Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2733. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, stran 7759.

  
Za izvajanje 25. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15) in 430. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
1. člen
V Pravilniku o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (Uradni list RS, št. 17/09) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo: »1. OBVESTILO O OPRAVLJENI VROČITVI (izpolniti ob poskusu vročitve)«. Pod njim je odtisnjeno naslednje besedilo: »Ob poskusu vročitve priporočenega pisma ni bilo mogoče izročiti naslovniku, zato je bilo dne ………………… na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pismo, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev bo opravljena z nabitjem na sodno desko, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer bo vročitev veljala za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (26. člen Zakona o sodnem registru). V ……………………, dne ……………….« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo: »2. OBVESTILO O TEM, DA JE NASLOVNIK NEZNAN (izpolniti, če je naslovnik neznan) Priporočenega pisma ob poskusu vročitve dne …………….. ni bilo mogoče izročiti naslovniku, ker je neznan, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev bo opravljena z nabitjem na sodno desko, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer bo vročitev veljala za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (26. člen Zakona o sodnem registru). V ……………………, dne ……………….« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis.«.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Sodišče bo vročitev opravilo z nabitjem na sodno desko, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer velja vročitev za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (26. člen Zakona o sodnem registru).«.
3. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2015
Ljubljana, dne 2. septembra 2015
EVA 2015-2030-0073
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost