Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2741. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020, stran 7782.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 6. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika, se dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije, skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013).
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.
2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov.
3. »Malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov.
4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov in vrednost aktive ne presega 17.500.000 eurov.
5. »Veliko podjetje« je podjetje, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena ni mikro, majhno ali srednje podjetje.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja, ki imajo sedež v Občini Postojna ali investirajo na območju Občine Postojna, fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
(1) Do spodbud po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Postojna ter do drugih pravnih oseb katerih ustanoviteljica je Občina Postojna,
– ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter poravnanih obveznosti do delavcev,
– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
(2) Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.
6. člen
(1) Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(2) Če podjetje opravlja dejavnost v sektorjih, ki so po tem pravilniku izključeni in v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih za katere se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.
III. ZGORNJA MEJA IN AKUMULACIJA POMOČI
7. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.
8. člen
(1) Pomoči po pravilu de minimis, se lahko seštevajo z drugimi pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči.
(2) Pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo.
(3) Pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(6) Prejemnika pomoči se pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči ter da je pomoč dodeljena popravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(7) Občina Postojna bo evidence o individualni pomoči de minimis shranila 10 let od datuma dodelitve pomoči.
9. člen
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
– o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.
IV. UKREPI POMOČI
10. člen
(1) Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov.
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja.
4. Spodbujanje projektov inovacij.
5. Zagon novih inovativnih podjetij.
6. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij.
7. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja.
8. Spodbujanje promocijskih aktivnosti.
9. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti.
10. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise.
(2) Za vsakega od navedenih ukrepov iz prejšnjega odstavka se v vsakoletnem proračunu predvidi posebna proračunska postavka.
1. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje kreditov
11. člen
Sredstva so namenjena sofinanciranju obresti za posojila, ki jih upravičenci pri bankah najemajo za izvedbo materialnih in nematerialnih investicij.
12. člen
Upravičeni stroški so obresti za posojila, ki so najeta za:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in prenovo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
13. člen
Upravičenci do pomoči so upravičenci iz 4. člena tega pravilnika.
14. člen
(1) Višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom, pri čemer subvencionirani del posojila ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je največ 5 let. Investicija se mora izvesti na območju Občine Postojna.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
15. člen
(1) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Postojna in posojilojemalcem oziroma banko,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri sofinanciranja zagotovljenih najmanj 25 % lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 4.200 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Postojna vsaj 5 let po njenem zaključku,
– najvišji znesek posojila se določi z razpisom.
(2) Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo samo enkrat.
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
16. člen
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
17. člen
(1) Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – knowhow ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
(2) Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Postojna. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno- raziskovalni dejavnosti.
(3) Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
18. člen
(1) Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 60 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV).
(2) Predmet materialne in/ali nematerialne investicije mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
19. člen
Namen pomoči je povečanje samozaposlovanja in razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v malem gospodarstvu ter zmanjševanje brezposelnosti.
20. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– stroški dela plače za zaposlitev osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba.
21. člen
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Občine Postojna, so prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb,
– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev, so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Postojna, dejavnost, ki jo želijo registrirati pa mora predstavljati njihov edini in glavni poklic.
22. člen
(1) Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov znaša:
– za samozaposlitev do 3 minimalnih mesečnih plač ali do 5 minimalnih mesečnih plač, če se zaposli invalid; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo zaposlitev trajala najmanj dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto iz prve in druge alineje 21. člena tega pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 5 minimalnih mesečnih plač v enkratnem znesku.
(2) Zgornja višina dodeljenih sredstev za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa prejšnji odstavek, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
23. člen
(1) Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju.
(2) V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln pred potekom dveh let, iz kateregakoli razloga, mora upravičenec:
– v 30 dneh zaposliti drugo osebo v skladu s kriteriji tega pravilnika ali
– v roku 10 dni vrniti vsa sredstva oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu s 55. členom tega pravilnika.
24. člen
(1) Upravičenci do sredstev za samozaposlitev:
– morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
– morajo na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, ostati zaposleni najmanj dve leti po prejemu pomoči,
– morajo realizirati samozaposlitev v roku določenem z javnim razpisom,
– morajo v primeru, da je vlagatelj brezposelna oseba, izraziti namero za samozaposlitev, kar dokažejo s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev, dokazila o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2,
– ne smejo biti vključeni v aktivno politiko zaposlovanja,
– še niso bili prejemniki sredstev iz omenjenega naslova.
(2) Samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za socialno varstvo financirane s strani pristojnega ministrstva, niso upravičeni do prejema subvencije za samozaposlitev.
4. Spodbujanje projektov inovacij
25. člen
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
26. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
27. člen
(1) Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Postojna in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
(2) Za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju Občine Postojna.
28. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
5. Zagon novih inovativnih podjetij
29. člen
(1) Sredstva so namenjena podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega.
(2) Sredstva omogočajo podjetjem hitrejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetja.
30. člen
Upravičeni stroški so:
– računalniška oprema,
– promocija,
– najem poslovnih prostorov,
– patentna zaščita ipd.,
– stroški testiranja raziskovalne opreme,
– stroški dela osebja na raziskovalnem projektu.
31. člen
Upravičenci so podjetja, ki imajo sedež na območju Občine Postojna. Prijavitelji morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev.
32. člen
(1) Skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 80 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
6. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
33. člen
Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.
34. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški računovodskih storitev (upravičeni so tudi stroški nabave in vzdrževanja programske opreme, pomoči in svetovanja pri uporabi računalniških programov …),
– stroški pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.
35. člen
Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije in
– katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji.
36. člen
(1) Skupna višina sredstev se določi z razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
7. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
37. člen
Namen pomoči je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja podjetnikov in njihovih zaposlenih ter s tem izboljšanje izobrazbene strukture kadrov, kar omogoča lažje razvijanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev ter spodbuja inovativnost podjetij.
38. člen
Upravičeni stroški so stroški izobraževanja, usposabljanja, tečajev, seminarjev (stroški izobraževanja za dosego dokvalifikacije, prekvalifikacije).
39. člen
Upravičenci so podjetja, ki imajo sedež v Občini Postojna, pri čemer se:
– upoštevajo vsa javno veljavna izobraževanja, ki pripomorejo k prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji kadrov,
– upošteva največ 5. stopnja izobrazbe, dosežena z dokvalifikacijo,
– ne upoštevajo izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program.
40. člen
(1) Višina sredstev oziroma sofinanciranja se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Zgornja višina dodeljenih sredstev za posameznega upravičenca ne sme preseči višine, ki jo določa prejšnji odstavek, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so dodeljena.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
8. Spodbujanje promocijskih aktivnosti
41. člen
Namen pomoči je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih in razstavah doma in v tujini ter s tem promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev.
42. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in ureditve razstavnega prostora ter
– stroški izdelave publikacij, oglaševanja.
43. člen
Upravičenci so podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Občini Postojna in se udeležijo sejma, razstave ali poslovne konference doma ali v tujini.
44. člen
(1) Višina sredstev se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
9. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti
45. člen
Namen spodbujanja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
46. člen
Upravičeni stroški so:
– strošek komunalnega prispevka zavezanca,
– strošek nakupa zemljišč.
47. člen
(1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so podjetja, ki investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Postojna in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.
(2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izvajanjem začetne investicije ali investicije v razširjanje oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
(3) Upravičenec, ki ne zgradi ali ne zgradi objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka ali ne izpolni drugih pogojev določenih v javnem razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih v prejšnjem odstavku.
48. člen
(1) Komunalni prispevek se sofinancira v višini največ 80 % vrednosti posameznega faktorja dejavnosti iz 7. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna (Uradni list RS, št. 106/11 in 109/13) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50 % vrednosti posameznega indeksa iz 10. člena navedenega odloka.
(2) Strošek nakupa zemljišč se sofinancira v višini največ 20 % vrednosti zemljišča, ki mora biti določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
(3) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
10. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
49. člen
Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne in državne javne razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
50. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja,
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na razpis. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi,
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
Med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela.
51. člen
Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo sedež v Občini Postojna, pri čemer lahko posamezni prijavitelj v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi v okviru posameznega razpisa.
52. člen
(1) Višina sredstev se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so dotacije.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
53. člen
(1) Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Postojna in v občinskem glasilu, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku, se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
54. člen
(1) Postopek za dodelitev finančnih sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– pregled in obravnava prispelih vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
55. člen
(1) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči občinska uprava na podlagi predloga razdelitve sredstev.
(2) Medsebojne obveznosti med Občino Postojna in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
(3) Občinska uprava preverja namensko porabo dodeljenih sredstev. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da prejemnik krši druga določila pravilnika, je Občina Postojna upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
VI. KONČNE DOLOČBE
56. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
57. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 56/07 in 84/11).
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost