Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2744. Pravilnik o obročnem plačilu komunalnega prispevka, stran 7789.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 44/15 z dne 22. 6. 2015) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. seji dne 10. septembra 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o obročnem plačilu komunalnega prispevka
VSEBINA PRAVILNIKA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način obročnega odplačevanja pri plačilu komunalnega prispevka, ki ga je z odločbo po uradni dolžnosti odmerila občinska uprava Občine Škofja Loka, za obvezno priključitev obstoječega stanovanjskega objekta na novo komunalno opremo.
(2) Določila tega pravilnika se uporabljajo samo pod pogojem, da ima zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka stalno prebivališče v stanovanjskem objektu za katerega se odmerja komunalni prispevek.
2. člen
Obročno plačilo komunalnega prispevka po tem pravilniku se določi kot:
– obročno plačilo komunalnega prispevka glede na višino odmerjenega komunalnega prispevka in
– obročno plačilo komunalnega prispevka glede na dohodke zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta.
OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, GLEDE NA VIŠINO ODMERJENEGA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(1) Zavezanec za odmero komunalnega prispevka, ki mu je bil z odločbo občinske uprave odmerjen komunalni prispevek, lahko najkasneje do poteka roka za plačilo komunalnega prispevka, zaprosi za obročno plačilo odmerjenega komunalnega prispevka. V tem primeru se s sklepom določi število obrokov, višina posameznega obroka in rok plačila posameznega obroka, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po prejemu sklepa o obročnem plačilu, skladno z naslednjimi merili:
Višina odmerjenega komunalnega prispevka
Število obrokov
Časovni razmik med vmesnimi obroki (od izdaje sklepa)
Zapadlost zadnjega obroka (od izdaje sklepa)
do 1.500 €
2
/
12 mesecev
od 1.501 € do 3000 €
3
6 mesecev
12 mesecev
od 3.001 € do 6.000 €
4
4 mesece
12 mesecev
nad 6.000 €
5
4 mesece
16 mesecev
(2) Zoper sklep, s katerim se dovoli obročno plačilo iz prejšnjega odstavka, ni pritožbe.
(3) Če zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka in po opozorilu v roku 15 dni ne poravna obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo preostali neplačani obroki komunalnega prispevka. Zavezancu se posreduje poziv, da v roku 30 dni plača preostale neplačane obroke komunalnega prispevka v enkratnem znesku.
(4) Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka ne plača preostalih neplačanih obrokov komunalnega prispevka, se neplačani znesek komunalnega prispevka izterja v izvršilnem postopku.
OBROČNO PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA, GLEDE NA PRIHODKE ZAVEZANCA IN DRUGIH PREBIVALCEV STANOVANJSKEGA OBJEKTA
4. člen
(1) Ne glede na znesek odmerjenega komunalnega prispevka, lahko zavezanec zaprosi za obročno plačilo, če njegovi dohodki in dohodki drugih oseb, ki imajo v objektu, za katerega se odmerja komunalni prispevek, prijavljeno stalno prebivališče (v nadaljevanju: drugi prebivalci stanovanjskega objekta), ne presegajo zneskov, določenih v prvem odstavku 5. člena.
(2) Med druge prebivalce stanovanjskega objekta iz prejšnjega odstavka se ne štejejo osebe, ki imajo v objektu prijavljeno stalno prebivališče na podlagi odplačnega najemnega razmerja.
(3) Pri zavezancih, ki imajo stalno prebivališče v večstanovanjskih objektih v etažni lastnini se upoštevajo dohodki zavezanca in drugih oseb, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v stanovanjski enoti zavezanca.
(4) Prošnjo za obročno plačilo iz prvega odstavka mora zavezanec vložiti najkasneje do poteka roka za plačilo komunalnega prispevka. Prošnja mora vsebovati:
– ime in priimek ter rojstni datum zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta
– podatek o viru in o bruto višini vseh dohodkov zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta v preteklem koledarskem letu
– podpisana izjava zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta, da lahko občinska uprava pri izplačevalcih dohodkov in pri finančni upravi RS preveri resničnost navedb iz vloge
– podpisana izjava zavezanca in vseh polnoletnih drugih prebivalcev stanovanjskega objekta, podana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da so podatki o dohodkih, navedeni v prošnji, resnični.
5. člen
(1) Zavezanec je upravičen do obročnega plačila odmerjenega komunalnega prispevka, če izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
– če skupni znesek povprečnih bruto mesečnih prihodkov v preteklem koledarskem letu na posameznega prebivalca stanovanjskega objekta ne presega 450 EUR (prihodek na prebivalca) ali
– če skupni znesek povprečnih bruto mesečnih prihodkov v preteklem koledarskem letu zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta, ne presega 1.500 EUR (skupni prihodek).
(2) Občinska uprava s sklepom določi število obrokov, pri čemer je razmik med posameznimi obroki tri mesece, višino posameznega obroka in rok plačila posameznega obroka, skladno z naslednjimi merili:
Prihodek na prebivalca
Povprečni bruto mesečni prihodek v preteklem koledarskem letu na posameznega prebivalca stanovanjskega objekta
Znesek polnega obroka
Zadnji obrok
do 350 €
100 € (33,33 €/mesec)
Zadnji obrok se določi kot razlika med odmerjenim komunalnim prispevkom in seštevkom polnih obrokov
od 351 € do 400 €
200 € (66,66 €/mesec)
od 401 € do 450 €
300 € (100 €/mesec)
ali
Skupni prihodek
Skupni znesek povprečnega bruto mesečnega prihodka v preteklem koledarskem letu zavezanca in drugih prebivalcev stanovanjskega objekta
Znesek polnega obroka
Zadnji obrok
do 500 €
100 € (33,33 €/mesec)
Zadnji obrok se določi kot razlika med odmerjenim komunalnim prispevkom in seštevkom polnih obrokov
od 501 € do 1.000 €
200 € (66,66 €/mesec)
od 1.001 € do 1.500 €
300 € (100 €/mesec)
(4) Zavezanec lahko, kadarkoli pred zapadlostjo posameznega obroka, poplača preostali znesek odmerjenega komunalnega prispevka.
(5) Zoper sklep, s katerim se dovoli obročno plačilo iz prejšnjega odstavka, ni pritožbe.
(6) Če zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka in po opozorilu v roku 15 dni ne poravna obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo preostali neplačani obroki komunalnega prispevka. Zavezancu se posreduje poziv, da v roku 30 dni plača preostale neplačane obroke komunalnega prispevka v enkratnem znesku.
(7) Če zavezanec v roku iz prejšnjega odstavka ne plača preostalih neplačanih obrokov komunalnega prispevka, se neplačani znesek komunalnega prispevka izterja v izvršilnem postopku.
6. člen
(1) V primeru dvoma o verodostojnosti predloženih podatkov o višini dohodkov zavezanca ali drugih prebivalcev stanovanjskega objekta, občinska uprava preveri resničnost navedb pri izplačevalcih dohodkov in pri finančni upravi RS.
(2) Če se izkaže, da podatki v prošnji iz prejšnjega člena niso resnični, občinska uprava z odločbo zavrne plačilo odmerjenega komunalnega prispevka na obroke.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3510-0005/2014
Škofja Loka, dne 10. septembra 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost