Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015

Kazalo

2619. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013, stran 7482.

  
Na podlagi 10., 12. in tretjega odstavka 52. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C) in petega odstavka 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13, 38/14 in 46/15) se v enajstem odstavku 121. člena za letnico »2015« dodata vejica in besedilo »razen v primerih iz sedmega odstavka 127. člena te uredbe«.
2. člen
V sedmem odstavku 127. člena se besedilo »V letu 2015 se zahtevki vlagajo do 31. avgusta 2015. Zahtevki, vloženi po tem datumu, se s sklepom zavržejo.« nadomesti z besedilom »V letu 2015 se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 31. avgusta 2015, razen za ukrepe 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, za katere se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Šteje se, da so naložbe za ukrepe 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva iz prejšnjega odstavka zaključene do 31. decembra 2015, če so do takrat zaključena vsa dela in plačani vsi računi. Če je za naložbo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, treba pridobiti uporabno dovoljenje, ga je treba pridobiti najpozneje do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prehodna določba)
ARSKTRP po uradni dolžnosti v skladu s spremenjenim sedmim in novim osmim odstavkom 127. člena uredbe izda odločbe za ukrepe 121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, s katerimi spremeni rok za zaključek naložbe in vložitev zahtevka za izplačilo sredstev iz odločb, izdanih v skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13, 38/14 in 46/15).
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-42/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-2330-0122
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik