Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2742. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka, stran 7787.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97, 68/97, 31/06) in 25.a člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07, 69/12, 11/13 in 35/15) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 8. redni seji dne 10. septembra 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Škofja Loka ustanovi režijski obrat ter določa njegovo organizacijsko zasnovo, območje delovanja, pristojnosti, delovno področje, financiranje ter druge elemente, ki so potrebni za delovanje režijskega obrata.
3. člen
(status režijskega obrata)
Režijski obrat ni pravna oseba.
4. člen
(organizacija)
(1) Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Škofja Loka.
(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren za izvajanje nalog režijskega obrata.
(3) Vodja režijskega obrata je za svoje delo odgovoren županu in po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
(4) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Škofja Loka.
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
5. člen
(območje delovanja)
Režijski obrat deluje na območju Občine Škofja Loka.
6. člen
(dejavnost)
(1) Režijski obrat opravlja dejavnost lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občine, za katere je tako določeno s splošnim aktom občine ali z zakonom.
(2) V režijskem obratu se izvajajo zlasti naslednje lokalne gospodarske javne službe:
1. urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin, urejanje ulic, zelenih površin, vrtičkov, trgov in nekategoriziranih cest in poti;
2. upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave;
3. dejavnost javnih parkirišč in pobiranje parkirnine na javnih parkiriščih in parkirnih mestih ob javnih cestah;
4. plakatiranje, postavitev plakatnih panojev, izobešanje zastav, okraševanje naselij;
ter druge javne službe skladno s predpisi, ki urejajo lokalne gospodarske javne službe.
(3) V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi druge gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(4) Režijski obrat izvaja v okviru zagotavljanja gospodarskih javnih služb iz prvega in drugega odstavka tega člena tiste dejavnosti, ki se ne izvajajo s podelitvijo koncesije in tiste dejavnosti, ki predstavljajo dopolnitev dejavnostim, ki se izvajajo s podelitvijo koncesije.
(5) Režijski obrat lahko opravlja tudi druga dela in naloge, kot je določeno s predpisi občine.
7. člen
(razvrstitev dejavnosti)
(1) Dejavnosti režijskega obrata iz 6. člena tega odloka so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:
– C 33.140 Popravila električnih naprav
– F 42.110 Gradnja cest
– F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
– H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
– N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja režijski obrat v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje registrirane dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
8. člen
(viri financiranja)
(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
(2) Režijski obrat kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe se financira:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
9. člen
(vodenje računovodstva)
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Škofja Loka ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
10. člen
(smiselna uporaba predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Škofja Loka, odloka, ki ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Škofja Loka ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
11. člen
(začetek delovanja režijskega obrata)
(1) Režijski obrat začne delovati s 1. januarjem 2016.
(2) Župan do datuma iz prejšnjega odstavka tega člena uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati 6., 11., 12. in 13. točka prvega odstavka drugega člena Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97, 68/97 in 31/06).
Št. 032-0002/2015
Škofja Loka, dne 10. septembra 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost