Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015

Kazalo

2731. Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 7755.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja)
(1) Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije izvaja komisija za preverjanje in potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana v skladu s pravilnikom, ki ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
(2) Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvajajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vpisani v register izvajalcev, ki ga vodi Državni izpitni center.
(3) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje objavi dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja, na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: nacionalno informacijsko središče), in sicer:
– vlogo za pridobitev certifikata,
– osebno zbirno mapo,
– zapisnik o svetovanju,
– zapisnik o potrjevanju nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin,
– zapisnik oziroma zapisnike o neposrednem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije.
(4) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje določi dokumente iz prve do vključno četrte alineje, Državni izpitni center pa iz pete alineje prejšnjega odstavka.
3. člen
(administrativno tehnična in strokovna dela izvajalca)
Izvajalec opravlja v postopku preverjanja in potrjevanja zlasti naslednja administrativno tehnična in strokovna dela:
– razpis roka za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije,
– svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape,
– pripravo materialnih pogojev v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog),
– vodenje postopka za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, ki obsega sprejem in obravnavo vloge za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, pripravo gradiv za komisijo, predložitev dokumentacije komisiji, pripravo osnutka odločbe o zavrnitvi izdaje certifikata ali izdajo certifikata.
4. člen
(razpis roka preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije)
(1) Izvajalec razpiše rok preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije na spletni strani nacionalnega informacijskega središča. Razpis vključuje podatek o datumu, kraju in času potrjevanja na podlagi listin in datumu, kraju in času neposrednega preverjanja. O morebitnih spremembah roka mora izvajalec nemudoma obvestiti kandidata.
(2) Izvajalec mora objaviti razpis iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat v 12 mesecih in ga ob prijavi vsaj enega kandidata izvesti, če je na listi članov komisij za posamezen katalog zadostno število članov z licenco Državnega izpitnega centra. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register izvajalcev.
5. člen
(vloga za pridobitev certifikata)
(1) Vloga za pridobitev certifikata (v nadaljnjem besedilu: vloga) se vloži pri izvajalcu.
(2) Vlogi kandidat priloži dokazila, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom. Če kandidat vlogi ne predloži dokazil o izpolnjevanju vstopnih pogojev, izvajalec pozove kandidata, da jo dopolni. Če izvajalec na podlagi predloženih listin ne more ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje vstopne pogoje, za mnenje zaprosi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje oziroma drugo pristojno institucijo v Republiki Sloveniji.
6. člen
(svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape)
(1) Izvajalec kandidatu zagotovi informacije o vstopnih pogojih, možnostih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in svetovanje v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) V okviru svetovanja svetovalec kandidatu nudi pomoč pri sestavi osebne zbirne mape. Kandidat zbere listine in druga dokazila, potrebna za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo.
(3) Pred posredovanjem osebne zbirne mape komisiji, svetovalec preveri verodostojnost listin, ki so sestavni del osebne zbirne mape, in ustreznost sestave osebne zbirne mape. Če osebna zbirna mapa ni ustrezno pripravljena, svetovalec pozove kandidata, da jo dopolni. Svetovalec skupaj z osebno zbirno mapo komisiji posreduje tudi ostale dokumente, ki so sestavni del postopka.
(4) Svetovalec o svetovanju piše zapisnik.
7. člen
(preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije)
(1) Postopek preverjanja in potrjevanja se zaključi v 30 dneh od potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec najpozneje deset dni pred datumom pregleda osebne zbirne mape zaprosi Državni izpitni center za imenovanje komisije.
(3) V postopku preverjanja in potrjevanja so ves čas prisotni vsi trije imenovani člani komisije, v nasprotnem primeru je potrebno preverjanje in potrjevanje začasno prekiniti in prekinitev zabeležiti v zapisniku. V primeru neposrednega preverjanja se kandidata seznani z razlogom za prekinitev. Prekinitev se ne šteje v skupni čas trajanja neposrednega preverjanja iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v primeru pisnega preverjanja imenovani člani komisije dogovorijo, da sta med pisnim preverjanjem prisotna najmanj dva člana komisije.
8. člen
(potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin)
(1) Komisija pregleda osebno zbirno mapo z vso dokumentacijo, ki jo predloži svetovalec, in najprej preveri, če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje po katalogu. Če komisija ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vstopnih pogojev, izda odločbo o zavrnitvi izdaje certifikata.
(2) Če komisija ugotovi, da kandidat izpolnjuje vstopne pogoje, nadaljuje z ugotavljanjem doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti po katalogu. Če komisija na podlagi listin ugotovi, da kandidat dosega vse zahtevane standarde po katalogu, kandidatu potrdi nacionalno poklicno kvalifikacijo in izvajalec kandidatu v osmih dneh izda certifikat.
(3) Če komisija ugotovi, da kandidat ne dosega zahtevanih standardov po katalogu, izvajalec kandidata povabi na neposredno preverjanje, določeno s katalogom, ki se ga kandidat mora udeležiti.
(4) Komisija o ugotovitvah napiše zapisnik.
9. člen
(neposredno preverjanje)
(1) O obsegu strokovnih znanj in spretnosti, ki jih mora kandidat dokazati v postopku neposrednega preverjanja, izvajalec pisno obvesti kandidata v petih dneh od pregleda osebne zbirne mape. V obvestilu navede datum, kraj in čas neposrednega preverjanja.
(2) Predsednik komisije pred začetkom neposrednega preverjanja predstavi komisijo za preverjanje in druge osebe, ki se lahko v skladu s tem pravilnikom udeležijo preverjanja, nato ugotovi istovetnost kandidata ter ga seznani s postopkom in merili preverjanja.
(3) Komisija določi začetek in trajanje neposrednega preverjanja, ki skupno ne sme biti daljše od 180 minut.
(4) V postopku neposrednega preverjanja kandidat dokazuje doseganje standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi osebne zbirne mape oziroma predložene dokumentacije.
(5) O poteku neposrednega preverjanja član komisije, ki ga določi predsednik, vodi zapisnik glede na način preverjanja.
(6) Uspeh kandidata pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« in »ni opravil«.
(7) Če kandidat uspešno opravi preverjanje, mu izvajalec v osmih dneh izda certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
(8) Če kandidat preverjanja ne opravi, komisija razloge za neuspešno opravljeno preverjanje zapiše v zapisnik in kandidata takoj seznani s svojo odločitvijo in razlogi za neuspešno opravljeno preverjanje in v roku iz prejšnjega odstavka izda odločbo, s katero izdajo certifikata zavrne.
10. člen
(sprememba kataloga)
Če se katalog v času, ko je kandidat že oddal vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, spremeni, se preverjanje in potrjevanje lahko izvede po katalogu, ki je veljal v času oddaje vloge, pod pogojem, da se postopek preverjanja in potrjevanja zaključi najpozneje v roku iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika in da izvedba postopka ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. Če kandidat želi, da se postopek preverjanja in potrjevanja izvede po spremenjenem katalogu, mu mora izvajalec to omogočiti.
11. člen
(neudeležba kandidata na neposrednem preverjanju)
(1) Če se kandidat neposrednega preverjanja ne udeleži, se šteje, da preverjanja in potrjevanja ni uspešno opravil, zato komisija v osmih dneh izda odločbo, s katero zavrne izdajo certifikata.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec kandidatu, ki se preverjanja ni udeležil zaradi utemeljenih razlogov in je najmanj en dan pred neposrednim preverjanjem o tem obvestil komisijo in predložil ustrezna dokazila, določi nov datum neposrednega preverjanja pri isti ali drugi komisiji, če je le-ta razpisan. Za utemeljene razloge štejejo višja sila, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O utemeljenosti razlogov odloča komisija. Če ugotovi, da razlogi niso utemeljeni, odloči v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Če nov datum neposrednega preverjanja v primeru iz prejšnjega odstavka ni razpisan, izvajalec izda sklep o ustavitvi postopka, ki mu priloži kopijo dokumentacije, ki jo je izdelala komisija. Dokumentacijo označi z oznako »kopija je enaka originalu«. Če se kandidat prijavi v nov postopek preverjanja in potrjevanja in vlogi priloži kopijo dokumentacije, komisija upošteva ugotovitve komisije iz predhodnega postopka, razen v primeru iz prejšnjega člena.
12. člen
(plačilo stroškov)
(1) Kandidat plača izvajalcu stroške postopka v skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Izvajalci lahko iz utemeljenih razlogov po predhodnem soglasju Državnega izpitnega centra stroške pod stroškovnim področjem A Stroški izvajalca povišajo za posamezen razpisan rok za največ 30 % vrednosti. Soglasje izvajalec pridobi pred razpisom roka za prijavo.
(3) Če se kandidat neposrednega preverjanja ne udeleži, plača celotne stroške preverjanja in potrjevanja, razen v primeru upravičene odsotnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena. V primeru upravičene odsotnosti lahko izvajalec kandidatu obračuna samo stroške pod stroškovnim področjem A Stroški izvajalca, B/1 Potrjevanje na podlagi listin (pregled osebne zbirne mape brez potrditve nacionalne poklicne kvalifikacije) in B/3 Stroški v primeru upravičene odsotnosti kandidata (pregled dokazil).
(4) Kandidat, ki je bil vključen v postopek preverjanja in potrjevanja na podlagi odločbe stalne komisije za ugovore, in mu je bila v ponovnem postopku izdaja certifikata zavrnjena, plača izvajalcu stroške v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je bil kandidatu v ponovljenem postopku izdan certifikat, plača stroške postopka za opravljena stroškovna področja Državni izpitni center.
(5) Stroške, nastale zaradi zagotavljanja enakopravnega sodelovanja gluhega, slepega, slabovidnega ali gluhoslepega kandidata oziroma člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja, plača Državni izpitni center.
13. člen
(udeležba pri preverjanju in potrjevanju)
(1) Preverjanja in potrjevanja se lahko udeležijo pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra, pooblaščeni predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, in inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ki imajo pravico vpogleda v celotno kandidatovo dokumentacijo, ne smejo pa posegati v postopek preverjanja in potrjevanja.
(2) Preverjanja in potrjevanja se lahko v dogovoru s komisijo udeleži tudi predstavnik izvajalca, ki za komisijo opravlja administrativno tehnična in strokovna dela. Predstavnik izvajalca ne sme posegati v postopek preverjanja in potrjevanja.
(3) Za namen spremljanja izvajanja certifikatnega sistema se lahko preverjanja in potrjevanja udeleži tudi pooblaščeni predstavnik Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ki ima pravico vpogleda v celotno kandidatovo dokumentacijo, ne sme pa posegati v postopek preverjanja in potrjevanja.
14. člen
(spremljava certifikatnega sistema)
(1) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje razvija metodologijo spremljave in zagotavljanja kakovosti certifikatnega sistema.
(2) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje spremlja certifikatni sistem in enkrat na leto poroča o ugotovitvah ministrstvu, pristojnemu za delo.
15. člen
(hranjenje dokumentarnega gradiva)
(1) Izvajalec hrani vso dokumentacijo, vezano na postopek preverjanja in potrjevanja, v fizični ali elektronski obliki najmanj pet let po zaključku postopka preverjanja in potrjevanja.
(2) Če izvajalec preneha delovati, dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena izroči v hranjenje Državnemu izpitnemu centru.
16. člen
(letna poročila izvajalcev)
(1) Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta.
(2) Obrazec letnega poročila določi Državni izpitni center, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje pa ga objavi na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
17. člen
(poročanje)
Državni izpitni center najmanj enkrat na leto poroča o izvajanju postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ministrstvu, pristojnemu za delo, in sicer za preteklo koledarsko leto.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodna določba)
(1) Postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10), in sicer v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center določita dokumente iz tretjega odstavka 2. člena in drugega odstavka 16. člena tega pravilnika v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati soglasja za povišanje plačila stroškov za neposredno preverjanje, ki sta jih izdala Državni izpitni center oziroma ministrstvo, pristojno za delo, v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 117/05, 57/07 in 85/09 – ZNPK-C) in Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10).
(4) Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je sestavni del Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10), na katero se sklicujejo programi strokovnega usposabljanja in izpolnjevanja, sprejeti v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, se uporablja za navedene programe do spremembe teh programov.
19. člen
(razveljavitev)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10), ki pa se uporablja do zaključka postopkov iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je sestavni del Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10), na katero se sklicujejo programi strokovnega usposabljanja in izpolnjevanja, sprejeti v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, se uporablja do sprejema spremembe navedenih programov.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2015
Ljubljana, dne 4. septembra 2015
EVA 2015-2611-0038
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti