Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2738. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama – Dekani«, stran 7774.

  
Na podlagi 57. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama – Dekani«
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lama – Dekani« (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja, razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se ureja z naslednjimi občinskimi prostorskimi akti:
– Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in (Uradni list, št. 96/04, 97/04).
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12).
Obravnavano območje je znotraj planske enote KP-5 za proizvodne dejavnosti, ki so prednostno namenjena razvoju proizvodnih (sekundarnih in dela terciarnih) dejavnosti in sicer razvoju posameznih dejavnosti, kakor tudi mešani rabi. V območje za proizvodne dejavnosti sodijo: industrija in proizvodna obrt, servisi in remonti za velika vozila, mehanizacijo itd., gradbena cona (betonarna, betonski in drugi predfabrikati za gradbeništvo itd.), predelovalna industrija, živilska industrija itd, V območje za proizvodne dejavnosti ne sodijo: dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in imetja oziroma zahtevajo posebne zaščitne ukrepe (skladišča vnetljivih snovi nevarnih kemikalij itd.); v to območje ne sodijo stanovanja in spremljajoče dejavnosti, kmetijska območja (razen v prehodnem obdobju pred spremembo namembnosti) itd. Možne dopolnilne dejavnosti so: tovorna postaja, tovorni terminal, skladišča, trgovine gradbenega materiala in druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, carinska cona, interni servisi (obrat prehrane, začasna stanovanja za delavce, bencinska črpalka itd.), manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine. (Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, Uradne objave, št. 33/01, točka 4.3.3.3)
Pobudnik ima namen širiti svoje proizvodne kapacitete, zaradi česar bi bilo potrebno ob obstoječem kompleksu zgraditi nove objekte. Novi objekti presegajo zaradi zagotavljanja tehnoloških procesov presegajo nekatere omejitve, ki jih določajo veljavni akti.
OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in občinskih strateških prostorskih aktov. Glede vsebine, priprave in sprejema OPPN se upoštevajo predpisi o prostorskem načrtovanju. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt-a in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3.
Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet OPPN je gradnja novih objektov in ureditev obstoječih infrastrukturnih objektov, ki potekajo preko območja.
Predlagano območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega parcele/dele parcel v k.o.
Škofije: 1011/2, 1010/1, 1723/25, 1723/18, 1010/11, 1010/9, 1723/23, 1012/1, 1009/1, 1013/1, 013013/1, 1014/1, 1015, 1015/1, 1018/10, 1018/6, 1883/1, 1018/4, 1883/2, 1015/5, 6407, 1018/11, 1017, 1018/20, 1018/19, 1020/2, 1020/3, 1019/2, 1019/1, 1019/3, 1019/4, 1023/1, 1022/2, 1022/3, 1021/2, 1021/3 1022/4, 1022/1, 1858, 1857, 1023/2, 1024/1, 1025/1, 1026/2, 1024/2, 1192/2, 1192/5, 1192/6, 1047/60, 1047/59, 1047/58, 1789/1, 1789/7, 1047/42, 1047/61, 10464/4, 1045/2, 1045/3, 1045/5, 1035/2, 1035/6, 1035/3, 1034/1, 1789/8, 1789/6, 1789/2, 1789/5, 1789/4, 1789/3, 1020/6, 1020/5, 1020/4, 1789/9, 1789/10, 1012/4, 1012/3, 1009/10, 1009/7, 1009/8, 1010/13, 1010/7, 1010/12, 1006/1, 1006/3, 1008, 1009/9, 1009/6, 1009/4, 1009/11, 1034/2, 1034/3, 1034/8, 1034/7, 1034/4, 1034/9, 1005/3, 1005/1, 1035/13, 1035/1, 1035/8 in 1039/6; k.o. Dekani 110/1, 40/5, 36/3, 38/2, 33/14, 33/35, 33/36, 36/2, 33/16, 33/15, 35/6, 33/11, 35/3, 33/13 in 33/12.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območja prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
4.
Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, investicijskih in razvojni namer naročnika, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
1. Za izdelavo OPPN je treba dopolniti, preveriti in ustrezno dopolniti obstoječe strokovne podlage s področja naravnih in ustvarjenih danosti širšega območja:
– naravne danosti in omejitve prostora,
– prikaz stanja in zasnove prometne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– zasnova urbanistične ureditve,
– prikaz lastništva in pravnih režimo v prostoru.
Strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejna zasnova prostorske ureditve, ki je izdelana kot celovita urbanistična, krajinska rešitev, vključno z idejnimi rešitvami poteka spremljajoče prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.
4. V fazi izdelave strokovnih podlag se lahko izdelajo variantne rešitve prostorske ureditve, ki se ovrednotijo in primerjajo s prometnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.
5. Opredelijo in ovrednotijo se pričakovani vplivi na okolje in vplivno območje.
6. V sklopu idejnih rešitev se načrtujejo tudi rešitve in ukrepi za varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave ter obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Strokovne podlage in idejne rešitve izdelajo načrtovalec in projektanti posameznih idejnih rešitev, ki jih izbere pripravljavec oziroma naročnik. Naročnik zagotovi tudi izdelavo geodetskega načrta za izdelavo OPPN.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi vsebinami in postopki v okviru izdelave in sprejema OPPN izdelajo vsa gradiva in izpeljejo vsi koraki za okoljsko ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.
5.
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN.
Terminski plan je narejen ob upoštevanju minimalnih zakonskih rokov za posamezne obvezne faze izdelave OPPN in časa za izdelavo strokovnih podlag ter vrednotenja variantnih rešitev. Terminski plan je okviren zaradi zahtev po izdelavi morebitnih dopolnitev in dodatnih strokovnih podlag, usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja terminom sklicev občinskega sveta lahko pride do zamika posameznih faz oziroma končnega roka sprejema prostorskega akta.
Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem na podlagi pripravljene idejne zasnove predvidene ureditve pripravi osnutek OPPN in ga posreduje občini v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s strokovnimi podlagami nosilcev s področja njihove pristojnosti.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi postopki in roki vsa s tem povezana opravila vključi v izdelavo, obravnavo in sprejem predmetnega dokumenta.
6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana;
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran;
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
– Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Pobudnik in naročnik je Titus Group Lama d.d. Dekani, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta. Pripravljavec OPPN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. ZPNačrt) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja OPPN (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga) naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
7.
Obveznosti financiranja priprave
Naročnik izbere načrtovalca in zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, idejnih rešitev in OPPN, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami. V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO naročnik zagotovi sredstva za izvedbo postopka in izdelavo okoljskega poročila.
8.
Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper – www.koper.si.
Št. 3505-12/2015
Koper, dne 23. julija 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07, 70/08 – LTA-1B, 108/09, 80/10 LCRARN, 43/11 – LTA-C, 57/12, 57/12 LCRARN-A, (109/12), 76/14 del CC e 14/15 LMBFPC) e l'articolo 42 dello Statuto Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il sindaco della Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull'avvio della predisposizione del piano regolatore comunale particolareggiato »Lama – Dekani«
1.
Oggetto della delibera
Il presente decreto da l'avvio alla procedure di preparazione del piano regolatore comunale particolareggiato »Lama–Dekani« (in seguito: PRCP).
2.
Valutazione della situazione e motivi per la predisposizione del PRCP
La zona in interessata è regolata secondo i seguenti strumenti urbanistici:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e Decreto sulle modifiche e integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 e 33/01) e (Gazzetta ufficiale, n. 96/04, 97/04).
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/1988, 7/2001- interpretazione autentica, 24/2001 – modifiche e integrazioni, Bollettino ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche e integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche e integrazioni, 65/10 – modifiche e integrazioni, 29/12 – interpretazione autentica, 50/12).
L'area interessata si trova all'interno dell'unità di piano KP-5 per le attività produttive destinate principalmente allo sviluppo delle attività produttive (secondario e terziario) ovvero allo sviluppo di singole attività così come all'uso promiscuo. La zona per le attività produttive è destinata: all'industria e all'artigianato, al servizio e revisione di grandi veicoli, attrezzature ecc., alla zona per l'edilizia (cementificio, prefabbricati in calcestruzzo e altri edifici destinati all'edilizia, ecc.), all'industria di trasformazione, alla produzione alimentare, ecc. Nella zona per le attività di produzione non vanno installate attività che: minacciano la sicurezza delle persone e dei beni ossia che richiedono particolari provvedimenti di sicurezza (depositi di sostanze infiammabili, sostanze chimiche, ecc.); questa zona non è destinata alle abitazioni e alle attività connesse, alle aree agricole (ad eccezione nel periodo di transizione prima della modifica della destinazione d'uso) ecc. Sono possibili le seguenti attività complementari: sosta per il trasporto di merci, terminal merci, magazzini, negozi di materiale edile e altri magazzini-rivendite e di trasformazione, zona doganale, servizi interni (servizio di alimentazione, alloggi temporanei per i lavoratori, stazione di servizio, ecc.), attività artigianali di piccole dimensioni, negozi aziendali. (Modifiche e integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo e medio termine del Comune città di Capodistria, Bollettino ufficiale, n. 33/01 paragrafo 4.3.3.3).
Il proponente intende espandere la propria capacità produttiva che richiederebbe la costruzione di nuove strutture accanto al complesso esistente. I nuovi impianti, per garantire i processi tecnologici, superano alcune limitazioni stabilite dalla normativa in vigore.
Il PRCP viene predisposto nel rispetto delle linee guida fissate dagli strumenti urbanistici strategici di carattere comunale e statale. Relativamente al contenuto, alla predisposizione ed all’approvazione del PRPC vanno ossequiati i regolamenti che disciplinano la pianificazione territoriale. La predisposizione del PRPC sarà condotta in base alla procedura prescritta dalle disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt) e dal Regolamento sul contenuto, la forma e le modalità di predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale.
3.
Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
Oggetto del PRCP è la costruzione di nuove strutture e la ristrutturazione delle infrastrutture esistenti situate in zona.
L'area proposta dal PCP comprende i lotti/parti di lotto del c.c. di Škofije: 1011/2, 1010/1, 1723/25, 1723/18, 1010/11, 1010/9, 1723/23, 1012/1, 1009/1, 1013/1, 013013/1, 1014/1, 1015, 1015/1, 1018/10, 1018/6, 1883/1, 1018/4, 1883/2, 1015/5, 6407, 1018/11, 1017, 1018/20, 1018/19, 1020/2, 1020/3, 1019/2, 1019/1, 1019/3, 1019/4, 1023/1, 1022/2, 1022/3, 1021/2, 1021/3 1022/4, 1022/1, 1858, 1857, 1023/2, 1024/1, 1025/1, 1026/2, 1024/2, 1192/2, 1192/5, 1192/6, 1047/60, 1047/59, 1047/58, 1789/1, 1789/7, 1047/42, 1047/61, 10464/4, 1045/2, 1045/3, 1045/5, 1035/2, 1035/6, 1035/3, 1034/1, 1789/8, 1789/6, 1789/2, 1789/5, 1789/4, 1789/3, 1020/6, 1020/5, 1020/4, 1789/9, 1789/10, 1012/4, 1012/3, 1009/10, 1009/7, 1009/8, 1010/13, 1010/7, 1010/12, 1006/1, 1006/3, 1008, 1009/9, 1009/6, 1009/4, 1009/11, 1034/2, 1034/3, 1034/8, 1034/7, 1034/4, 1034/9, 1005/3, 1005/1, 1035/13, 1035/1, 1035/8 in 1039/6; k.o. Dekani 110/1, 40/5, 36/3, 38/2, 33/14, 33/35, 33/36, 36/2, 33/16, 33/15, 35/6, 33/11, 35/3, 33/13 in 33/12.
La zona del PRCP può essere modificata in fase di stesura della documentazione per motivi collegati: alla pianificazione degli interventi necessari, agli allacciamenti alle aree limitrofe, all'adattamento alle sistemazioni preesistenti, alle indicazioni degli organi competenti per la sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. La zona d'intervento sarà perciò definita più dettagliatamente in base alla disposizioni guida degli enti per la sistemazione del territorio, agli approfondimenti tecnici e all'armonizzazione delle soluzioni.
4.
Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, geodetici e altri
Il pianificatore elabora il PRCP in base: alla raffigurazione dello stato del territorio, del piano territoriale comunale vigente, dei propositi d'investimento e di sviluppo del committente, delle linee guida indicate dagli enti per la sistemazione del territorio e degli approfondimenti tecnici.
1. Ai fini della predisposizione del PRPC è necessario integrare e verificare adeguatamente gli approfondimenti tecnici preesistenti, relativi ai beni naturali e culturali dell’area più estesa:
– condizioni naturali e limiti del territorio,
– rappresentazione dello stato e del carattere dell'infrastruttura viaria ed economica pubblica di altro tipo,
– carattere dell’assetto urbanistico,
– presentazione dello stato di proprietà e dei regimi giuridici nel territorio.
Gli approfondimenti tecnici vengono integrati anche in base alle direttrici e ai criteri elaborati dagli enti per la pianificazione del territorio. Se gli organi competenti per la sistemazione del territorio richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, l'offerente è tenuto a predisporli.
2. Analisi delle linee guida degli enti per la pianificazione del territorio.
3. Progetto di massima della sistemazione territoriale, elaborato come soluzione d’insieme urbanistica, paesaggistica e architettonica, compreso il progetto di massima delle soluzioni relative allo scorrimento della viabilità, agli allacciamenti alle opere infrastrutturali, energetiche, comunali e altre infrastrutture.
4. Nella fase di predisposizione degli approfondimenti tecnici è possibile elaborare tutte le varianti di soluzione che si valutano e confrontano dall'aspetto stradale, territoriale, ambientale ed economico.
5. Raffigurazione e valutazione dei potenziali impatti ambientali e della zona d'influenza.
6. Nei progetti di massima si pianificano tutte le soluzioni e le misure relative alla protezione dell'ambiente, alla tutela del patrimonio culturale, alla tutela della natura e alla protezione contro le calamità naturali e altre disgrazie.
Gli approfondimenti tecnici e i progetti di massima sono attuati dal pianificatore e dai progettisti delle singole soluzioni progettuali, designati dall’ente procedente ovvero dal committente. Il committente provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
Qualora, il Ministero competente per la tutela ambientale, decide che per il PRPC in questione è necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente (VIIA), vanno realizzati tutti i documenti e tutte le fasi inerenti al vaglio ambientale e all’ottimizzazione delle modifiche ed integrazioni pianificate, come stabilito nei contenuti prescritti dalla legge e nelle procedure in ambito dell’elaborazione e approvazione dello strumento urbanistico.
5.
Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
La stesura della bozza integrata è prevista due mesi dopo l'ottenimento delle linee guida da parte degli enti per la pianificazione del territorio. L'accettazione della proposta del PRCP è prevista un anno dopo l'inizio dei preparativi del PRCP.
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione del PRCP, per l’elaborazione degli approfondimenti tecnici e per la valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle scadenze è approssimativo. La richiesta di integrazioni, gli approfondimenti tecnici aggiuntivi, il coordinamento dei singoli enti competenti per la pianificazione del territorio e l’adeguamento delle date di convocazione del consiglio comunale possono portare a ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza nel termine ultimo di approvazione dello strumento urbanistico.
Il promotore ovvero il committente in collaborazione con il pianificatore territoriale, in base al progetto di massima ideato secondo la prevista sistemazione della zona, prepara la bozza del PRCP e la sottopone all'approvazione degli organi comunali. Approvata la bozza del PRCP si procede all'acquisizione delle linee guida da parte degli enti per la pianificazione del territorio, compresi gli approfondimenti tecnici da ciascun ente preposto.
Se il Ministero competente per tutela ambientale, decide che per il PRPC in questione è necessaria una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, tutti i lavori necessari vanno realizzati, esaminati, approvati ed eseguiti nel rispetto delle procedura e dei termini previsti.
6.
Enti per la pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro competenza ed altri partecipanti alla preparazione del PRCP
Portatori della pianificazione territoriale:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana;
– per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Ministero della difesa della RS, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana;
– Ministero per le infrastrutture Direttorato per le infrastrutture, Langusova 4, 1000 Lubiana;
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Komunala Koper-Capodistria, Via 15 maggio 14 Capodistria;
– Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz Plini, Sermino 8a, Capodistria.
Altri portatori:
– Repubblica di Slovenia, Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana.
Vengono inclusi anche altri enti qualora durante la predisposizione del documento risultino essere gestori o responsabili per singoli settori.
Il promotore e il committente è Titus Group Lama S.p.a. Dekani che sceglie il pianificatore e finanzia la predisposizione del documento. Il Comune città di Capodistria predispone il PRCP.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito UAT). Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rett. e 53/03 – ZK-1). Il PRPC deve essere elaborato in ossequio alla legge (articoli da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale. L’ente procedente, durante la procedura di predisposizione e di approvazione del PRPC, può commissionare una valutazione eseguita da un esperto di pianificazione territoriale.
7.
Obblighi di finanziamento della predisposizione
Il promotore sceglie il pianificatore e provvede al finanziamento dell’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici necessari, delle soluzioni di progetto e del PRCP, comprese delle adeguate basi geodetiche. Il promotore finanzia anche la procedura della valutazione dell'impatto ambientale e della realizzazione del documento, qualora esse siano richieste.
8.
Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, viene pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria – www.koper.si.
N. 3505-12/2015
Capodistria, il 23 luglio 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost