkasneje do petka, 18. decembra 2015, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so za ta namen izplačana iz državnega proračuna do ponedeljka, 30. novembra 2015.
(2) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 28. in 17. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1415 so mogoča do četrtka, 31. decembra 2015, pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili organu za potrjevanje zahtevke za povračilo EU sredstev do petka 18. decembra 2015 za vsa upravičena izplačila iz proračuna države, izplačana do ponedeljka, 30. novembra 2015 in pod pogojem, da so predložili odredbe za izplačilo novih obveznosti najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, Ministrstvo za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2015 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno četrtka, 31. decembra 2015.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2015, izplačani do vključno četrtka, 31. decembra 2015.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2015 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2016. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2015 na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2015, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-665/2015/7
Ljubljana, dne 17. septembra 2015
EVA 2015-1611-0013
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost