Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2396. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 6811.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15) se v Prilogi I za vrstico:
»
B017392
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA)
direktor AGEN
57
 «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
B017392
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Slovenska turistična organizacija oziroma STO)
direktor AGEN
57
 «.
2. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 41/12 in 108/13) se v drugem odstavku 3. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ne glede na četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se v letu 2016 podrobnejši kriteriji ter uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede preverijo na stanje 1. januarja 2016, spremenjene uvrstitve pa začnejo veljati 1. marca 2016.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3130-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik