Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2743. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015, stran 7788.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 10. septembra 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15 z dne 13. 2. 2015) se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
37.855.201
Tekoči prihodki (70+71)
22.113.102
70
Davčni prihodki
15.014.550
71
Nedavčni prihodki
7.098.552
72
Kapitalski prihodki
6.119.800
73
Prejete donacije
151.293
74
Transferni prihodki
9.471.006
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
37.276.834
40
Tekoči odhodki
5.977.280
41
Tekoči transferi
7.538.856
42
Investicijski odhodki
22.831.053
43
Investicijski transferi
929.645
III.
Proračunski presežek (I.-II.)
578.367
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
234.792
75
Prejeta vračila danih posojil
234.792
V.
Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
90.000
44
Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev
90.000
VI.
Prejeta minus dana posojila (IV.-V.)
144.792
C.
Račun financiranja
VII.
Zadolževanje
121.927
50
Zadolževanje
121.927
VIII.
Odplačila dolga
1.057.685
55
Odplačila dolga
1.057.685
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (III.+VI.+VII.-VIII.)
–212.599
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–935.758
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–578.367
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2014
212.599
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15 z dne 13. 2. 2015) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina Škofja Loka se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila za 121.927 EUR za financiranje investicij v skladu z veljavnim proračunom za leto 2015«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 4100-1/2015
Škofja Loka, dne 10. septembra 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost