Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015

Kazalo

2622. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 7484.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15) se v tretjem odstavku 10. člena 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. opravlja upravne, strokovne ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme, vključno z gensko spremenjeno krmo; uporabe materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje, Direkcije Republike Slovenije za vode in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,«.
V petem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje, Direkcije Republike Slovenije za vode in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,«.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
1. Direkcija Republike Slovenije za vode,
2. Agencija Republike Slovenije za okolje,
3. Geodetska uprava Republike Slovenije,
4. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
5. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Direkcija Republike Slovenije za vode:
1. opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju upravljanja voda, v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. opravlja upravne, strokovne, organizacijske in razvojne naloge na področjih gradnje vodnih objektov in vodne infrastrukture ter vzdrževanja vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč,
3. izvaja naloge, povezane z investicijami v vodno infrastrukturo,
4. opravlja organizacijske, upravne, strokovne in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb s področja upravljanja voda,
5. opravlja posamične organizacijske, upravne, strokovne in razvojne naloge na področju javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti,
6. opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči v lasti države,
7. sodeluje pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
8. sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč zaradi škodljivega delovanja voda,
9. sodeluje pri izpolnjevanju mednarodnih obveznosti na podlagi mednarodnih pogodb s področja upravljanja voda,
10. za področje upravljanja voda opravlja naloge nosilca urejanja prostora, soglasodajalca in druge naloge v okviru postopkov s področij urejanja prostora (prostorskega načrtovanja), graditve objektov, presoj vplivov na okolje in drugih presoj,
11. samostojno opravlja in sodeluje pri nalogah v zvezi z dovoljevanjem rabe voda,
12. opravlja naloge vodovarstvenega nadzora,
13. pripravlja strokovne podlage in ukrepe za pripravo programov in načrtov s področja upravljanja z vodami,
14. vodi evidence in arhiv s področja upravljanja voda,
15. sodeluje z javnostmi na področju upravljanja voda,
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo upravljanje voda.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Agencija Republike Slovenije za okolje:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode,
2. opravlja upravne in strokovne naloge varstva zraka in tal, naloge varstva voda v skladu s predpisi o varstvu okolja in ohranjanja narave, razen nalog, ki so v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za vode, ter naloge presoje vplivov na okolje,
3. opravlja upravne in strokovne naloge varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje,
4. opravlja upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih odpadkov,
5. opravlja upravne in strokovne naloge ohranjanja narave,
6. opravlja upravne in strokovne naloge spremljanja stanja okolja,
7. opravlja upravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja vremena in podnebja ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne vremenske in lavinske razmere ter izvaja posebne meteorološke storitve za potrebe slovenske vojske, zračnega prometa, pomorstva, kmetijstva in drugih dejavnosti,
8. opravlja upravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in napovedovanja hidroloških in oceanografskih procesov ter ocenjevanja stanja voda, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave ter opravlja posebne hidrološke storitve za potrebe specializiranih uporabnikov,
9. opravlja upravne in strokovne naloge monitoringa in drugega evidentiranja seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih,
10. sodeluje pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
11. vodi evidence s področja varstva okolja in monitoringa voda,
12. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavekpostanejo četrti, peti in šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Direkcija Republike Slovenije za vode najpozneje do 1. januarja 2016 od Agencije Republike Slovenije za okolje prevzame javne uslužbence, dokumentacijo, prostore, opremo, zbirke podatkov in evidence, ki se nanašajo na prevzeto delovno področje voda.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-23/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-3130-0052
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost