Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2740. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 7781.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/110 – popr. in 57/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter po predhodnem soglasju Ministrice za okolje in prostor št. 35032-17/2015/14-1092-08 z dne 25. 8. 2015 sprejemam
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1.
S tem sklepom se Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 79/13) dopolni tako, da v točki 1. za točko g) doda nova točka h), ki se glasi:
»h) prostorske ureditve skupnega pomena s področja energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo nazivne napetosti 110 kV v naslednjem obsegu:
– DV 2x110 kV RTP Kleče – RTP Litostroj,
– DV 2x110 kV RTP Polje – RTP Žale,
– 110 kV vključitev RTP Lavrica v DV 2x110 kV DV Polje – Vič,
– DV 110kV RTP Litostroj – RTP PCL,
– DV 110kV RTP Šiška – RTP Vrtača,
– DV 110kV RTP Vrtača – RTP Center,
– DV 110kV RTP PCL – RTP Toplarna,
– DV 110kV RTP Center – RTP Toplarna,
– DV 110kV RTP Vrtača – RTP Trnovo,
– DV 110kV RTP PCL – RTP Center,
– DV 2x110kV RTP Kleče – RTP Stanežiče,
– RTP Vrtača,
– RTP PCL,
– RTP Toplarna,
– RTP Trnovo,
– RTP Stanežiče,
– RTP Rudnik s 110 kV vključitvijo,
– RTP Vevče s 110 kV vključitvijo,
– RTP Brdo s 110 kV vključitvijo.«
2.
V točki 2. se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Glede na povezanost področja energetske infrastrukture iz nove točke h) kot področja ureditve državnega pomena s prostorskimi ureditvami, ki jih načrtuje Mestna občina Ljubljana v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, je primerneje, da se navedeno področje obravnava kot prostorska ureditev skupnega pomena.
Prostorska povezanost državne prostorske ureditve skupnega pomena z lokalnim nivojem s področja energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo nazivne napetosti 110 kV je utemeljena z obrazložitvijo, da so te ureditve neposredno povezane z zagotavljanjem oskrbe na razvojnih območjih v Mestni občini Ljubljana, ki se načrtujejo s spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ter za izboljšanje oskrbe obstoječih uporabnikov.
Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Ljubljana sta sklenila Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID v delu, ki obravnava prostorsko ureditev skupnega pomena, št. 35032-17/2015/13 z dne 14. 8. 2015.
Vse obveznosti v zvezi z vključitvijo načrtovanih prostorskih ureditev skupnega pomena v spremembe in dopolnitve OPN MOL ID prevzame Mestna občina Ljubljana.«
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-122/2013-172
Ljubljana, dne 7. septembra 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost