Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2745. Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode, stran 7790.

  
Na podlagi 7.a člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 104/09, 6/15 in 44/15) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 10. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopek in višino sofinanciranja investicij v zasebne vodovode (»lastna oskrba s pitno vodo«) na območju Občine Škofja Loka.
2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje investicij občina zagotovi v proračunu občine. Sredstva se upravičencem pod pogoji tega Pravilnika izplačajo iz občinskega proračuna do skupnega zneska (višine), kot so predvidena za tekoče proračunsko leto (razpoložljiva sredstva).
(2) Razpoložljiva sredstva se dodelijo upravičencem na podlagi javnega razpisa, ki ga občina po sprejemu proračuna objavi na spletni strani. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najkasneje do 15. oktobra.
(3) Ta pravilnik se uporablja za sofinanciranje vodovodov, ki ležijo na območju, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena z javnim vodovodnim.
3. člen
Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki:
– so lastniki zasebnih vodovodov,
– samostojno urejajo lastno vodooskrbo,
– njihovi objekti ležijo na območju Občine Škofja Loka,
– nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij,
– so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah.
4. člen
(1) Občina Škofja Loka bo posamezni projekt sofinancirala v višini največ 40 % zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot bo dokazana z računi, vendar ne več kot 15.000 EUR brez DDV na investicijo.
(2) Investicija, ki je predmet sofinanciranja, mora biti zaključena najkasneje do vložitve zahtevka za izplačilo v tekočem letu. Za zaključek investicije se šteje dokončno uporabno dovoljenje, če se je investicija izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja ali prenos investicije v obratovanje (zapisnik o finančnem in kvalitetnem prevzemu objekta).
(3) Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
– investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
– investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, objektov in naprav,
– investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete vode.
(4) Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem objektov na omrežje.
5. člen
(1) Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, se razpoložljiva sredstva dodelijo glede na vrstni red prispelih vlog po javnem razpisu. V vlogi upravičenci vrednost investicije dokazujejo s predračuni in računi. Upravičence v postopku dodelitve sredstev zastopa upravljavec, kadar je le-ta po predpisih o vodah obvezen.
(2) O dodelitvi sredstev odloči občinska uprava z odločbo. V odločbi se navede odobreni delež sofinanciranja ter odobreni predvideni znesek sofinanciranja, ki se določi glede na predvideno vrednost investicije brez DDV in odobreni delež sofinanciranja.
6. člen
(1) Po dokončnosti odločb iz zadnjega odstavka prejšnjega člena, se z upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva, sklene pogodba o sofinanciranju.
(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati navedbo pogodbenih strank, višino sofinanciranja (odobreni delež in odobreni predvideni znesek), predmet sofinanciranja, druge pravice obveznosti pogodbenih strank.
(3) Če se kasneje ugotovi, da so bila sredstva odobrena in izplačana na podlagi neresničnih podatkov, je upravičenec dolžan izplačana sredstva vrniti v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
7. člen
(1) Izplačilo odobrenih sredstev je mogoče po zaključku investicije in sicer v odobrenem deležu od končne vrednosti zaključene investicije, vendar največ do odobrenega predvidenega zneska. Končna vrednost investicije se dokazuje izključno z originalnimi računi.
(2) Izplačilo se izvede na podlagi zahtevka za izplačilo, ki so ga upravičenci dolžni vložiti najkasneje do 15. 11. v tekočem letu. Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti:
– poročilo o izvedeni investiciji,
– dokazila o zaključku investicije (projektna dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije ...) ter
– dokazila o višini investicije (originalni računi).
(3) Nadzor nad namensko porabljenimi sredstvi vrši občinska uprava, ki preverja ustreznost porabe odobrenih sredstev. V primeru, da investicija ni bila izvedena v celoti, kot je bila prijavljena na javnem razpisu, se izplača sorazmerni del odobrenih sredstev.
8. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge komisije so zlasti:
– priprava javnega razpisa,
– odpiranje in pregled vlog, prispelih na podlagi javnega razpisa,
– priprava predloga dodelitve sredstev,
– pregled zahtevkov za izplačilo in priprava ocene o ustreznosti porabe odobrenih sredstev,
– druge naloge, povezane z razdelitvijo sredstev.
9. člen
Javni razpis iz 2. člena mora vsebovati:
– namen javnega razpisa,
– znesek razpoložljivih sredstev,
– pogoje iz 3. člena, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do sofinanciranja,
– investicije, ki so predmet sofinanciranja, navedene v tretjem odstavku 4. člena,
– navedbo dokumentacije in dokazil, ki morajo biti priložena vlogi,
– navedbo, do katerega roka je javni razpis odprt.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 355-8/2008
Škofja Loka, dne 10. septembra 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost