Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2739. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Nad Dolinsko«, stran 7777.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Nad Dolinsko«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Obravnavano območje se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04). Območje za stanovanja znotraj ureditvenega območja za poselitev je prednostno namenjeno stanovanjem za stalno bivanje ter spremljajočim dejavnostim. Med možne dopolnilne dejavnosti spadajo tudi trgovina osnovne oskrbe, vrtec, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori krajevne skupnosti, prostori društev, domovi za ostarele občane, sekundarna (počitniška) stanovanja, osebne obrtne storitve; možne so tudi vse dopolnilne dejavnosti, ki so sprejemljive za stanovanjsko okolje: samopostrežne in specializirane trgovine, šole, športna igrišča, poslovni prostori, nemoteče servisne dejavnosti itd.
Območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu nad Dolinsko cesto (Uradne objave, št. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Uradni list RS, št. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08).
Občina pristopa k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta z namenom, da obstoječo namembnost prilagodi programom in so v skladu z izhodišči in usmeritvami, podanimi v prostorskih sestavinah planskih dokumentov ter ponovno preuči ureditev komunalne infrastrukture.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Osnovni koncept nove programske zasnove glede na obstoječi ZN je spremeniti obstoječo namembnost obravnavanega območja (sakralni objekt, osnovna šola, javni program) v stanovanjsko poslovno in oskrbno dejavnost in jo na ta način smotrno prilagoditi in uskladiti z dejansko izkazanimi interesi in potrebami, ki jo se pojavili na območju ter ponovno preučiti ureditev komunalne infrastrukture za celotno območje zazidalnega načrta. Glede na to, da so bili načrti za izgradnjo načrtovanih objektov cerkve ter osnovne šole na tem območju opuščeni, bo uskladitev namembnosti omogočila določitev novih vsebin neizkoriščenega urbanega prostora ter s tem učinkovitejšo izrabo.
Meja poteka na severu ob Dolinski cesti. Na zahodu meji na kompleks individualne zazidave ob Šmarski cesti, na jugu poteka meja ob zelenem pasu, ki je določen s planskimi akti občine Koper.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo zazidalnega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev.
Strokovne podlage in idejne rešitve izdelajo načrtovalec in projektanti posameznih idejnih rešitev, ki jih izbere pripravljavec oziroma zagotovi pobudnik. Pobudnik po potrebi zagotovi tudi izdelavo geodetskega načrta za izdelavo akta.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni akt potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi vsebinami in postopki v okviru izdelave in sprejema akta izdelajo vsa gradiva in izpeljejo vsi koraki za okoljsko ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.
4. Faze in roki za pripravo
Terminski plan je narejen ob upoštevanju minimalnih zakonskih rokov za posamezne obvezne faze izdelave akta in čas za izdelavo strokovnih podlag, vrednotenje variantnih rešitev. Terminski plan je okviren; zaradi zahtev po izdelavi morebitnih dopolnitev in dodatnih strokovnih podlag, usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja terminom sklicev občinskega sveta lahko pride do zamika posameznih faz oziroma končnega roka sprejema prostorskega akta.
Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem na podlagi pripravljene idejne zasnove predvidene ureditve pripravi osnutek akta in ga posreduje občini v potrditev. Na potrjeni osnutek se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s strokovnimi podlagami nosilcev s področja njihove pristojnosti.
F A Z A
Nosilec
Rok
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
UOP, Župan, 
Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP 
župan
Priprava osnutka 
Načrtovalec 
30 dni 
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
UOP
30 dni
Izdelava okoljskega poročila na osnutek – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO
Izdelovalec OP, UOP, načrtovalec 
– Poziv MOP, pristojno za varstvo okolja za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka
UOP, MOP, Izdelovalec OP, Načrtovalec
15 dni
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka 
načrtovalec
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
Župan, UOP
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka z evidentiranjem vseh pisnih pripomb
UOP, načrtovalec 
30 dni 
Prva obravnava na OS
občinski svet
Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
načrtovalec, UOP, župan
15 dni po zaključku javne obravnave
Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način 
UOP 
Izdelava predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti 
načrtovalec
Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti, v kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje 
UOP, načrtovalec
30 dni
– Pridobitev potrdila od ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti
Priprava usklajenega predloga 
Načrtovalec 
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
župan, občinski svet
Objava odloka v Uradnem listu 
Nosilci urejanja prostora ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
– obvestilo MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– naravne vrednote (naravna dediščina)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
– kulturna dediščina:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– za področje vodooskrbe,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– cestno omrežje:
– državne ceste:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, Ljubljana,
– za področje občinskih cest in javnih površin
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije energije
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik sprememb in dopolnitev je Mestna občina Koper.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor Mestne občine Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1. Akt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Akt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja akta naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
5. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, idejnih rešitev in sprememb in dopolnitev zazidalnega, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami in sredstva za morebitno recenzijo rešitev. V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO naročnik zagotovi sredstva za izvedbo postopka in izdelavo okoljskega poročila.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
Št. 3505-12/2013
Koper, dne 23. julija 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l'articolol 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (LPTprogetto) (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07, 70/08-LTA-1B, 108/09, 80/10 LCRARN, 43/11-LTA-C, 57/12, 57/12 LCRARN- A, (109/12), 76/14 del CC e 14/15 LMBFPC) e l'articolo 42 dello Statuto Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il sindaco della Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull'avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato denominato »Sopra la valle«
1. Valutazione dello stato esistente, finalità e basi giuridiche
La zona interessata è regolata secondo il Piano a lungo termine del Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Piano sociale del Comune città di Capodistra (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 e 33/01, Gazzetta ufficiale n. 96/04, 97/04). L'area per gli alloggi all'interno dell'area di regolamentazione territoriale adibita per l'insediamento è destinata principalmente all'edilizia abitativa residenziale e alle attività strettamente connesse. Le possibili attività connesse comprendono il negozio con i generi di prima necessità, l'asilo, il parco giochi, i campi plurifunzionali, gli ambienti per la Comunità locale e le associazioni, le case per gli anziani, gli alloggi per le vacanze, ambienti per attività private; sono possibili anche le attività complementari consone in una zona residenziale: negozi self-service e negozi specializzati, scuole, campi sportivi, vani commerciali, attività di servizio non recanti disturbo, ecc.
L'area è regolata dal piano particolareggiato sopra la Strada della valle (Bollettino ufficiale n. 4/1994, 24/1998, 40/2003, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 51/05, 45/06, 39/07, 22/08).
Il Comune aderisce alle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato al fine di adattare l’esistente destinazione d’uso ai programmi che sono conformi con le linee guida e le indicazioni fornite nei documenti di pianificazione territoriale e riesaminare la regolamentazione delle infrastrutture comunali.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d'intervento
Il concetto base della nuova impostazione programmatica rispetto l'esistente piano particolareggiato è: modificare la destinazione prevista della zona (edificio sacro, scuola elementare, programma pubblico) in zona immobiliare, di servizio e assistenza in modo da adattare e conciliare razionalmente con le esigenze e gli interessi reali manifestatesi nella zona, riconsiderare la regolamentazione delle infrastrutture comunali per l'intera zona interessata dal piano particolareggiato. Considerando che i progetti per la costruzione dei previsti edifici della scuola e della chiesa sono stati abbandonati, l'adeguamento permetterà di stabilire nuove destinazioni dello spazio urbano inutilizzato e un suo uso più efficiente.
Il confine a nord corre lungo la Strada della Valle. Ad ovest è adiacente al complesso di costruzioni individuali lungo la strada per Šmarje, a sud il confine è delimitato da un'area verde definita con i piani regolatori ambientali del Comune di Capodistria.
Alla zona interessata possono venir inclusi anche territori limitrofi se durante l'elaborazione delle basi tecniche ciò risulta necessario per una migliore soluzione ambientale o funzionale.
3. Gli strumenti tecnici e la modalità della loro acquisizione
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti per la predisposizione del piano particolareggiato e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni.
Gli approfondimenti tecnici e i progetti di massima sono realizzati dal pianificatore e dai progettisti delle singole soluzioni progettuali proposte dall'ente preposto ovvero garantiti dal committente. Il committente garantisce anche l'elaborazione del progetto geodetico per la stesura della documentazione.
Se il Ministero competente per la tutela dell'ambiente decide che per il PRCP è necessaria la procedura di valutazione integrale dell'impatto sull'ambiente (CPVO/VIIA), in conformità con le prescrizioni di legge e le procedure in ambito di elaborazione e accettazione del PRCP, si realizza la documentazione e si eseguono le procedure per la valutazione ambientale e l'ottimizzazione del previsto strumento urbanistico.
4. Fasi e tempi di preparazione
Il piano delle scadenze è stilato nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi dell'elaborazione della documentazione, per l'elaborazione degli approfondimenti tecnici e per la valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle scadenze è approssimativo; la richiesta di integrazioni e approfondimenti tecnici aggiuntivi, il coordinamento dei singoli enti preposti alla pianificazione del territorio e l'adeguamento delle date di convocazione del consiglio comunale possono portare a ritardi nella realizzazione delle singole fasi e conseguentemente all'approvazione dello strumento urbanistico.
Il proponente, ossia l'investitore, in collaborazione con il pianificatore del territorio prepara la bozza della documentazione, realizzata in base al progetto di massima della prevista sistemazione, e la sottopone all'approvazione degli organi comunali. Approvata la bozza, si procede all'acquisizione delle direttrici degli enti per la pianificazione territoriale complete degli approfondimenti tecnici di competenza dei singoli enti.
F A S E
Portatore
Termine previsto
Delibera sull'avvio della predisposizione delle modifiche e integrazioni
UAT, Il Sindaco 
Pubblicazione della delibera su bollettino ufficiale e sul sito web
Il Sindaco
Predisposizione della bozza
Pianificatore 
30 giorni 
Invito agli enti per la pianificazione territoriale per l'acquisizione delle direttrici e dell'avviso MAT sulla valutazione dell'impatto ambientale
UAT
30 giorni
Stesura della sintesi del rapporto ambientale sulla base delle informazioni del MAT e in base alla valutazione completa dell'impatto ambientale
Esecutore pianificatore, UAT
– Invito al MAT competente per la tutela ambientale per la valutazione della qualità e della conformità tra la relazione ambientale e la sintesi
UAT, MAT, esecutore pianificatore
15 giorni
Analisi delle direttrici, realizzazione degli approfondimenti tecnici e delle integrazioni alla bozza
pianificatore
Pubblica informazione sull'esposizione al pubblico e sul dibattito pubblico 
Sindaco, UAT
7 giorni prima dell’inizio della discussione pubblica 
Esposizione al pubblico, discussione della proposta integrata al PRCP con indicazione di tutte le osservazioni scritte pervenute
UAT, pianificatore
30 giorni
Prima lettura al Consiglio comunale
Consiglio comunale
Stesura delle considerazioni sulle osservazioni e sui suggerimenti in seguito all'esposizione e al dibattito pubblici
Pianificatore, UAT, Sindaco
15 giorni dopo la conclusione della discussione pubblica
Pubblicazione, secondo le modalità in uso locale, della posizione sulle osservazioni
UAT
Stesura della proposta considerati i suggerimenti e le osservazioni pubbliche
pianificatore
Acquisizione dei pareri degli enti per la pianificazione territoriale sulla proposta integrata e decisione dei ministeri competenti sulla accettabilità qualora è necessaria una valutazione globale dell'impatto ambientale
UAT, pianificatore
30 giorni
– Acquisizione del certificato di idoneità rilasciato dal ministero per l'ambiente
Stesura della proposta integrata del PRCP
pianificatore
Seconda lettura e accettazione del decreto dal Consiglio comunale
Il Sindaco, Consiglio comunale
Pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale
Enti per la pianificazione del territorio che elaborano le direttrici per la progettazione del territorio e altri partecipanti che collaborano nella preparazione
– Avviso del MATper la tutela dell'ambiente sull'elaborazione della valutazione integrale dell'impatto ambientale
– Ministero per l'ambiente e il territorio, Direttorato per l'ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell'impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana
– recupero delle risorse naturali, tutela dell'ambiente e settore idrico:
 Ministero per l'ambiente e il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per la zona d'acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico Sede regionale di Capodistria, Via del porto 12, Capodistria.
– patrimonio naturale:
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
– patrimonio culturale:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Piazza della Fratellanza 1, Pirano
– settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Ufficio della RS per la protezione e il soccorso, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ljubljana Ministero della difesa della RS, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– settore approvvigionamento idrico:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– settore scarico delle acque reflue e trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper-Capodistria, Via 14 maggio 14 Capodistria
– settore strade
– Strade statali:
– Ministero per le infrastrutture, Direttorato RS per le strade, Settore pe la pianificazione e analisi, Tržaška 19, Ljubljana,
– settore strade comunali e superfici pubbliche
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria
– settore delle telecomunicazioni:
– Telekom Slovenije, Unità di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– settore distribuzione dell' energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria Via 15 maggio 15, Capodistria
– Istrabenz Plini, Sermino 8a, Capodistria.
Nella procedura si includono anche altri enti preposti alla pianificazione territoriale, qualora nel corso della predisposizione del documento si rileva che sono preposti alla gestione o responsabili dei singoli settori. I portatori della sistemazione del territorio indicano le direttrici ed esprimono i pareri sullo strumento urbanistico in 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Proponente delle modifiche e delle integrazioni è il Comune città di Capodistria.
Il curatore del progetto è Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione dei documenti è eseguita dall'Ufficio per l'ambiente e il territorio del Comune città di Capodistria.
Il progettista deve adempiere alle condizioni stabilite dagli articoli dal 156 al 160 della Legge sulla pianificazione del territorio. Deve elaborare il documento della portata e con i contenuti previsti dalla legge, dalle normative pertinenti e in conformità a questa delibera. Il documento si elabora anche in forma digitale ed è possibile inserirlo nel sistema informatizzato GIS del Comune.
Il curatore durante la fase di preparazione e adesione del documento può richiedere ovvero ottenere il parere di un esperto nel campo della pianificazione del territorio.
5. Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il proponente garantisce i mezzi necessari per l'elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici, le soluzioni di massima e le modifiche e integrazioni dell'edificazione, incluse la basi geodetiche necessarie e i mezzi per un eventuale esame delle soluzioni. Il committente copre le spese anche le procedure della VIIA e della relazione ambientale, se richieste.
6. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera sulla predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La delibera è pubblicata anche sui siti web del Comune città di Capodistria.
N. 3505-12/2013
Capodistria, il 23 luglio 2015
Il sindaco
Comune citta di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost