Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2732. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, stran 7759.

  
Na podlagi četrtega odstavka 105.b člena, šestega in devetega odstavka 132. člena in osmega odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
1. člen
V Pravilniku o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11) se na koncu 1. točke tretjega odstavka 7. člena beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu 2. točke tretjega odstavka pa pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če sklenitev pogodbe sodiščem ne poveča obstoječih obveznosti iz naslova plačila stroškov posameznih elektronskih sporočil in dokumentov v postopkih elektronskega vročanja ali sklenitev pogodbe z izvajalcem glede na obstoječe stanje zniža stroške delovanja sodišč in zagotavlja bolj ekonomično poslovanje sodišč.«.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki vejica nadomesti z besedo »in«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uporabnik – fizična oseba in uporabnik – pravna oseba se lahko vključi v varnostno shemo kot samostojni zunanji kvalificirani uporabnik tudi samo z veljavnim kvalificiranim potrdilom, povezanim z njegovo davčno številko.«.
Dosedanji drugi do deveti odstavek postanejo tretji do deseti odstavek.
3. člen
V osmem in desetem odstavku 13. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
4. člen
V četrtem odstavku 13.a člena se v 3. točki beseda »devetega« nadomesti z besedo »desetega«.
5. člen
V tretjem odstavku 18. člena se v prvi točki beseda »oddana« nadomesti z besedo »prejeta« in beseda »oddaje« nadomesti z besedo »prejema«, v drugi točki pa se beseda »oddaje« nadomesti z besedo »prejema«.
Četrti odstavek se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-310/2015
Ljubljana, dne 17. septembra 2015
EVA 2015-2030-0009
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost